reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej1), organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

Na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Współdziałanie inspektorów rybołówstwa morskiego, zwanych dalej „inspektorami", z organami kontroli skarbowej polega w szczególności na:

1) koordynacji działań inspektorów z organami kontroli skarbowej w zakresie:

a) kontroli przestrzegania przepisów prawa przy przywozie produktów rybołówstwa dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wywozie produktów rybołówstwa z jej terytorium,

b) kontroli i ujawniania produktów rybołówstwa wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z przepisami prawa;

2) przekazywaniu inspektorom przez organy kontroli skarbowej informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie lub wystąpieniu zagrożenia takiego naruszenia;

3) udzielaniu przez inspektorów organom kontroli skarbowej pomocy technicznej, jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby w związku z wykonywaniem zadań kontroli skarbowej, a których wykonanie nie jest możliwe bez udzielenia takiej pomocy;

4) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności podczas prowadzenia wspólnych działań.

§ 2.
Współdziałanie inspektorów z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punktów i lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania produktów rybołówstwa;

2) przekazywaniu inspektorom przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie.

§ 3.
Współdziałanie inspektorów z organami Inspekcji Weterynaryjnej polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) produktów rybołówstwa przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożonych z jej terytorium,

b) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punktów i lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania produktów rybołówstwa;

2) przekazywaniu organom Inspekcji Weterynaryjnej przez inspektorów informacji o podejrzeniu naruszenia:

a) wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów rybołówstwa,

b) przepisów dotyczących jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa,

c) przepisów o ochronie zwierząt;

3) przekazywaniu inspektorom przez organy Inspekcji Weterynaryjnej informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie.

§ 4.
Współdziałanie inspektorów z organami Państwowej Straży Rybackiej polega w szczególności na:

1) podejmowaniu wspólnych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie obrotu organizmami wodnymi pozyskanymi z naruszeniem przepisów o rybołówstwie i przepisów o rybactwie śródlądowym;

2) wymianie informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie, przepisów o rybactwie śródlądowym i przepisów o ochronie przyrody.

§ 5.
Współdziałanie inspektorów z organami Policji polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu organizmów morskich,

b) osób prowadzących połowy w celach sportowo-rekreacyjnych;

2) przekazywaniu inspektorom informacji o podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności podczas prowadzenia wspólnych działań.

§ 6.
1. Współdziałanie inspektorów z organami Straży Granicznej polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) statków rybackich,

b) statków, przy użyciu których są prowadzone skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich,

c) statków, przy użyciu których są prowadzone połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych,

d) statków, z których są prowadzone połowy w celach sportowo-rekreacyjnych,

e) osób prowadzących połowy w celach sportowo-rekreacyjnych,

f) magazynów, hurtowni, zakładów przetwórstwa, punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej, punktów i lokali gastronomicznych oraz innych pomieszczeń służących do przechowywania lub przetwarzania organizmów morskich;

2) wymianie informacji:

a) dotyczących wykonywania rybołówstwa w polskich obszarach morskich,

b) o ruchu statków, o których mowa w pkt 1 lit. a–d, w polskich obszarach morskich;

3) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych działań;

4) organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu stosowania przepisów o rybołówstwie oraz zasad przeprowadzania kontroli statków rybackich dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, inspektorzy przekazują organom Straży Granicznej informacje o:

1) wydanych i cofniętych specjalnych zezwoleniach połowowych;

2) wydanych i cofniętych pozwoleniach na połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych;

3) wydanych decyzjach w sprawie czasowego zakazu połowów organizmów morskich, określonych w specjalnych zezwoleniach połowowych.

3. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, organy Straży Granicznej przekazują inspektorom informacje o:

1) podejrzeniu naruszenia przepisowo rybołówstwie;

2) zatrzymaniu i doprowadzeniu do portu statku rybackiego o obcej przynależności.

§ 7.
Współdziałanie inspektorów z terenowymi organami administracji morskiej polega w szczególności na:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych kontroli:

a) statków rybackich,

b) statków, przy użyciu których są prowadzone skup lub przetwórstwo na morzu organizmów morskich,

c) statków, przy użyciu których są prowadzone połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych,

d) statków, z których są prowadzone połowy w celach sportowo-rekreacyjnych;

2) wymianie informacji o:

a) podejrzeniu naruszenia przepisów o rybołówstwie, przepisów o bezpieczeństwie morskim i przepisów o ochronie środowiska,

b) ruchu statków, o których mowa w pkt 1, w polskich obszarach morskich,

c) miejscach wystawienia narzędzi połowowych,

d) wynikach kontroli bezpieczeństwa żeglugi statków, o których mowa w pkt 1;

3) przekazywaniu inspektorom przez terenowe organy administracji morskiej informacji meteorologicznych;

4) wzajemnym korzystaniu ze środków transportu lub łączności przy prowadzeniu wspólnych działań.

§ 8.
1. Przekazywanie informacji w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2, § 2 pkt 2, § 3 pkt 2 i 3, § 4 pkt 2, § 5 pkt 2, § 6 ust. 2 i 3 oraz § 7 pkt 2 lit. a, oraz przekazywanie dokumentacji i dowodów rzeczowych potwierdzających naruszenie przepisów o rybołówstwie następuje z urzędu.

2. Organizowanie i przeprowadzanie wspólnych kontroli następuje na wniosek inspektora lub organu współdziałającego.

3. Warunki wzajemnego korzystania ze środków transportu lub łączności podczas prowadzenia wspólnych działań ustalają okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego z organami współdziałającymi w drodze porozumień.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

1) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) z dniem 30 czerwca 2002 r. dotychczasowe zadania i kompetencje Inspekcji Celnej przeszły do zakresu działania organów kontroli skarbowej, z wyjątkiem zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie nielegalnego obrotu z zagranicą środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, bronią i materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi oraz wprowadzania na polski obszar celny odpadów szkodliwych i substancji niebezpiecznych, ściganych na podstawie odrębnych przepisów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama