REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 167 poz. 1400

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny
Art. 1.
Ustawa określa zasady, formy oraz środki na wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.
Art. 2.
1. Dla realizacji celu, o którym mowa w art. 1, tworzy się Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej „Funduszem".

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK", którym dysponuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu do dnia 31 maja za rok ubiegły.

Art. 3.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiera z BGK umowę określającą w szczególności szczegółowy sposób i terminy przekazywania gminom środków Funduszu oraz sposób i terminy dokonywania przez BGK lokat, o których mowa w art. 4 ust. 3.
Art. 4.
1. Przychodami Funduszu są:

1) środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej, w tym:

a) 0,5 % podatku dochodowego od osób prawnych stanowiącego dochód budżetu państwa obliczanego na podstawie wykonania budżetu za rok budżetowy poprzedzający rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej,

b) 1 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w roku budżetowym poprzedzającym rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej,

c) różnica pomiędzy 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych należnego za rok podatkowy poprzedzający rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej, a dokonanymi i odliczonymi, na podstawie art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1)), wpłatami na rzecz organizacji pożytku publicznego;

2) odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetki od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;

3) spadki, zapisy i darowizny.

2. Środki Funduszu niewykorzystane w ciągu roku pozostają na koncie Funduszu.

3. Okresowo wolne środki Funduszu BGK może lokować w innych bankach.

Art. 5.
1. Środki Funduszu są przekazywane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania gminom na wyodrębniony rachunek bankowy.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, terminy przekazywania środków Funduszu gminom oraz sposób ustalania wysokości tych środków.

3. Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie;

2) liczbę dzieci, w wieku od 6 do 18 lat, zameldowanych na terenie gminy na pobyt stały;

3) udział dochodów własnych gminy przeznaczonych na cel realizowany przez Fundusz;

4) wskaźnik poziomu bezrobocia.

Art. 6.
Środki Funduszu przeznacza się na pomoc materialną dla uczniów określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.
Art. 7.
1. Gmina sporządza sprawozdanie roczne z wykorzystania środków Funduszu, uwzględniając w nim:

1) liczbę uczniów, według rodzajów szkół, którym przyznano pomoc;

2) rodzaj przyznanej pomocy.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, sposób i terminy jego przekazywania, mając na uwadze zapewnienie sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 2 ust. 3.

Art. 8.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opracuje informację o celach Funduszu oraz o zasadach przyznawania pomocy ze środków Funduszu oraz zapewni udostępnienie tej informacji w placówkach oświatowych, do wiadomości uczniów i ich rodziców.
Art. 9.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) w art. 90b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.".

Art. 10.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.4)) w art. 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Z przychodów uzyskanych z prywatyzacji 1 % przekazuje się do Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.".

Art. 11.
Do dnia 31 grudnia 2005 r. przychodem Funduszu są środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 w zdaniu wstępnym, z wyjątkiem środków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298 i Nr 164, poz. 1365 i 1366.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-09-01
  • Data wejścia w życie: 2005-09-01
  • Data obowiązywania: 2005-09-01
  • Dokument traci ważność: 2006-12-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA