reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się dla następujących zadań, w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, samorządy województw, wojewodów i Ochotnicze Hufce Pracy, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”:

1) w pkt 8–14, 16–25, 41, 42 i 48 – dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;

2) w pkt 1, 2, 6, 27, 30–34, 36–38 i 43 – dotyczących finansowania innych fakultatywnych zadań;

3) w pkt 4a – dotyczącym finansowania w 2006 r. i 2007 r. wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

2. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie realizowanych przez samorządy województw, ustala się dla następujących zadań, określonych w art. 108 ust. 1 ustawy:

1) w pkt 2, 6, 27, 30, 31, 33–36a, 38 i 43 – w zakresie nieprzewidzianym do realizacji i finansowania przez ministra, wojewodów, samorządy powiatowe i Ochotnicze Hufce Pracy;

2) w pkt 4 – do wysokości określonej w umowie, o której mowa w art. 109 ust. 7 ustawy.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kwotę środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana w roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, realizowanych przez samorządy powiatowe, ustala się według następującego wzoru algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Ap –

kwota środków Funduszu Pracy, jaka może być wydatkowana na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

Pa –

określona w planie Funduszu Pracy kwota środków na realizację w roku budżetowym zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, pomniejszona o kwotę ustaloną na realizację tych zadań przez ministra, samorządy województw i Ochotnicze Hufce Pracy oraz pomniejszona o planowaną kwotę przychodów ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ldwn

liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy, zwanego dalej „rokiem poprzednim”,

Lawn

liczba bezrobotnych do 25. roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

Lpwn

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa, zmniejszona o liczbę bezrobotnych powyżej 50. roku życia (Ldw) oraz bezrobotnych do 25. roku życia (Law), według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

Wkn

współczynnik korygujący wynoszący 1,0 dla województwa o najniższej stopie bezrobocia, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, i zwiększony dla pozostałych województw o 0,002 za każdą 0,1 punktu procentowego stopy bezrobocia w województwie ponad stopę bezrobocia w województwie o najniższej stopie bezrobocia,

Won

współczynnik korygujący ustalony jako iloraz liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w powiatowych urzędach pracy województwa w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 października roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiatowych urzędach pracy województwa,

Pm –

planowana na rok budżetowy kwota przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Un

wskaźnik ustalony jako iloraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w województwie w roku poprzednim na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji w województwie tych projektów oraz kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonej w roku poprzednim na realizację we wszystkich województwach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego powiększonej o kwotę przychodów Funduszu Pracy ze środków Unii Europejskiej uzyskaną w roku poprzednim z tytułu realizacji we wszystkich województwach tych projektów,

n

– oznacza dane województwo.”;

 

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), złożony do dnia 30 listopada, może zmniejszyć kwotę środków Funduszu Pracy ustaloną dla samorządu województwa lub powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, jeżeli ich wykorzystanie w roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne. Kwota, o którą zmniejszono środki dla samorządu województwa lub powiatu, na wniosek marszałka województwa, jest przyznawana innemu samorządowi powiatowemu, a w przypadku braku takiej możliwości zwiększa rezerwę, o której mowa w ust. 1.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 7 stycznia 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama