| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej

Na podstawie art. 72 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania kapitana statku o polskiej przynależności wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, zwanego dalej „przestępstwem”;

2) tryb przekazywania informacji oraz dowodów popełnionego przestępstwa władzom innych państw.

§ 2.
Jeżeli na statku zostało popełnione przestępstwo, a także w przypadku zatrzymania na statku osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, kapitan statku zawiadamia, za pośrednictwem dyrektora urzędu morskiego, prokuratora w siedzibie macierzystego portu statku.
§ 3.
Jeżeli statek nie zmierza do portu polskiego, kapitan statku przekazuje, o ile zaistnieje taka możliwość, osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa wraz z dowodami jego popełnienia kapitanowi innego statku o polskiej przynależności, który zmierza do portu polskiego, albo dowódcy polskiej jednostki pływającej Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji.
§ 4.
1. W przypadku gdy zatrzymana na statku osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa nie jest obywatelem polskim, kapitan statku zawiadamia, za pośrednictwem dyrektora urzędu morskiego, także Ministra Sprawiedliwości.

2. Minister Sprawiedliwości po otrzymaniu zawiadomienia podejmuje działania niezbędne do przekazania informacji o fakcie zatrzymania właściwemu organowi państwa, którego osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa jest obywatelem, a jeżeli osoba ta jest bezpaństwowcem – właściwemu organowi państwa, w którym osoba ta ma stałe miejsce zamieszkania.

§ 5.
1. Kapitan statku, w ramach posiadanych środków technicznych, umożliwia zatrzymanej na statku osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa kontakt z przedstawicielem państwa, którego osoba ta jest obywatelem, a jeżeli osoba ta jest bezpaństwowcem – z przedstawicielem państwa, w którym osoba ta ma stałe miejsce zamieszkania, oraz skorzystanie z prawa odwiedzin na statku przez przedstawiciela tego państwa.

2. Ustalenie trybu kontaktowania się oraz odwiedzin, o których mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.

§ 6.
Jeżeli statek, na którym znajduje się osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, przed zawinięciem do portu polskiego wpływa do portu państwa obcego, kapitan statku zawiadamia polskiego konsula, właściwego ze względu na siedzibę portu, o przebywaniu na statku osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa celem przekazania tej informacji właściwym organom tego państwa.
§ 7.
Do przekazywania dowodów popełnienia przestępstwa państwu obcemu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego o przekazywaniu dowodów rzeczowych za granicę.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »