reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póżn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Organami właściwymi miejscowo w sprawach określonych w rozporządzeniu są odpowiednio powiatowe i wojewódzkie komisje poborowe, wojskowi komendanci uzupełnień i szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) i wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego poborowego albo jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.
§ 2.
1. Poborowy ubiegający się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny składa pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do powiatowej komisji poborowej:

1) bezpośrednio podczas stawienia się po raz pierwszy do poboru;

2) za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień – w pozostałych przypadkach.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania poborowego;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:

1) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

a) kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

b) zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

c) oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d) oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

2) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

a) zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu poborowego z osobą wymagającą opieki,

b) ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,

c) oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

d) oświadczenie poborowego zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

3) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu – prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

4) inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.

§ 3.
1. Poborowy ubiegający się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na pobieranie nauki:

1) w szkole wyższej,

2) w wyższej szkole zawodowej,

3) w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej,

4) w zakładzie kształcenia nauczycieli

– składa pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do wojskowego komendanta uzupełnień.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania poborowego;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) nazwę uczelni, szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się, odpowiednio:

1) zaświadczenie rektora szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej albo dyrektora szkoły lub zakładu kształcenia nauczycieli;

2) opinię rektora szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej, w przypadku wskazanym w art. 39 ust. 2a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą".

4. W przypadku poborowego pobierającego naukę w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej obowiązek przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 7 ustawy, uważa się za spełniony po okazaniu przez poborowego indeksu szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej z wpisem o zaliczeniu roku (semestru) studiów.

5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do poborowych, o których mowa w art. 39 ust. 2 oraz art. 93 ust. 4 ustawy.

§ 4.
1. Poborowy ubiegający się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na:

1) wybór na posła,

2) kandydowanie do Sejmu

– składa pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do wojskowego komendanta uzupełnień.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania poborowego;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej odpowiednio o:

1) wyborze poborowego na posła;

2) kandydowaniu poborowego do Sejmu.

§ 5.
1. Poborowy, ubiegający się o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na ważne sprawy osobiste lub rodzinne, składa pisemny wniosek o udzielenie odroczenia do wojskowego komendanta uzupełnień.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko poborowego;

2) datę i miejsce urodzenia poborowego;

3) adres zamieszkania poborowego;

4) numer ewidencyjny PESEL poborowego;

5) informacje o okolicznościach uzasadniających udzielenie odroczenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające stan faktyczny wskazany w art. 39 ust. 3 ustawy.

4. W przypadku niemożliwości udokumentowania przez poborowego stanu faktycznego określonego w art. 39 ust. 3 ustawy wojskowy komendant uzupełnień może odebrać od poborowego stosowne oświadczenie.

§ 6.
Poborowy przebywający za granicą składa pisemny wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej w trybie określonym w art. 25 ust. 2 ustawy.
§ 7.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio wobec żołnierzy, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej, zwalniania żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 5, poz. 54), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama