REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 153 poz. 1501

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 190 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku akcyzowego, wpływów z podatków pośrednich, dochodów państwowych jednostek budżetowych oraz pozostałych dochodów – odrębne dla każdego rodzaju dochodów,”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rachunki bieżące izb celnych dla gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego,”,

b) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Suma sald rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 3a, stanowi stan środków budżetu państwa.”;

2) w § 5 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) urzędy celne i izby celne,”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Dochody budżetu państwa gromadzone na rachunkach izb celnych są przekazywane przez te izby, w terminach określonych w § 6 ust. 3, na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.”;

4) w § 20 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody budżetowe wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych,”;

5) w § 21 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządza codzienne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, według rachunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–3 i 3a,”,

b) w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) rachunkach bieżących izb celnych dla gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Raczko

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA