reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

2) sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE;

3) wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów budowlanych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu – należy przez to rozumieć normę zharmonizowaną, europejską aprobatę techniczną bądź krajową specyfikację techniczną wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;

2) wytycznych EOTA – należy przez to rozumieć „Wytyczne do europejskich aprobat technicznych” Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych;

3) zakładowej kontroli produkcji – należy przez to rozumieć stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji.

Rozdział 2

Systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych

§ 3. [Zgodność wyrobu budowlanego ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną]

Wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu, jeżeli spełnia wymagania określone w tej specyfikacji.
§ 4.
1. Wyróżnia się systemy oceny zgodności wyrobów budowlanych, określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, stosując systemy wskazane we właściwej zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

§ 5.
W przypadku gdy zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu wymaga dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego zgodnie z systemem określonym w pkt 3 lub 4 załącznika do rozporządzenia, a producent nie zastosował jej postanowień lub zastosował je jedynie częściowo, to oceny zgodności takiego wyrobu budowlanego dokonuje się zgodnie z systemem określonym w pkt 3 tego załącznika.
§ 6.
Do wyrobu budowlanego, który nie jest wytwarzany seryjnie, może być stosowany system oceny zgodności, określony w pkt 4 załącznika do rozporządzenia, jeżeli zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu, z którą zgodność jest dokonywana, nie stanowi inaczej.
§ 7.
1. Przez wystawienie deklaracji zgodności producent wyrobu budowlanego oświadcza, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu.

2. W przypadku gdy zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu wymaga dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego zgodnie z jednym z systemów określonych w pkt 1 załącznika do rozporządzenia, producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, przez wydanie certyfikatu zgodności, zgodność wyrobu z tą specyfikacją.

3. W przypadku gdy zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu wymaga dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego zgodnie z jednym z systemów określonych w pkt 2 załącznika do rozporządzenia, producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli:

1) wykazał, przez wstępne badanie typu i zakładową kontrolę produkcji i, jeżeli wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu, z którą zgodność jest potwierdzana, przez badanie zgodnie z ustalonym planem badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, że wyrób budowlany jest zgodny z tą specyfikacją, oraz

2) notyfikowana jednostka certyfikująca potwierdziła, przez wydanie certyfikatu zakładowej kontroli produkcji, że przeprowadzona została wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji i, jeżeli wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu, z którą zgodność jest potwierdzana, że zapewniony został ciągły nadzór zakładowej kontroli produkcji.

4. W przypadku gdy zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu wymaga dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego zgodnie z systemem określonym w pkt 3 załącznika do rozporządzenia, producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wstępne badanie typu wykonane przez notyfikowane laboratorium wykazało, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu oraz producent przez zakładową kontrolę produkcji zapewnił ciągłość tej zgodności.

5. W przypadku gdy zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu wymaga dokonania oceny zgodności wyrobu budowlanego zgodnie z systemem określonym w pkt 4 załącznika do rozporządzenia, producent może wystawić deklarację zgodności, jeżeli wykonane przez niego wstępne badanie typu wykazało, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu, a przez zakładową kontrolę produkcji zapewnił on ciągłość tej zgodności.

§ 8.
1. Deklaracja zgodności zawiera w szczególności:

1) numer nadany przez wydającego;

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

3) określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

4) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

5) deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego;

6) wskazanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

7) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

8) oznaczenia i siedziby notyfikowanych jednostek, jeżeli brały one udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego;

9) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta;

10) datę wystawienia.

2. Deklarację zgodności wystawia się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności. Deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.

§ 9.
Certyfikat zgodności wymagany w systemie oceny zgodności zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) określenie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

§ 10.
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji zawiera w szczególności:

1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;

2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

3) opis wyrobu oraz określenie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

4) warunki dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji, wynikające ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;

5) numer certyfikatu;

6) warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;

7) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

Rozdział 3

Oznakowanie CE

§ 11. [Umieszczenie oznakowania CE na wyrobie]

Po wystawieniu deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na nim oznakowanie CE wskazujące, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną wyrobu i zgodność ta została potwierdzona poprzez dokonanie oceny zgodności zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobu budowlanego, wskazanym w tej specyfikacji.
§ 12.
1. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego składa się z:

1) znaku zgodności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

2. Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje:

1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

2) określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela, jeżeli producent ma siedzibę poza państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

3) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym;

4) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany;

5) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

§ 13.
1. Oznakowanie CE wraz z informacjami, o których mowa w § 12 ust. 2, umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, bezpośrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

§ 14.
Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania CE, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie CE.

Rozdział 4

Notyfikowane jednostki

§ 15. [Notyfikowane jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria]

1. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą notyfikowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria.

2. Jednostki certyfikujące, kontrolujące oraz laboratoria powinny spełniać wymagania określone w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.2)) oraz rozporządzeniu.

§ 16.
Jednostka certyfikująca wyroby budowlane, ubiegająca się o autoryzację w celu uzyskania notyfikacji, powinna posiadać:

1) certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 20 ust. 1, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących system certyfikacji wyrobów i jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację (rejestrację systemów jakości);

2) doświadczenie w odniesieniu do certyfikacji zgodności wyrobów budowlanych objętych wnioskiem o autoryzację.

§ 17.
Jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji, ubiegająca się o autoryzację w celu notyfikacji, powinna posiadać:

1) certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 20 ust. 1, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację (rejestrację systemów jakości);

2) doświadczenie w odniesieniu do certyfikacji zgodności lub certyfikacji systemów jakości wyrobów budowlanych objętych wnioskiem o autoryzację.

§ 18.
Jednostka kontrolująca, ubiegająca się o autoryzację w celu notyfikacji, powinna posiadać:

1) certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 20 ust. 1, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek kontrolujących;

2) doświadczenie w prowadzeniu działalności jako jednostka kontrolująca.

§ 19.
Laboratorium, ubiegające się o autoryzację w celu notyfikacji, powinno posiadać:

1) certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 20 ust. 2, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;

2) doświadczenie w odniesieniu do badań wyrobów budowlanych objętych wnioskiem o autoryzację.

§ 20.
1. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby budowlane, jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji oraz jednostki kontrolującej powinien odnosić się do wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych i być określony przez odwołanie się do jednoznacznie zidentyfikowanych:

1) norm zharmonizowanych;

2) norm europejskich na wyroby budowlane będących przedmiotem prac harmonizacyjnych Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej, prowadzonych w ramach mandatu udzielonego przez Komisję Europejską;

3) krajowych specyfikacji technicznych wyrobów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi;

4) wytycznych EOTA;

5) europejskich aprobat technicznych, wydanych bez wytycznych EOTA.

2. Zakres akredytacji laboratorium powinien odnosić się do metod badań wyrobów budowlanych i być określony przez odwołanie się do numeru:

1) europejskich norm na metody badań lub innych norm przywołanych w normach zharmonizowanych;

2) opublikowanych wytycznych EOTA;

3) europejskich aprobat technicznych, wydanych bez wytycznych EOTA, lub krajowych specyfikacji technicznych wyrobów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z wymaganiami podstawowymi, jeżeli dokumenty te takie metody zawierają.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96, poz. 959.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Załącznik 1. [SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 2011)

SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama