reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

1) przedsiębiorcom:

a) w zakresie doradztwa,

b) w zakresie inwestycji;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego:

a) na rozwój punktu konsultacyjnego,

b) na rozwój instytucji otoczenia biznesu,

c) na powiększenie funduszu pożyczkowego,

d) na powiększenie funduszu poręczeniowego,

e) na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w rozporządzeniu, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie całości lub części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

4. Przez wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem rozumie się wydatki określone w rozporządzeniu pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku l do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004).

§ 2.
1. Na podstawie rozporządzenia nie może być udzielona pomoc publiczna na działalność eksportową ani pomoc publiczna, w wyniku której produkty krajowe uzyskałyby pozycję uprzywilejowaną w stosunku do produktów importowanych.

2. Pomocą publiczną na działalność eksportową jest pomoc publiczna bezpośrednio związana z wielkością eksportu, budową i funkcjonowaniem sieci dystrybucji oraz pomoc publiczna na pokrycie innych bieżących wydatków związanych z działalnością eksportową.

3. Pomoc finansowa obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność eksportową.

§ 3.
Wsparcie może być udzielane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r.

Rozdział 2

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia w zakresie doradztwa

§ 4.

1. Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat lub

2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

2. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

1) rolnictwa;

2) rybołówstwa;

3) rybactwa;

4) produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku l do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

5) górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002);

6) produkcji żelaza i stali;

7) świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego;

8) świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego.

3. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być również udzielone mikroprzedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą określoną w ust. 1 pkt 2 w zakresie usług transportowych.

4. Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy.

§ 5.
Wsparcie w zakresie doradztwa jest udzielane:

1) mikroprzedsiębiorcom wykonującym działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2 – z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001), wsparcie to jest pomocą de minimis i może być udzielone konkretnemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w ciągu kolejnych trzech lat z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 100 000 euro, z uwzględnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291);

2) pozostałym przedsiębiorcom określonym w § 4 ust. 1 – z zachowaniem przepisów rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców.

§ 6.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie doradztwa są poniesione po dniu zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia wydatki na zakup usług doradczych w zakresie:

1) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;

2) jakości – dotyczących w szczególności:

a) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,

c) wydawania deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b,

d) zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

3) innowacji i nowych technologii – dotyczących w szczególności:

a) wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

b) tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,

c) wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;

5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6) łączenia się przedsiębiorstw;

7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 lit. a–c warunkiem uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem jest uzyskanie lub odnowienie przez przedsiębiorcę certyfikatu systemu zarządzania lub certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta.

§ 7.
1. Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z tym że wsparcie udzielane mikroprzedsiębiorcy wykonującemu działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2 może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Kwota wsparcia w zakresie doradztwa nie może być niższa niż 2 500 zł ani nie może przekroczyć 250 000 zł.

3. Wsparcie w zakresie doradztwa może być udzielone na realizację przedsięwzięcia objętego inną pomocą publiczną pod warunkiem, że wielkość skumulowanej pomocy nie przekroczy limitu określonego w ust. 1.

Rozdział 3

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia w zakresie inwestycji

§ 8.

1. Wsparcie w zakresie inwestycji dotyczy:

1) inwestycji w środki trwałe, związanych z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację;

2) inwestycji w wartości niematerialne i prawne, związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nieopatentowanej wiedzy technicznej.

2. Wsparcie w zakresie inwestycji może być udzielone przedsiębiorcom określonym w § 4 ust. 1.

3. Wsparcie w zakresie inwestycji nie może być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 4 ust. 2 oraz na działalność gospodarczą w zakresie:

1) formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;

2) polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, są połączone jedną linią technologiczną;

3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną.

4. Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane z zachowaniem przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.

§ 9.
1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w zakresie inwestycji są poniesione po dniu złożenia wniosku o wsparcie wydatki na:

1) zakup nowych środków trwałych;

2) zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

3) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem że:

a) w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu, i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,

c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

4) zakup wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;

5) instalację i uruchomienie środków trwałych, o których mowa w pkt 1–3, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi;

6) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:

a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu;

7) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

8) zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, pod warunkiem że:

a) istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu,

c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

d) nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

e) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

9) usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem.

2. W przypadku przedsiębiorcy, którego głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług transportowych, wydatki na zakup lub leasing środków transportu nie są wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

§ 10.
1. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji nie może przekroczyć:

1) 30% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Warszawa lub miasta Poznań;

2) 40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w powiecie miasta Wrocław, miasta Kraków, miasta Gdańsk, miasta Gdynia lub miasta Sopot;

3) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – jeżeli przedsięwzięcie objęte wsparciem jest realizowane w innym powiecie.

2. Wielkość wsparcia w zakresie inwestycji na działalność gospodarczą w zakresie produkcji, naprawy oraz konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT oraz przebudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT nie może przekroczyć 22,5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

3. Kwota wsparcia w zakresie inwestycji nie może być niższa niż 10 000 zł ani nie może przekroczyć 1 250 000 zł.

4. Wsparcie w zakresie inwestycji przewidziane w rozporządzeniu sumuje się z inną pomocą publiczną udzielaną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z daną inwestycją oraz pomocą publiczną na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnych wielkości wsparcia określonych w ust. 1 i 2.

5. Jeśli przedsiębiorca korzysta jednocześnie ze wsparcia w zakresie inwestycji oraz z innej pomocy publicznej na tworzenie nowych miejsc pracy związanej z daną inwestycją, dopuszczalną kwotę pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy dopuszczalnej w danym regionie i wyższej kwoty kosztów nowej inwestycji albo kosztów pracy kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy.

§ 11.
1. Wsparcie w zakresie inwestycji jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się do:

1) utrzymania inwestycji w powiecie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji, przy czym za dzień zakończenia inwestycji przyjmuje się dzień złożenia przez przedsiębiorcę w Agencji końcowego rozliczenia wsparcia, potwierdzającego zakończenie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem;

2) zapewnienia finansowania inwestycji, w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną w kwocie stanowiącej co najmniej 25% kosztów inwestycji.

2. Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające kwotę 125 000 zł jest udzielane pod warunkiem, że przedsiębiorca sfinansuje inwestycję środkami pochodzącymi z kredytu lub z funduszu inwestycyjnego, w kwocie stanowiącej co najmniej 25% kwoty wsparcia. Nie dotyczy to inwestycji finansowanej w sposób określony w § 9 ust. 1 pkt 2.

Rozdział 4

Tryb udzielania wsparcia przedsiębiorcom

§ 12.

1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wsparcie, podstawowych warunkach jego udzielania oraz terminach składania wniosków, zamieszczając ogłoszenie w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie wsparcia, na formularzu według wzoru określonego dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, póz. 1206), w regionalnej instytucji finansującej właściwej ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem.

3. W przypadku określonym w § 11 ust. 2 przedsiębiorca dołącza do wniosku kopię promesy udzielenia kredytu lub dokumenty potwierdzające pozyskanie finansowania z funduszu inwestycyjnego.

§ 13.
1. Regionalna instytucja finansująca dokonuje oceny formalnej wniosku, w terminie 18 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków.

2. Regionalna instytucja finansująca odrzuca wniosek zawierający uchybienia formalne, informując przedsiębiorcę o tych uchybieniach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku złożonym najpóźniej na 7 dni przed upływem danego terminu składania wniosków, regionalna instytucja finansująca wzywa przedsiębiorcę do usunięcia tych uchybień w terminie 3 dni od wezwania.

4.Wnioski prawidłowe pod względem formalnym regionalna instytucja finansująca przekazuje Agencji.

§ 14.
1. Agencja dokonuje oceny prawidłowych wniosków pod względem techniczno-ekonomicznym i merytorycznym, w tym stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

2. Agencja, w terminie 60 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje wyniki oceny wniosków, w postaci rankingu, Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwanej dalej „Instytucją Zarządzającą”.

3. Instytucja Zarządzająca, kierując się wynikami oceny, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokonuje wyboru wnioskodawców, z którymi Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia. W przypadku wątpliwości co do oceny wniosku Instytucja Zarządzająca może zażądać od Agencji kopii wskazanego wniosku wraz z załącznikami.

4. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą wyboru, o którym mowa w ust. 3, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.

Rozdział 5

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego

§ 15.

1. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego może otrzymać podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lub wzmacnianiu zdolności do świadczenia usług informacyjnych małym i średnim przedsiębiorcom.

3. Wsparcie na rozwój punktu konsultacyjnego nie może być przeznaczone na finansowanie bezpośrednich kosztów świadczenia usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój punktu konsultacyjnego są, poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy o udzieleniu wsparcia do dnia określonego w tej umowie, wydatki na:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;

4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;

6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;

8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;

9) działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;

10) obsługę księgową i usługi prawnicze, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.

5. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 16.
1. Wsparcie na rozwój instytucji otoczenia biznesu może otrzymać osoba prawna, której cele statutowe są związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe;

2) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług na rzecz małych i średnich przedsiębiorców.

2. Wsparcie na rozwój instytucji otoczenia biznesu jest przeznaczone na finansowanie części wydatków związanych z realizacją przez osobę prawną, działającą samodzielnie lub w ramach sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, przedsięwzięcia polegającego na:

1) osiągnięciu zdolności do świadczenia nowych usług dla małych i średnich przedsiębiorców;

2) tworzeniu sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) inwestycjach niezbędnych do właściwego funkcjonowania podmiotu lub sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;

4) udziale w przedsięwzięciach o charakterze ponadregionalnym i regionalnym, realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi lub międzynarodowymi sieciami podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego;

5) promocji podmiotów lub sieci podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój instytucji otoczenia biznesu są, związane z realizacją przedsięwzięcia i poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, wydatki na:

1) wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedsięwzięcia, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

2) podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

3) zakup nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji;

4) zakup usług, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku;

5) wynajem i eksploatację pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem;

6) zakup towarów, w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) remonty, naprawy lub adaptację pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego przedsięwzięcia;

8) tłumaczenia i druk materiałów i publikacji;

9) działania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, że w działaniach tych przekazywana jest informacja, iż przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej;

10) obsługę księgową, usługi prawnicze oraz ekspertyzy techniczne i finansowe, bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia.

4. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 17.
1. Wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego może otrzymać osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej „funduszem pożyczkowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju lub w fazie ekspansji, przy czym:

a) udzielane pożyczki są oprocentowane nie niżej niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pożyczki,

b) pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty,

c) określona została maksymalna wysokość pożyczki, nieprzekraczająca 120 000 zł,

d) pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom będącym w trudnej sytuacji, w rozumieniu rozdziału 2.1 Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (Dz. Urz. WE C 288 z 9.10.1999);

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, o których mowa w pkt 2.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu pożyczkowego są, poniesione w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego niż 30 czerwca 2008 r., wydatki na:

1) wypłatę udzielonych pożyczek;

2) pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem pożyczkowym, do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nieprzekraczającej 5% kwoty wypłaconych pożyczek.

3. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna wnosi do funduszu pożyczkowego wkład własny w gotówce.

4. Wsparcie jest wypłacane proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie wniesionego przez osobę prawną.

5. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 5 000 000 zł ani nie może przekroczyć 50 000 000 zł.

§ 18.
1. Wsparcie na powiększenie funduszu poręczeniowego może otrzymać osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz, zwany dalej „funduszem poręczeniowym", przeznaczony wyłącznie na udzielanie małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek, przy czym:

a) udzielane poręczenia lub gwarancje dotyczą kredytów lub pożyczek oprocentowanych nie niżej niż według stopy referencyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a,

b) poręczenia lub gwarancje są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez przedsiębiorcę zobowiązania,

c) poręczenia lub gwarancje są udzielane za wynagrodzeniem uwzględniającym ryzyko, o którym mowa w lit. b, koszty administracyjne oraz zwrot na kapitale,

d) poręczenia lub gwarancje są udzielane w wysokości nieprzekraczającej 80% zobowiązania, którego dotyczą,

e) poręczenia lub gwarancje nie są udzielane przedsiębiorcom określonym w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. d;

3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt 2;

4) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania poręczeń lub gwarancji, o których mowa w pkt 2.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu poręczeniowego są:

1) wartość wniesionego do funduszu poręczeniowego kapitału niezbędnego do pokrycia ryzyka związanego z poręczeniami udzielonymi w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego niż 30 czerwca 2008 r., przy czym wartość ta powinna zostać potwierdzona przez niezależny audyt;

2) wydatki związane z administracją i zarządzaniem funduszem poręczeniowym, do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nieprzekraczającej 2% wartości określonej w pkt 1.

3. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna wnosi do funduszu poręczeniowego wkład własny.

4. Wsparcie jest wypłacane proporcjonalnie do wkładu własnego faktycznie wniesionego przez osobę prawną.

5. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 5 000 000 zł ani nie może przekroczyć 50 000 000 zł.

§ 19.
1. Wsparcie na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego może otrzymać:

1) osoba prawna, która:

a) uchwałą właściwego organu utworzyła wyodrębniony księgowo fundusz przeznaczony wyłącznie na obejmowanie akcji lub udziałów w małych lub średnich przedsiębiorcach posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju, przy czym:

– objęcie akcji lub udziałów następuje po przeprowadzeniu analizy opłacalności i ryzyka inwestycji,

– określona została maksymalna wysokość zaangażowania funduszu w akcje lub udziały jednego przedsiębiorcy, nieprzekraczająca 5 000 000 zł,

– nie są obejmowane akcje ani udziały w przedsiębiorcach określonych w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. d,

b) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do dokonywania operacji finansowych, o których mowa w lit. a,

c) zatrudnia pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do dokonywania operacji finansowych, o których mowa w lit. a;

2) fundusz inwestycyjny, spełniający warunki określone w pkt 1 lit. a, zarządzany przez podmiot będący odrębnym od funduszu podmiotem prawa spełniającym warunki określone w pkt 1 lit. b i c.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego są, poniesione w okresie od dnia następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzieleniu wsparcia, nie późniejszego niż 30 czerwca 2008 r., wydatki na:

1) objęcie akcji lub udziałów;

2) pokrycie kosztów administracji i zarządzania funduszem kapitału zalążkowego, do wysokości ustalonej w umowie o udzieleniu wsparcia, nieprzekraczającej 5% kwoty, za którą zostały objęte akcje lub udziały.

3. Wielkość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W celu pokrycia pozostałej części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem osoba prawna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub podmioty uczestniczące w funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wnoszą do funduszu kapitału zalążkowego wkład własny w gotówce.

4. Wsparcie jest wypłacane proporcjonalnie do faktycznie wniesionego wkładu własnego, z uwzględnieniem terminów obejmowania akcji lub udziałów.

5. Kwota wsparcia nie może być niższa niż 5 000 000 zł ani nie może przekroczyć 50 000 000 zł.

Rozdział 6

Tryb udzielania wsparcia podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego

§ 20.

1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wsparcie, podstawowych warunkach jego udzielania oraz terminach składania wniosków, zamieszczając ogłoszenie w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Podmiot składa w Agencji wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu według wzoru określonego dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

3. Agencja dokonuje oceny formalnej wniosku, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Jeżeli usunięcie uchybień nie nastąpi w tym terminie, Agencja odrzuca wniosek.

4. Agencja dokonuje oceny prawidłowych wniosków pod względem techniczno-ekonomicznym i merytorycznym, w tym stosując kryteria oceny określone w przepisach wydanych dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

5. Agencja, w terminie 45 dni od dnia upływu danego terminu składania wniosków, przekazuje ocenione wnioski wraz z wynikami oceny Instytucji Zarządzającej.

6. Instytucja Zarządzająca, kierując się wynikami oceny, o której mowa w ust. 5, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków wraz z wynikami oceny dokonuje wyboru wnioskodawców, z którymi Agencja zawrze umowy o udzieleniu wsparcia.

7. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą wyboru, o którym mowa w ust. 6, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia.

§ 21.
1. Trybu określonego w § 20 nie stosuje się do wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego.

2. Agencja dokonuje wyboru podmiotów, którym udzieli wsparcia na rozwój punktu konsultacyjnego, w drodze konkursu ofert, w którym kieruje zaproszenie do złożenia oferty do wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) termin i sposób składania ofert oraz ich zakres;

2) wskazanie dokumentów, które powinny być dołączone do oferty;

3) szczegółowe kryteria oceny ofert, z uwzględnieniem ust. 4;

4) termin rozstrzygnięcia konkursu;

5) określenie sposobu informowania o wynikach konkursu.

4. Agencja ocenia oferty złożone w ramach konkursu, biorąc pod uwagę:

1) lokalizację i zasięg działania punktu konsultacyjnego;

2) potencjał organizacyjny oferenta;

3) kwalifikacje osób zatrudnionych przez oferenta w punkcie konsultacyjnym;

4) sytuację finansową oferenta;

5) wysokość przewidywanych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 22.

W przypadku umów zawartych przed dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej stopy referencyjnej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się, że warunek określony w tym przepisie jest spełniony, jeżeli stopa oprocentowania pożyczki jest nie niższa niż stopa referencyjna oprocentowania rynkowego (stopa CIRR) ogłaszana przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama