reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby w wysokości ceny:

1) miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub miesięcznego biletu imiennego na przejazd autobusem, o ile z miejscowości pobliskiej nie ma połączenia kolejowego, albo

2) biletów jednorazowych na przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego, stosownie do liczby dni pełnienia służby, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości, w której pełni służbę, prywatnym pojazdem mechanicznym, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości ceny kolejowego biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę, stosownie do liczby dni pełnienia służby, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Wysokość zwrotu kosztów dojazdu w przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2, ustala się na podstawie obowiązujących w danym województwie cen za przejazdy koleją.

4. W przypadku dowozu funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby i z powrotem służbowym sprzętem transportowym za opłatą, zwrot kosztów dojazdu przysługuje w wysokości obowiązującej stawki odpłatności za ten dowóz.

5. Zwrotowi nie podlegają koszty dojazdu w granicach miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, oraz miejscowości, w której pełni służbę.

§ 2.
1. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę:

1) posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny albo bezpodstawnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego lub w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego i bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia;

2) członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, posiadają lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia.

2. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę:

1) posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny albo członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, posiadają lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny;

2) bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery.

§ 3.
1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Wzór wniosku o zwrot kosztów dojazdu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu, funkcjonariusz składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca do właściwego organu określonego w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych.

4. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu, o których mowa w ust. 3, są:

1) w przypadku dojazdu do miejscowości pełnienia służby koleją lub autobusem:

a) wykupiony bilet miesięczny, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, albo jego kserokopia,

b) wykupione bilety jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, albo ich kserokopie oraz potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o zwrot kosztów dojazdu;

2) w przypadku dojazdu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym – potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o zwrot kosztów dojazdu.

5. Wzór wykazu dni pełnienia służby, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b i pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się nie wcześniej niż w najbliższym terminie wypłaty uposażenia funkcjonariusza, nie później jednak niż w kolejnym terminie wypłaty tego uposażenia.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej (Dz. U. Nr 44, poz. 421).
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 września 2005 r. (poz. 1641)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama