| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 czerwca 2006 r.

w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”, przyjętego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz. U. Nr 197, poz. 2027), zwanego dalej „Programem”, oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:

1) dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;

2) sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;

3) tryb i termin rozliczenia pożyczki;

4) sposób zwrotu pożyczki;

5) tryb i termin zwrotu pożyczki, w przypadku o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

6) wysokość prowizji bankowych;

7) wysokość oprocentowania.

§ 2.
1. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na prefinansowanie Programu w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w ujęciu dekadowym.

2. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczki, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministra Finansów zapotrzebowanie na środki, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 5 ustawy.

Rozdział 2

Pożyczki dla państwowych jednostek budżetowych i państwowych osób prawnych działających w formie agencji

§ 4.

1. Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym następuje po przedłożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Wdrażającą Program.

2. Udzielenie pożyczki państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po przedłożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

3. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

5. Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

§ 5.
1. Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

Rozdział 3

Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych

§ 6.

1. Udzielenie pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom sektora finansów publicznych, niewymienionym w § 4 ust. 1, następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Wdrażającą Program.

2. Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.

3. Oryginał umowy pożyczki minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przesyła Ministrowi Finansów.

4. Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem.

§ 7.
Środki z budżetu państwa na prefinansowanie są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi pożyczek, w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w § 2.
§ 8.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek. Bank Gospodarstwa Krajowego występuje do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.
§ 9.
1. Pożyczkobiorca przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za zarządzanie Programem, do 7 dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.

2. Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15 dnia każdego miesiąca, informacje o wykorzystaniu środków z pożyczek w miesiącu poprzednim.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczki. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministra Finansów informacje, o których mowa w ust. 2.

4. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, jest warunkiem przekazania środków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 7.

§ 10.
Pożyczkobiorca ponosi koszty prowizji zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku.

Rozdział 4

Zwrot i rozliczenie pożyczki

§ 11.

1. Zwrot środków z otrzymanej pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Wdrażającą Program albo Instytucję Zarządzającą Programem w przypadku, gdy pożyczkobiorcą jest państwowa osoba prawna działająca w formie agencji.

2. W przypadku zwrotu pożyczek przez państwowe jednostki budżetowe i państwowe osoby prawne działające w formie agencji, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane bezpośrednio na odpowiedni rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie pożyczki.

3. W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów, o którym mowa w § 7, poprzez rachunek bankowy pożyczkobiorcy utworzony do obsługi pożyczki.

§ 12.
W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje z jego środków własnych, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki.
§ 13.
Spłata naliczonego oprocentowania pożyczki następuje na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek – na rachunek bankowy Ministra Finansów, o którym mowa w § 7.
§ 14.
1. Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.

2. Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 12, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1)Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” (Dz. U. Nr 221, poz. 2246).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »