reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa algorytm oraz szczegółowe zasady ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów oraz wysokość i przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”.
§ 2.
1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się dla następujących zadań, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”:

1) w pkt 1, 5, 8–14, 16–25, 41, 42 i 47 – dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 2, 3, 6, 27, 30–34, 36–38 i 43 – dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) pkt 2, 3, 6, 27, 30, 31, 33–36, 38, 43 i 47 – w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) pkt 4 – w wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7 ustawy.

3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, określonych w art. 108 ust. 1 pkt 15, 26, 40, 44 i 46 oraz w art. 55 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w ust. 1 pkt 1, udział środków będących w dyspozycji samorządu województwa na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 30 %.

§ 3.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ap

kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

Pa

określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ldwn

liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”; dla ustalenia kwoty środków na 2005 r. przyjmuje się liczbę bezrobotnych powyżej 49. roku życia,

Lawn

liczba bezrobotnych do 25. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego; dla ustalenia kwoty środków na 2005 r. przyjmuje się liczbę bezrobotnych do 24. roku życia,

Lpwn

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobotnych do 25. roku życia (Law), według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego; dla ustalenia kwoty środków na 2005 r. przyjmuje się odpowiednio liczbę bezrobotnych do 24. oraz powyżej 49. roku życia,

Wkn

współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobocia, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,

Won

współczynnik korygujący ustalony jako iloraz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatowych urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy województwa,

Pmn

planowana na rok budżetowy kwota przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji w województwie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; w przypadku gdy faktyczne przychody z tego tytułu są wyższe lub niższe od planowanych, wówczas w następnym roku budżetowym kwota Pmn dla województwa jest odpowiednio zwiększana lub zmniejszana,

n

oznacza dane województwo.

 

§ 4.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Pp

kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

Pi

kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2, pomniejszona o kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań wykonywanych przez ministra, samorządy województw, wojewodów oraz Ochotnicze Hufce Pracy,

Bw

liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego,

B

liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy ogółem w kraju, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego.

 

§ 5.
Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

Kw = 0,95 x Pb x Lu

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Kw

kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, realizowanych przez samorząd województwa,

Pb

kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy województw,

Lu

udział liczbowy powiatowych urzędów pracy w województwie do liczby powiatowych urzędów pracy na terenie kraju, według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedniego.

§ 6.
1. Minister zawiadamia na piśmie marszałków województw o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw i powiatów.

2. Marszałek województwa zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów określonych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot określone przez sejmik województwa.

3. Minister zawiadamia na piśmie starostów (prezydentów miast) o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1, realizowanych przez samorządy powiatowe.

§ 7.
1. Rezerwę ministra stanowi:

1) 10 % kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszonej o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszonej o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) 5 % kwoty środków określonej w planie Funduszu Pracy na finansowanie zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

2. Minister może, z własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy, w szczególności dla samorządów województw i powiatów, na terenie których:

1) nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy;

2) miały miejsce klęski żywiołowe o znacznym zakresie i skutkach;

3) są realizowane programy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia na podstawie przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy;

4) są realizowane programy regionalne, o których mowa w art. 66 ustawy;

5) istnieje możliwość realizacji programów o wysokiej efektywności, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Na wniosek marszałka województwa minister przyznaje samorządom powiatowym dodatkowe środki Funduszu Pracy w ramach kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4, na finansowanie programów regionalnych, w tym projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa albo powiatu kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, o kwotę bezpośrednio przekazaną na wyodrębniony rachunek Funduszu Pracy samorządu województwa lub powiatu przez inne niż dysponent Funduszu Pracy organy, organizacje i inne podmioty, z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

5. Minister może przyznać samorządom województw i powiatów dodatkowe środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, z niewykorzystanej kwoty przewidzianej w planie, o którym mowa w § 10, na bezpośrednie finansowanie tych zadań przez ministra, wojewodów lub Ochotnicze Hufce Pracy.

6. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), może zmniejszyć kwotę środków Funduszu Pracy, ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu, na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

7. Minister może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez samorządy województw i powiatów w następnym roku budżetowym części nieprzewidzianych w planie środków Funduszu Pracy przekazanych w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy przez organy, organizacje i inne podmioty, jeżeli wykorzystanie ich w danym roku nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.

§ 8.
W przypadku przekazania w ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w planowanych przychodach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o której mowa w § 7 ust. 1.
§ 9.
1. W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku nowego lub zmiany obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast), sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy, przedstawiają marszałkowi województwa na jego wniosek informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków na finansowanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. W razie niedokonania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 1, decyzję o przysługujących kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe podejmuje minister na wniosek marszałka województwa.

§ 10.
Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie tych zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.
§ 11.
Ustalone na 2004 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 49, poz. 409 oraz z 2004 r. Nr 14, poz. 118), zwanego dalej „dotychczasowym rozporządzeniem”, kwoty środków Funduszu Pracy dla samorządów województw i powiatów są obowiązującymi, z tym że:

1) w ramach kwoty środków ustalonej dla samorządów powiatowych na finansowanie zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 dotychczasowego rozporządzenia są finansowane zadania określone w tym przepisie oraz w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia;

2) w ramach kwoty środków ustalonej dla samorządów powiatowych na finansowanie zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 dotychczasowego rozporządzenia są finansowane zadania określone w tym przepisie oraz w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozporządzenia;

3) w ramach kwoty środków ustalonej dla samorządów województw na finansowanie zadań określonych w § 2 ust. 2 dotychczasowego rozporządzenia są finansowane zadania określone w tym przepisie oraz w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszego rozporządzenia.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 49, poz. 409 oraz z 2004 r. Nr 14, poz. 118) zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama