| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Na podstawie art. 192 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonują:

1) rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, którego ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą,

2) w przypadku dyplomu ukończenia studiów wyższych międzykierunkowych, które są prowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – rada jednostki organizacyjnej uczelni, wyznaczona przez rektora jako wiodąca, w porozumieniu z radami jednej lub kilku uczelni, z którymi prowadzi wspólnie studia międzykierunkowe, odpowiadające studiom, których ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą,

3) w przypadku dyplomu ukończenia studiów wyższych międzykierunkowych, które nie są prowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – rada jednostki organizacyjnej uczelni, wyznaczona jako właściwa przez senat uczelni prowadzącej studia na kierunkach objętych programem studiów międzykierunkowych, których ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą,

zwana dalej „radą”.

§ 2.
1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, zwana dalej „kandydatem”, wnosi do wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą;

2) kopią świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą, o uznanie którego się ubiega;

3) życiorysem w języku polskim;

4) oświadczeniem, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.

2. W przypadku dyplomu ukończenia studiów wyższych międzykierunkowych uzyskanego za granicą podanie wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1, kandydat wnosi do rektora uczelni:

1) prowadzącej studia międzykierunkowe na różnych kierunkach lub wspólnie z innymi uczelniami, odpowiadające studiom, których ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą – w przypadku dyplomu, o którym mowa w § 1 pkt 2, albo

2) prowadzącej studia objęte programem studiów międzykierunkowych, których ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą – w przypadku dyplomu, o którym mowa w § 1 pkt 3.

3. Rada może zażądać:

1) legalizacji dyplomu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został uzyskany dyplom, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, która wydała dyplom, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) przedstawienia dokumentów stwierdzających przebieg studiów, w szczególności indeksu, arkusza ocen, suplementu do dyplomu lub przedstawienia pracy dyplomowej;

3) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz dokumentów stwierdzających przebieg studiów, o których mowa w pkt 2, sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

4. Jeżeli dyplom, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), rada może zażądać przedstawienia apostille, umieszczonej na oryginale dyplomu albo dołączonej do dokumentu.

§ 3.
1. W przypadku stwierdzenia braku właściwości ustalonej zgodnie z § 1 rada wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego.

2. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego służy zażalenie do rektora.

§ 4.
1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

1) uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju;

2) odmowy uznania dyplomu uzyskanego za granicą.

2. Rada przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia przez kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów, może podjąć uchwałę o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów.

3. Postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia przez kandydata wszystkich niezbędnych dokumentów.

4. W przypadku podjęcia uchwały o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie miesiąca od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie tej uchwały.

5. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, kandydatowi przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

§ 5.
1. W przypadku podjęcia uchwały o uznaniu dyplomu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna uczelni wydaje kandydatowi zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, należy okazywać łącznie z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą.

§ 6.
1. Dyplom uzyskany za granicą potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na które kandydat został skierowany zgodnie z przepisami określającymi warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne ich uprawnienia, uznaje się bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego. W takim przypadku kandydatowi wydaje się zaświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie wydaje:

1) jednostka organizacyjna uczelni – kandydatowi, który byt studentem tej jednostki organizacyjnej i został skierowany na studia wyższe za granicę przez uczelnię;

2) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub inny właściwy minister – kandydatowi, który został skierowany na studia wyższe za granicę przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej.

§ 7.
1. Osoba posiadająca dyplom uzyskany za granicą, ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe w polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego.

2. Uchwałę w sprawie zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego podejmuje rada jednostki organizacyjnej, w której osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi do rady jednostki organizacyjnej uczelni, w której chce rozpocząć studia, podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 ust. 1. Przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w polskiej uczelni albo na studia doktoranckie w placówce naukowej może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego, jeżeli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych:

1) wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego uzyskania.

2. Uchwałę w sprawie zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego podejmuje rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia trzeciego stopnia, w której osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia.

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, ubiega się o przyjęcie na studia doktoranckie w placówce naukowej, uchwałę w sprawie zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego podejmuje rada według właściwości ustalonej zgodnie z § 1.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi do rady jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 2, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w placówce naukowej – do rady według właściwości ustalonej zgodnie z § 1:

1) podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w § 2 ust. 1;

2) zaświadczenie wystawione przez właściwe władze edukacyjne lub odpowiednie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzające, że dyplom, o którym mowa w ust. 1, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego uzyskania.

5. Rada jednostki organizacyjnej uczelni, o której mowa w ust. 2, lub rada, o której mowa w ust. 3, może zażądać tłumaczenia na język polski zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, sporządzonego lub poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
Rada odmówi zwolnienia z postępowania nostryfikacyjnego osoby, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1, lub uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju, jeżeli:

1) instytucja, która wydała dyplom, nie jest akredytowaną szkołą wyższą lub program studiów, których ukończenie potwierdzono dyplomem, nie uzyskał akredytacji, w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie edukacji działa ta instytucja, lub

2) instytucja, która wydała dyplom, nie działa w systemie edukacji żadnego państwa, lub

3) program studiów wyższych albo jego część była realizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z polskimi przepisami o szkolnictwie wyższym.

§ 10.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, uwzględniając w szczególności koszty odbycia i zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w § 4 ust. 2, przy czym opłata nie może być wyższa niż 40 % maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

2. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, albo do kasy uczelni w terminie wyznaczonym przez kierownika, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 14 dni przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 4 ust. 1.

3. Opłata wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej kandydata kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, może na wniosek kandydata obniżyć wysokość lub zwolnić z opłaty.

§ 11.
Wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia postępowania nostryfikacyjne oraz postępowania o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia.
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2).

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryński

 

 

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 184, poz. 1897 i Nr 194, poz. 2003).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 24 lutego 2006 r. (poz. 255)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 3 marca 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »