reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb składania wniosku o wydanie licencji detektywa, zwanego dalej „wnioskiem”;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa składa pisemny wniosek do właściwego, ze względu na swoje miejsce zamieszkania, komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby, o której mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, dołącza:

1) dokumenty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 ustawy:

a) kopie stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,

b) kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia;

3) dwie fotografie.

2. Komendant wojewódzki Policji, o którym mowa w § 2 ust. 1, sprawdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiednio z danymi zawartymi w dowodzie osobistym wnioskodawcy oraz świadectwie lub dyplomie potwierdzającym posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1556).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 121, poz.1265 i Nr 173, poz. 1808.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama