reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z 2002 r. Nr 31, poz. 282 oraz z 2003 r. Nr 204, poz. 1977) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uposażenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa określają:

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479),

2) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698)."

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Uposażenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia przysługujące żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej lub akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom"

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa, w celu udziału w:

1) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

2) misji pokojowej,

3) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom

– przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa otrzymują uposażenie i inne należności pieniężne, przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość."

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednorazowa należność pieniężna przysługuje w wysokości odpowiadającej kwocie najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego."

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawka dodatku wojennego za każdy dzień faktycznego przebywania w strefie działań wojennych przysługuje według zasad określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2."

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Nagrody, o których mowa w § 3 ust. 2, przyznaje, w formie pieniężnej, dowódca jednostki wojskowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750)."

7) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio art. 36–39 ustawy, o której mowa w § 8."

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Żołnierzowi wykonującemu zadania służbowe poza wyznaczonym miejscem pełnienia służby poza granicami państwa przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. Nr 135, poz. 1448).

2. Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują, jeżeli podróż odbywa się w rejonie działania misji pokojowej w ramach wykonywania zadań mandatowych wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz pełni służbę poza granicami państwa.

3. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 25 % stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż dwanaście godzin, dieta nie przysługuje.

4. W przypadku odbywania podróży służbowej poza granicami państwa, w którym żołnierz pełni służbę, dieta wynosi 50 % stawki diety ustalonej dla państwa stanowiącego cel podróży.

5. W przypadku odbywania podróży służbowych na obszarze obejmującym rejon działania danej misji pokojowej, dieta wynosi 25 % stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż dwanaście godzin, dieta nie przysługuje."

9) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3

Uposażenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia przysługujące żołnierzom wyznaczonym do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych

§ 12. 1. Żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w:

1) szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

2) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych,

3) przedsięwzięciach reprezentacyjnych

– otrzymują przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa uposażenie i inne należności pieniężne oraz świadczenia przysługujące z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej w kraju, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian mających wpływ na ich wysokość.

2. Żołnierze, o których mowa w ust. 1, otrzymują również za każdy dzień wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa dodatek zagraniczny w wysokości 25 % diety ustalonej dla docelowego państwa pobytu w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951), z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej dodatki te przysługują wyłącznie za czas pobytu w porcie zagranicznym."

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Stawki dodatku zagranicznego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, przysługują pracownikom według zasad określonych odpowiednio dla należności zagranicznej w rozdziale 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z tym że określone w etacie polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej stanowisko przewidziane dla pracownika zaszeregowuje się do określonej grupy należności zagranicznej w zależności od zakresu wykonywanych zadań, ponoszonej odpowiedzialności i wymaganego wykształcenia.

2. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym jest wymagane wykształcenie:

1) niższe niż średnie – przysługuje dodatek zagraniczny w stawce należności zagranicznej określonej dla grupy należności zagranicznej XVII,

2) średnie – przysługuje dodatek zagraniczny w stawce należności zagranicznej określonej dla grupy należności zagranicznej od XVI do VIII,

3) wyższe niż średnie – przysługuje dodatek zagraniczny w stawce należności zagranicznej określonej dla grupy należności zagranicznej od VII do IV C.".

§ 2.
1. Pracownikowi, który przed dniem 1 lipca 2004 r. otrzymywał dodatek zagraniczny w wysokości wyższej niż wysokość dodatku zagranicznego określonego w przepisach rozporządzenia, przysługuje dodatek zagraniczny w wysokości ostatnio otrzymywanej.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do zakończenia zadeklarowanego okresu zatrudnienia na stanowisku zajmowanym przez pracownika w dniu 1 lipca 2004 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama