reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:

1) sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;

2) rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) rok obrotowy – rok kalendarzowy;

4) sprawozdanie okresowe – sprawozdanie miesięczne, kwartalne i półroczne;

5) zmiana planu finansowego – zmianę, o której mowa w art. 124 ust. 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 8 ustawy;

6) obowiązujący plan – plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;

7) harmonogram spłat – harmonogram spłat zaciągniętych pożyczek lub kredytów, o których mowa w art. 127 ustawy, wynikający z odpowiednich umów, zawartych przez Prezesa Funduszu.

§ 3.
1. Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się:

1) informację na temat planowanego poziomu zobowiązań zaciąganych w roku, którego plan dotyczy, płatnych w roku następnym;

2) uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu wydatków w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.

§ 4.
1. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 3, 4 albo ust. 8 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający plan obowiązujący, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.

2. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.

§ 5.
Prezes Funduszu, w terminie 14 dni od zakończenia każdego miesiąca, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie zmian dokonanych w planie finansowym Funduszu od początku roku obrotowego do końca danego miesiąca, zwane dalej „zestawieniem”.
§ 6.
1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.

§ 7.
1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:

1) sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;

2) sprawozdanie miesięczne z realizacji wpływów;

3) sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach oraz stanie niektórych aktywów i pasywów;

4) sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

5) sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów na świadczenia zdrowotne i refundacji cen leków oraz o windykacji należności;

6) sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

7) sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;

8) sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informacje o:

1) stanie środków pieniężnych,

2) rozdysponowaniu środków z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

– w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać oprócz informacji o przychodach i kosztach Funduszu, w szczególności, informacje o:

1) krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;

2) rozliczeniach międzyokresowych;

3) stanie rezerw Funduszu;

4) wartości świadczeń ponadumownych;

5) stanie zobowiązań i należności Funduszu, z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.

§ 8.
Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał i półrocze.
§ 9.
1. Roczny plan finansowy Funduszu, zestawienie oraz sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej.

2. Dane przekazywane w formie elektronicznej są zgodne z danymi przekazywanymi w formie pisemnej.

§ 10.
1. Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

3. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

4. Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

5. Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.

§ 11.
Sprawozdania sporządza siew sposób czytelny i trwały. W wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.
§ 12.
1. W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.

2. W sprawozdaniu kwartalnym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

3. W sprawozdaniach kwartalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5–7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 13.
1. Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od zakończenia miesiąca, kwartału lub półrocza, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

§ 14.
Pierwsze zestawienie dotyczące zmian planu finansowego Funduszu na rok 2005 Prezes Funduszu przekazuje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 15.
1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Funduszu na rok 2005 sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2.A do rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. W 2005 r. w miejsce sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, sporządza się sprawozdanie z realizacji przychodów, zawierające w szczególności informacje, o których mowa w § 7 ust. 4.

§ 16.
1. Sprawozdania okresowe dotyczące 2005 r. Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca oraz 45 dni od zakończenia kwartału lub półrocza, którego dotyczy sprawozdanie.

2. Wymienione w § 7 ust. 1 sprawozdania:

1) miesięczne – za okres od stycznia 2005 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc wejścia rozporządzenia w życie,

2) kwartalne – za l kwartał 2005 r.

– Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie.

§ 17.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 maja 2005 r. (poz. 875)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2A.

Załącznik nr 2A

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 29 czerwca 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama