| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej,

podpisana w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 28 lipca 2003 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Socjalistycznej Republiki Wietnamu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami":

– powodowane pragnieniem kontynuowania rozwoju stosunków przyjaźni i wzajemnej współpracy między obydwoma państwami,

– zaniepokojone rozpowszechnianiem się przestępczości zorganizowanej,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy między właściwymi organami obydwu państw dotyczącej skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej,

– z zastrzeżeniem poszanowania prawa i suwerenności każdego państwa, równości, wzajemnego zrozumienia i korzyści, zgodnie z normami prawa międzynarodowego oraz obowiązującymi normami prawa wewnętrznego swych państw,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, a w szczególności następujących przestępstw:

1) przeciwko życiu i zdrowiu,

2) związanych z międzynarodowym terroryzmem,

3) handlu ludźmi i zmuszania ich do prostytucji,

4) nielegalnej migracji,

5) przeciwko środowisku naturalnemu chronionemu prawem,

6) kradzieży, nielegalnego handlu i transportu materiałów jądrowych i substancji promieniotwórczych, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody lub zniszczenia środowiska,

7) produkcji i rozpowszechniania publikacji, filmów lub innych materiałów o charakterze nielegalnej pornografii, w szczególności tej z udziałem dzieci,

8) kradzieży, fałszowania i przemytu dóbr kultury lub przedmiotów o wartości historycznej,

9) nielegalnej produkcji, transportu i handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub innymi niebezpiecznymi materiałami, w tym towarami podwójnego zastosowania,

10) produkcji i rozpowszechniania sfałszowanych dokumentów, pieniędzy lub innych środków płatniczych,

11) legalizowania dochodów pochodzących z przestępstw, korupcji lub przestępstw gospodarczych, takich jak oszustwa handlowe, przemyt,

12) nielegalnej produkcji, przechowywania, posiadania, transportu i handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

13) nielegalnego wykorzystywania komputerów lub sprzętu telekomunikacyjnego.

2. Umawiające się Strony będą także współpracować w zakresie:

1) poszukiwania na terytorium państwa Umawiającej się Strony osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kar orzeczonych za ich popełnienie,

2) poszukiwania osób zaginionych i identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości,

3) poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstw.

Artykuł 2

Współpraca pomiędzy Umawiającymi się Stronami niniejszej Umowy będzie wykonywana poprzez:

1) przekazywanie sobie wzajemnie informacji o:

a) inspiratorach i osobach niejawnie kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących czasu, miejsca, sposobu popełnienia czynu przestępczego, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku,

2) niezwłoczne realizowanie wspólnie uzgodnionych działań właściwych organów.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą w szczególności przekazywać sobie wzajemnie:

1) informacje dotyczące planowanych lub popełnionych aktów terrorystycznych, sposobów działania sprawców i ugrupowań terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron,

2) informacje niezbędne do zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej, zwłaszcza dotyczące organizatorów nielegalnych migracji, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i symboli,

3) informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania tych substancji oraz środkach używanych do ich transportu,

c) miejscach przeznaczenia transportowanych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,

4) próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

5) doświadczenia w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą prowadzić współpracę w zakresie nauki i techniki odnoszącej się do kryminalistyki i kryminologii i w tym celu będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,

2) wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii, rozwiązań prawnych w zakresie regulowania kwestii legalizowania dochodów pochodzących z przestępstw oraz zwalczania narkomanii,

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa,

4) sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości oraz informacje dotyczące urządzeń przeznaczonych do tego celu,

5) ekspertów w celu doskonalenia zawodowego, w szczególności w zakresie technik kryminalistycznych i metod zwalczania przestępstw oraz nieodpłatnie literaturę fachową.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych. Umawiająca się Strona przekazująca określi klauzulę tajności w odniesieniu do informacji przekazywanej drugiej Umawiającej się Stronie.

2. Wszelkiego rodzaju informacje i sprzęt techniczny przekazywane między Umawiającymi się Stronami mogą być udostępniane stronom trzecim wyłącznie za zgodą Umawiającej się Strony przekazującej.

3. W wypadku ujawnienia lub narażenia na ujawnienie informacji niejawnych przekazywanych przez jedną Umawiającą się Stronę, druga Umawiająca się Strona powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu Umawiającą się Stronę przekazującą, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 6

1. Przetwarzanie danych osobowych związane z wykonywaniem niniejszej Umowy następuje zgodnie z zasadami wymienionymi w ustępie 2.

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy Umawiające się Strony będą przestrzegały następujących zasad:

1) Umawiająca się Strona, która otrzymała dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celach, dla których niniejsza Umowa przewiduje przekazywanie takich danych oraz przestrzegając warunków ustalonych przez Umawiającą się Stronę przekazującą dane,

2) przekazane dane osobowe mogą być wykorzystywane jedynie przez władze sądowe, organy i służby realizujące zadania określone w niniejszej Umowie. Przekazywanie tych danych innym organom będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Umawiającej się Strony, która przekazała te dane,

3) Umawiająca się Strona przekazująca dane osobowe jest obowiązana zapewnić ich dokładność i kompletność. Jest również obowiązana do czuwania nad tym, aby dane te nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Jeżeli Umawiająca się Strona przekazująca dane stwierdzi z urzędu bądź wskutek wniosku zainteresowanej osoby, że przekazane zostały dane niewłaściwe lub dane, które nie powinny być przekazane, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Umawiającą się Stronę, która otrzymała dane. W takim przypadku Umawiająca się Strona, która otrzymała dane, jest obowiązana do dokonania ich korekty lub zniszczenia,

4) przekazywanie i otrzymywanie danych osobowych podlega rejestracji,

5) przy udostępnianiu danych osobowych zainteresowanej osobie, której dane dotyczą, stosuje się przepisy prawa wewnętrznego państwa tej Umawiającej się Strony, do której zwrócono się z wnioskiem o udostępnienie danych. Umawiająca się Strona, która otrzymała dane, może przekazać informacje dotyczące tych danych dopiero po uzyskaniu zgody Umawiającej się Strony, od której dane pochodzą,

6) Umawiająca się Strona, która otrzymała dane, informuje – na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, która przekazała te dane – o sposobie i efekcie ich wykorzystania.

3. Każda Umawiająca się Strona, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego państwa, wyznaczy organ odpowiedzialny za prowadzenie na swoim terytorium niezależnej kontroli przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie niniejszej Umowy i sprawdzanie, czy przetwarzanie danych nie narusza praw osób. Organy kontrolne są również właściwe do analizowania trudności w stosowaniu i interpretacji niniejszej Umowy, dotyczących przetwarzania danych osobowych. Organy kontrolne mogą porozumiewać się co do współpracy w ramach zadań wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się także do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem oficera łącznikowego.

Artykuł 7

1. Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 2–4 niniejszej Umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby naruszyć suwerenność jej państwa, zagrażać jego bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom albo też naruszałyby zasady jego porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy lub uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

2. Umawiające się Strony przekazują sobie wzajemnie nazwiska osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na terytorium jej państwa osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać bezpieczeństwu państwa tej Umawiającej się Strony lub innym jego istotnym interesom, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ustępu 1.

3. Umawiająca się Strona, która zgodnie z ustępem 1 odmówi współpracy, informuje o tym drugą Umawiającą się Stronę na piśmie.

Artykuł 8

1. Wszystkie kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej Umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami.

2. Organami, o których mowa w ustępie 1, są:

1) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

b) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

d) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

e) Komendant Główny Policji,

f) Komendant Główny Straży Granicznej,

g) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

2) po stronie Socjalistycznej Republiki Wietnamu:

a) Dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,

b) Dyrektor Generalny Głównego Departamentu Policji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,

c) Dyrektor Generalny Głównego Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

3. Umawiające się Strony powiadomią się na piśmie o zmianach właściwości lub nazwy organów określonych w ustępie 1.

Artykuł 9

Organy wymienione w artykule 8 mogą:

1) uzgadniać w zakresie swej właściwości szczegółowe zasady i zakres współpracy,

2) odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

Artykuł 10

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się własnymi językami urzędowymi lub językiem angielskim.

Artykuł 11

1. Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między organami wymienionymi w artykule 8, w zakresie ich właściwości.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań, określonych w ustępie 1, spór zostanie rozstrzygnięty w drodze dyplomatycznej i nie będzie przedkładany do rozstrzygnięcia żadnej stronie trzeciej.

Artykuł 12

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2, koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

2. Koszty wyjazdu i przyjazdu przedstawicieli jednej z Umawiających się Stron do państwa drugiej Umawiającej się Strony ponosi Umawiająca się Strona wysyłająca swoich przedstawicieli. Koszty pobytu tych przedstawicieli na terytorium państwa drugiej Umawiającej się Strony ponosi Umawiająca się Strona przyjmująca.

Artykuł 13

Umowa niniejsza nie narusza żadnych zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z międzynarodowych umów dwustronnych lub wielostronnych.

Artykuł 14

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państw każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

2. Umowa niniejsza może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji, a w takim wypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu niniejszej Umowy.

UMOWĘ NINIEJSZĄ podpisano w Warszawie dnia 28 lipca 2003 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy z nich w językach polskim, wietnamskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne; w razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu
Socjalistycznej Republiki
Wietnamu

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on co-operation in combating organised crime

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, hereinafter referred to as the "Contracting Parties":

– with the desire to continue developing the relations of friendship and co-operation between the two States,

– concerned about the situation of increasing organised crime,

– convinced about the importance of co-operation between competent agencies of the two States in effectively preventing and combating organised crime,

– on the basis of respecting laws and sovereignty of each State, equality, mutual understanding and benefit, in accordance with international laws and existing laws of their own State,

have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties shall support the co-operation of security and public order organs in the field of preventing and combating organised crime, and the following crime in particular:

1) against life and health,

2) connected with international terrorism,

3) trade in people and forcing people to prostitution,

4) illegal migration,

5) against the natural environment protected by the law,

6) theft, illicit trade and transport, illegal circulation and use or threaten to use nuclear and radioactive substances in order to cause damage or destruction to the environment,

7) production and circulation of periodicals, films or other materials having the character of illicit pornography, in particular, with the participation of children,

8) theft, forgery, and cross-border trafficking of culture values or objects of historical value,

9) illegal production, transport and trade of arms, ammunition, explosives or other hazardous materials including double-purpose goods,

10) production and circulation of forged documents, counterfeit money or other paying means,

11) legalisation of the income from criminal activities, corruption or economic crimes such as commercial fraud, smuggling,

12) illegal production, storage, possession, transport and trade of drug substances, psychotropic substances and precursors,

13) illegal use of computers or telecommunication equipment.

2. The Contracting Parties shall also co-operate with respect to the following areas:

1) searching on the territory of the State being the Contracting Party herein for persons suspected of committing criminal offences, specified under paragraph 1 above, or evading of serving their sentences adjudged for the commission thereof,

2) searching for missing persons and identifying of corpses whose identity is unknown,

3) searching for objects deriving from the commission of criminal acts.

Article 2

Co-operation between the Contracting Parties of this Agreement will be implemented in the following forms:

1) provide each other with information about:

a) inspirers and persons secretly managing criminal operations,

b) criminal interrelations between offenders,

c) structures of criminal groups and organisations and their operating methods,

d) typical behaviours of individual offenders and criminal groups,

e) significant circumstances of a given case with regard to time, place and method of committing the criminal act, its essentials and particulars,

f) infringed provisions of the criminal law,

g) activities undertaken and results thereof,

2) immediately implement activities as mutually agreed upon through appropriate organs.

Article 3

The Contracting Parties shall provide each other, in particular, with:

1) information pertaining to planned or committed acts of terrorism, operating methods used by offenders, and on groups of terrorists planning or committing criminal offences to the detriment of the vital interest of the State of one of the Contracting Parties,

2) information necessary to prevent and combat illegal migrations and organisation of illegal cross-border travel, in particular with respect to organisers of illegal migrations, specimen documents authorising border crossing, seals affixed on these documents, and types of visas and symbols,

3) information on:

a) trafficking in drug substances, psychotropic substances and precursors,

b) places and methods of production and storage of the aforementioned substances, and means of transport used for the purpose of their transportation,

c) places of destination of transported drug substances, psychotropic substances and precursors,

4) samples of new drug substances, psychotropic substances, precursors, and other hazardous substances, both of vegetable origin and synthetic ones,

5) experiences with regard to the control of legal trade in drug substances, psychotropic substances and precursors, as well as input products and semi-finished products necessary for the production thereof.

Article 4

The Contracting Parties shall conduct co-operation in the field of science and technology regarding to forensic science and criminology, and for that purpose the Contracting Parties shall exchange:

1) experiences and information pertaining to methods of combating organised crime and new forms of criminal operations,

2) results of research works from the areas of crime detection and criminology, legal solutions with regard to regulations on legalising income deriving from criminal offences and struggle against drug addiction,

3) information on objects related to the commission of criminal acts,

4) technical equipment used for the purpose of combating crime, and any relevant information in this respect,

5) experts, in order to enhance professional skills, in particular, with regard to crime detection techniques and crime combating methods, and professional literature, on a free of charge basis.

Article 5

1. The Contracting Parties shall ensure the protection of classified information exchanged with each other. The transferring Contracting Party shall determine the clause of secrecy with regard to the information transferred to the other Contracting Party.

2. Any information and technical equipment that the Contracting Parties shall provide each other with may be made available to third Parties exclusively upon the consent of the transferring Contracting Party.

3. If classified information provided by one Contracting Party is revealed or if there is a risk of it being revealed, the other Contracting Party shall immediately notify the transferring Contracting Party about this fact, shall inform about the circumstances and consequences thereof, and about actions taken in order to prevent future occurrence of such events.

Article 6

1. Personal data processing related to the execution of this Agreement shall conform to the rules established in paragraph 2.

2. The Contracting Parties shall observe the following principles while processing personal data for the needs of the execution of this Agreement:

1) the Contracting Party – the recipient of personal data – may use them for those purposes only as provided in this Agreement with reference to the transfer of such data, and in compliance with conditions set forth by the Contracting Party transferring data,

2) personal data transferred may be used exclusively by judicial authorities, organs and services performing tasks defined in this Agreement. Any transfer of these data to other organs shall be possible only upon prior consent of the Contracting Party that has transferred the data,

3) the Contracting Party responsible for the transfer of personal data shall ensure their accuracy and completeness. It shall also control whether the data transferred are not kept longer than necessary. If the Contracting Party responsible for the transfer of data shall claim, by virtue of its competence, or at the motion of an interested person, that the data transferred have been improper or included data that should not have been transferred, this Contracting Party shall immediately notify the Contracting Party, the recipient of data, about this fact. In that case the Contracting Party, the recipient of data, shall immediately correct or destroy the data received,

4) transfer and receipt of personal data shall be subject to registration,

5) personal data shall be made available to the person interested that the data refer to, in compliance with applicable provisions of the internal law of the State of this Contracting Party that has been addressed with the request for access to data. The Contracting Party, the recipient of data, may provide information related to these data only upon the consent of the Contracting Party transferring data,

6) the Contracting Party, the recipient of data, shall inform – at the request of the other Contracting Party, the transferor of data – about methods and results of the use of data received.

3. Each Contracting Party, in conformity with provisions of internal law of its State, shall appoint an organ responsible for the execution, on its territory, of independent control over personal data processing pursuant to this Agreement, and examining whether data processing does not infringe rights of other persons. These organs of control shall also be responsible for analysing difficulties in the application and interpretation of this Agreement with regard to personal data processing. They may communicate as to the co-operation within the frames of tasks performed pursuant to this Agreement.

4. The provisions of this Article shall apply accordingly to personal data transferred through liaison officers.

Article 7

1. If one Contracting Party decides that the transfer of information, referred to under Articles 2–4 of this Agreement, or the implementation of any joint project could infringe the sovereignty of its State, threaten its security or vital interest, or violate the rules of its legal order, this Party may refuse the co-operation in part or in whole, or make it dependent upon the fulfilment of specific conditions.

2. The Contracting Parties shall inform each other about the names of persons to participate in the exchange of experts not later than two weeks before the planned date of any such exchange. If one of the Contracting Parties decides that the stay on the territory of its State of a person appointed by the other Contracting Party may threaten the security ofthe State of this Contracting Party or its vital interest, the provisions specified under paragraph 1 above shall apply accordingly.

3. The Contracting Party, refusing co-operation in compliance with paragraph 1 above, shall inform the other Contracting Party in writing about this decision.

Article 8

1. All contacts established for the purpose of the execution of this Agreement shall be conducted directly by appropriate organs.

2. Organs referred to under paragraph 1 above shall include the following:

1) on the side of the Republic of Poland:

a) Minister competent for internal affairs,

b) Minister competent for financial institutions,

c) Minister competent for public finances,

d) Chief of the Internal Security Agency,

e) Chief Commander of the Police,

f) Chief Commander of the Border Guard,

g) General Inspector of Financial Information,

2) on the side of the Socialist Republic of Vietnam:

a) Director of International Relations Department, Ministry of Public Security,

b) Director General of the Police General Department, Ministry of Public Security,

c) Director General of the Security General Department, Ministry of Public Security.

3. The Contracting Parties shall notify each other in writing about any changes with regard to the competence or names of organs specified under paragraph 1 above.

Article 9

Organs specified under Article 8 above may:

1) agree upon detailed principles and the scope of co-operation within the area of their competence,

2) conduct consultations in order to ensure the efficiency of co-operation referred to in this Agreement.

Article 10

The Contracting Parties shall use their own official languages or English language while handling issues related to the execution of provisions of this Agreement.

Article 11

1. Any disputes with regard to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved in course of direct negotiations conducted by organs specified under Article 8, of relevant competence.

2. If the agreement is not reached as a result of negotiations as referred to under paragraph 1 above, the dispute shall be resolved in course of the diplomatic procedure, and it shall not be submitted for settlement to any third Party.

Article 12

1. Notwithstanding paragraph 2, the costs related to the execution of provisions of this Agreement shall be borne by this Contracting Party, on the territory of the State of which the costs emerged, unless otherwise decided by the Contracting Parties.

2. The costs of returned transport of representatives of one of the Contracting Parties to the State of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party sending its representatives. The costs of their stay on the territory of the State of the other Contracting Party shall be borne by the hosting Contracting Party.

Article 13

This Agreement shall not infringe any obligations of the Contracting Parties resulting from bilateral or multilateral international agreements.

Article 14

1. This Agreement shall be approved in compliance with the law in force of the State of each Contracting Party, this fact being acknowledged by way of exchanging notes. This Agreement shall enter into force upon the elapse of thirty days as of the day of the receipt of the later note.

2. This Agreement may be terminated by each of the Contracting Parties by way of a written notification, thus expiring upon the elapse of three months as of the day of the receipt of a relevant notification to terminate the Agreement.

THIS AGREEMENT was made in Warsaw on 28 July 2003, in two counterparts, each of them in the Polish, Vietnamese and English languages with all texts being equally authentic; in case of any interpretative divergences, the text in the English language shall prevail.

 

For the Government
of the Republic of Poland

For the Government
of the Socialistic Republic
of Vietnam

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 grudnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »