reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia,

podpisana w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 września 2005 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

pragnąc w duchu współpracy i na zasadach wzajemności ułatwić przekazywanie i przyjmowanie osób przebywających bez zezwolenia,

mając na uwadze Powszechną Deklarację Praw Człowieka, przyjętą dnia 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., oraz Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnioną Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.,

uzgodniły, co następuje:

Rozdział I

Przyjmowanie obywateli Umawiających się Stron

Artykuł 1

1. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, każdą osobę, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta posiada obywatelstwo Umawiającej się Strony wezwanej.

2. Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie osobę, o której mowa w ustępie 1, pod tymi samymi warunkami, jeżeli po późniejszym sprawdzeniu okaże się, ze w momencie opuszczenia terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej osoba ta nie posiadała obywatelstwa Umawiającej się Strony wezwanej.

Artykuł 2

1. Jeżeli istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba podlegająca przekazaniu jest obywatelem drugiej Umawiającej się Strony, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Umawiającej się Strony wezwanej, po sprawdzeniu, umożliwi niezwłoczne wydanie dokumentu podróży tej osobie, jeżeli jest to niezbędne do dokonania przekazania.

2. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności obywatelstwa osoby podlegającej przekazaniu, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny Umawiającej się Strony wezwanej, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od otrzymania wniosku, podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia posiadanego przez tę osobę obywatelstwa, a w szczególności przeprowadzi wywiad z tą osobą lub dokona sprawdzeń w odpowiednich rejestrach. Jeżeli po tym okaże się, ze osoba ta posiada obywatelstwo, przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny umożliwi niezwłoczne wydanie dokumentu podróży tej osobie.

Rozdział II

Przyjmowanie obywateli państw trzecich i osób nieposiadających obywatelstwa

Artykuł 3

1. Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, przyjmie na swoje terytorium, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli osoba ta posiada ważną wizę lub jakiekolwiek zezwolenie na pobyt wydane przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

2. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta wjechała na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej bezpośrednio, środkami transportu publicznego (samolotem, autobusem lub pociągiem), po wjeździe, przejeździe lub pobycie na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

3. Każda z Umawiających się Stron przyjmie na swoje terytorium, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, obywatela państwa trzeciego lub osobę nieposiadającą obywatelstwa, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki dla wjazdu lub pobytu obowiązujące na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, jeżeli zostanie udowodnione lub istnieje uzasadnione domniemanie, że osoba ta w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku opuściła terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, w trakcie legalnego pobytu na jej terytorium przez okres co najmniej sześciu dni.

Artykuł 4

Obowiązek przyjęcia, zgodnie z artykułem 3, nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do:

a) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, której wydano wizę inną niż wiza tranzytowa lub lotniskowa, albo jakiekolwiek zezwolenie na pobyt przez Umawiającą się Stronę wnioskującą, o ile Umawiająca się Strona wezwana, do której został skierowany wniosek o przyjęcie osoby, nie wydała ważnej wizy lub zezwolenia na pobyt o dłuższym terminie ważności,

b) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która posiada prawo pobytu na terytorium państwa, z którym Umawiająca się Strona wnioskująca posiada wspólną granicę państwową,

c) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która przebywała dłużej niż jeden rok na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej, o ile nie posiada jakiegokolwiek ważnego zezwolenia na pobyt wydanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną,

d) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, której Umawiająca się Strona wnioskująca przyznała status uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnioną Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., albo którą uznała za bezpaństwowca zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu bezpaństwowców, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 28 września 1954 r.,

e) obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która została wydalona przez Umawiającą się Stronę wezwaną do państwa jej pochodzenia lub do państwa trzeciego, o ile nie wjechała ona na terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej po ponownym wjeździe, przejeździe lub pobycie na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, który nastąpił po jej wydaleniu z terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

Artykuł 5

Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie z powrotem na swoje terytorium, bez formalności innych niż przewidziane niniejszą umową, osobę, o której mowa w artykule 3, jeżeli po późniejszym sprawdzeniu okaże się, że w chwili opuszczenia terytorium Umawiającej się Strony wnioskującej osoba ta nie spełniała warunków określonych w artykule 3.

Rozdział III

Tranzyt

Artykuł 6

1. Każda z Umawiających się Stron, na wniosek drugiej Umawiającej się Strony, zezwoli na tranzyt przez swoje terytorium obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa, która jest wydalana, lub której Umawiająca się Strona wnioskująca odmówiła wjazdu, pod warunkiem że Umawiająca się Strona wnioskująca zapewniła przyjęcie osoby w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym.

2. Umawiająca się Strona wnioskująca zapewni Umawiającą się Stronę wezwaną, że osoba, której tranzyt jest dozwolony, posiada ważny bilet podróży i ważny dokument podróży do państwa docelowego. Umawiająca się Strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za całość podróży obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa do państwa docelowego, lub innego państwa tranzytowego i ponownie przyjmie tę osobę, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wydalenie lub odmowa wjazdu będą niewykonalne.

Artykuł 7

Odmowa tranzytu związanego z wydaleniem osoby lub odmową wjazdu może nastąpić, jeżeli:

a) w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym obywatel państwa trzeciego lub osoba nieposiadająca obywatelstwa narażona jest na prześladowanie z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych,

b) w państwie docelowym lub innym państwie tranzytowym, albo na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej obywatel państwa trzeciego lub osoba nieposiadająca obywatelstwa narażona jest na wszczęcie postępowania karnego lub wykonanie kary. O wszczętym postępowaniu lub wydanym wyroku na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, Strona ta poinformuje pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą przed rozpoczęciem tranzytu.

Artykuł 8

Umawiająca się Strona wnioskująca poinformuje Umawiającą się Stronę wezwaną o konieczności zapewnienia konwoju osobie podlegającej tranzytowi. Umawiająca się Strona wezwana może sama zapewnić konwój lub upoważnić Umawiającą się Stronę wnioskującą do dokonania konwoju przez swoje terytorium.

Artykuł 9

1. W przypadku gdy tranzyt wykonywany jest pod konwojem, eskortujący funkcjonariusze Umawiającej się Strony wnioskującej muszą posiadać podczas wykonywania swoich obowiązków paszport, legitymację służbową i zezwolenie na tranzyt wydane przez właściwe organy Umawiającej się Strony wezwanej.

2. Funkcjonariusze Umawiającej się Strony wnioskującej eskortujący osobę podlegającą tranzytowi powinni być nieumundurowani. W razie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podróży, ze względu na zachowanie tej osoby, mogą używać plastikowych kajdanek.

3. Podczas tranzytu eskortujący funkcjonariusze są odpowiedzialni za nadzór nad obywatelem państwa trzeciego lub osobą nieposiadającą obywatelstwa i za wejście tej osoby do samolotu. Otrzymają oni pomoc od właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej i są zobowiązani do stosowania się do ich poleceń.

4. W razie konieczności Umawiająca się Strona wezwana może przejąć odpowiedzialność za nadzór nad obywatelem państwa trzeciego lub osobą nieposiadającą obywatelstwa i za jej wejście do samolotu.

5. Umawiająca się Strona wnioskująca podejmie niezbędne czynności zapewniające, tak szybko, jak to możliwe, tranzyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa przez lotnisko Umawiającej się Strony wezwanej.

Artykuł 10

Jeżeli osobie podlegającej tranzytowi nie zezwolono na wejście do samolotu lub wejście takie jest niemożliwe. Umawiająca się Strona wnioskująca przyjmie tę osobę natychmiast, jednakże nie później niż w ciągu dwudziestu czterech godzin po jej przybyciu na lotnisko.

Artykuł 11

Jeżeli właściwe organy Umawiającej się Strony wezwanej biorą udział w wykonywaniu tranzytu, poinformują właściwe organy Umawiającej się Strony wnioskującej o wszystkich istotnych incydentach, które miały miejsce w trakcie tranzytu.

Rozdział IV

Ochrona danych

Artykuł 12

1. Dane osobowe przekazywane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą jedynie dotyczyć:

a) danych personalnych osoby podlegającej przekazaniu lub tranzytowi i, w razie potrzeby, jej członków rodziny (nazwisko, imię, poprzednie nazwiska, przezwiska lub pseudonimy, przydomki, datę i miejsce urodzenia, płeć, aktualne i wcześniejsze obywatelstwo).

b) paszportu, dowodu osobistego lub jakiegokolwiek innego dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży,

c) innych szczegółowych informacji potrzebnych do identyfikacji osoby podlegającej przekazaniu lub tranzytowi (w szczególności odciski linii papilarnych, zdjęcia),

d) miejsc pobytu i opisu tras podróży,

e) wydanego zezwolenia na pobyt lub wiz.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez każdą z Umawiających się Stron zgodnie z jej prawem wewnętrznym, z poszanowaniem praw osób, których dane te dotyczą, a także z uwzględnieniem warunków określonych w ustępach 3, 4, 5, 6 i 7.

3. Dane osobowe mogą być jedynie przetwarzane przez właściwe organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy i tylko dla celów niniejszej umowy. Umawiająca się Strona przekazująca dane powinna zapewnić, ze są one dokładne, konieczne i nie przekraczają wymogów dla celów, dla których są przekazywane. Jeżeli dane są niedokładne lub zostały przekazane nielegalnie, Umawiająca się Strona przyjmująca powinna zostać o tym natychmiast poinformowana oraz powinna poprawić lub zniszczyć dane.

4. Dane osobowe powinny być przekazywane wyłącznie do właściwych organów i służb realizujących zadania określone w niniejszej umowie. Przekazywanie danych innym organom lub służbom będzie możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody organu przekazującego. Przekazane dane osobowe powinny być przechowywane tylko tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały przekazane.

5. Każda z Umawiających się Stron powinna poinformować, na wniosek, drugą Umawiającą się Stronę o wykorzystaniu danych i uzyskanych wynikach.

6. Każda z Umawiających się Stron powinna udokumentować przekazanie danych osobowych.

7. Każda z Umawiających się Stron powinna skutecznie chronić każde przekazane dane osobowe przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione, przed nieuprawnionymi zmianami i nieuprawnionym ujawnieniem.

Rozdział V

Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 13

1. Koszty transportu osoby podlegającej przekazaniu, o której mowa w artykułach 1, 3 i 5, do granicy Państwa Umawiającej się Strony wezwanej i, w razie konieczności, koszty transportu powrotnego będą pokrywane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą.

2. Koszty tranzytu, o którym mowa w artykułach 6 i 10, do państwa docelowego i, w razie konieczności, koszty transportu powrotnego będą pokrywane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą.

Artykuł 14

1. Zasady wykonywania niniejszej umowy są określone w Protokole wykonawczym, który stanowi integralną część niniejszej umowy, i dotyczą w szczególności:

a) właściwych organów do wykonywania umowy,

b) wzorów wniosków o przyjęcie i tranzyt,

c) zasad pokrywania kosztów,

d) zasad przekazywania wniosków dotyczących osób podlegających przyjęciu lub tranzytowi,

e) dokumentów i informacji, na podstawie których można udowodnić lub domniemywać obywatelstwo lub wjazd, pobyt albo przejazd przez terytorium Umawiającej się Strony wezwanej.

f) określenia przejść granicznych wykorzystywanych do przyjęcia i tranzytu osób.

g) terminów opracowywania i realizacji wniosków o przyjęcie i tranzyt osób.

2. Informacje o jakichkolwiek zmianach dotyczących właściwych organów lub przejść granicznych będą niezwłocznie przekazane drogą dyplomatyczną właściwym organom drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 15

Niniejsza umowa nie narusza zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z:

a) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., uzupełnionej Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r.,

b) konwencji dotyczących ochrony praw człowieka podpisanych przez Umawiające się Strony,

c) międzynarodowych konwencji dotyczących ekstradycji,

d) innych odpowiednich umów międzynarodowych.

Artykuł 16

Postanowienia niniejszej umowy będą wykonywane przez właściwe organy, o których mowa w artykule 14 ustęp 1 litera a, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego Państwa.

Artykuł 17

1. Właściwe organy Umawiających się Stron będą współpracować i wzajemnie konsultować się przy wykonywaniu niniejszej umowy.

2. Każda z Umawiających się Stron może wnosić o zwołanie spotkania ekspertów obu Umawiających się Stron w celu wyjaśnienia pytań lub sporów dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej umowy.

3. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty przez Umawiające się Strony na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 18

Niniejszą umowę stosuje się także do Księstwa Liechtensteinu i obywateli Księstwa Liechtensteinu.

Artykuł 19

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy tracą swoją moc obowiązującą artykuły 7, 8, 9 i 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r.

Artykuł 20

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa niniejsza wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

2. Każda z Umawiających się Stron może czasowo zawiesić wykonywanie całej umowy lub części, z wyjątkiem artykułu 1, mając na względzie bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny lub zdrowie publiczne, zawiadamiając o tym w drodze notyfikacji drugą Umawiającą się Stronę. Takie zawieszenie wejdzie w życie po upływie dwóch dni od dnia otrzymania noty. Umawiające się Strony niezwłocznie poinformują się o powodach takiego zawieszenia.

3. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie w drodze notyfikacji drugiej Umawiającej się Stronie. Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania noty.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, na podstawie posiadanego upoważnienia, złożyli swoje podpisy.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 19 września 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, niemieckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

 

Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia
Rady Federalnej
Konfederacji Szwajcarskiej

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

 

Protokół wykonawczy

Zgodnie z artykułem 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, zwanej dalej „umową”.

uzgodniono, co następuje:

Artykuł 1

Przyjęcie osoby zgodnie z artykułem 1 umowy

1. Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

a) dane personalne osoby podlegającej przekazaniu,

b) szczegółowe informacje o dokumentach, o których mowa w artykule 2 niniejszego protokołu, dotyczących osoby podlegającej przekazaniu.

2. Wzór wniosku o przyjęcie określa załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

3. Wniosek o przyjęcie będzie przekazywany bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o przyjęcie, najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. W przypadku, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 umowy, termin ten może zostać przedłużony o cztery dni robocze.

5. Przekazanie osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o przyjęcie i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na przyjęcie jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą Umawiających się Stron.

6. Umawiająca się Strona wnioskująca powiadamia pisemnie Umawiającą się Stronę wezwaną o terminie przybycia osoby wymienionej we wniosku o przyjęcie najpóźniej na trzy dni przed jej przybyciem.

7. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu posiada podrobione lub przerobione dokumenty Umawiającej się Strony wezwanej, dokumenty te będą przesłane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą po akceptacji wniosku o przyjęcie tej osoby.

8. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu potrzebuje opieki medycznej, Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

9. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o przyjęcie, z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 1 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą o powodach podjęcia takiej decyzji.

Artykuł 2

Dokumenty stanowiące dowód lub uzasadnioną podstawę domniemania posiadania obywatelstwa Umawiającej się Strony, zgodnie z artykułem 1 umowy

1. Obywatelstwo osoby przekazywanej może być udowodnione przez następujące ważne dokumenty:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– paszport każdego rodzaju,

– dowód osobisty,

– poświadczenie obywatelstwa,

b) w Konfederacji Szwajcarskiej:

– paszport każdego rodzaju,

– dowód osobisty,

– książeczka rejestru rodzinnego wskazująca na miejsce pochodzenia w Szwajcarii.

2. Po wejściu w życie umowy właściwe organy Umawiających się Stron przekażą sobie wzajemnie wzory dokumentów stwierdzających posiadanie obywatelstwa.

3. Obywatelstwo osoby przekazywanej może być w sposób uzasadniony domniemane na podstawie następujących dokumentów:

a) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1, po utracie jego ważności,

b) dokumentu wydanego przez organy Umawiającej się Strony wezwanej, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby (w szczególności prawa jazdy, książeczki żeglarskiej, książeczki wojskowej, legitymacji służbowej),

c) informacji z akt stanu cywilnego Umawiającej się Strony wezwanej,

d) kopii dokumentu wymienionego powyżej oraz w ustępie 1,

e) urzędowego protokołu sporządzonego z wyjaśnień osoby przekazywanej,

f) urzędowego protokołu sporządzonego z zeznań świadków,

g) ekspertyzy z porównania odcisków linii papilarnych zarejestrowanych przez Umawiające się Strony na kartach daktyloskopijnych,

h) ekspertyzy lingwistycznej języka, jakim posługuje się osoba podlegająca przekazaniu,

i) jakiegokolwiek innego dokumentu akceptowanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

Artykuł 3

Przyjęcie osoby zgodnie z artykułami od 3 do 5 umowy

1. Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

a) dane personalne osoby podlegającej przekazaniu i jej obywatelstwo, jeżeli je posiada.

b) szczegółowe informacje o dokumentach, o których mowa w artykule 4 niniejszego protokołu, dotyczących osoby podlegającej przekazaniu.

2. Wzór wniosku o przyjęcie określa załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

3. Wniosek o przyjęcie będzie przekazywany bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o przyjęcie, najpóźniej w terminie ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

5. Przekazanie osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o przyjęcie i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na przyjęcie jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za zgodą Umawiających się Stron.

6. Umawiająca się Strona wnioskująca powiadamia pisemnie Stronę wezwaną o terminie przybycia osoby wymienionej we wniosku o przyjęcie najpóźniej na trzy dni przed jej przybyciem.

7. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu posiada podrobione lub przerobione dokumenty Umawiającej się Strony wezwanej, dokumenty te będą przesłane przez Umawiającą się Stronę wnioskującą po akceptacji wniosku o przyjęcie tej osoby.

8. Jeżeli osoba podlegająca przekazaniu potrzebuje opieki medycznej. Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

9. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o przyjęcie z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 3 lub na podstawie artykułu 4 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą o powodach podjęcia takiej decyzji.

Artykuł 4

Dokumenty stanowiące dowód lub uzasadnioną podstawę domniemania wjazdu lub pobytu obywateli państw trzecich lub osób nieposiadających obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, zgodnie z artykułem 3 umowy

1. Wjazd lub pobyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej może być udowodniony na podstawie następujących dowodów:

a) odcisku pieczęci wjazdowej lub wyjazdowej lub innego rodzaju adnotacji właściwych organów Umawiającej się Strony wezwanej umieszczonych w oryginalnych, przerobionych lub podrobionych dokumentach podróży albo w innych dokumentach tożsamości,

b) jakiegokolwiek ważnego dokumentu, potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej,

c) jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzał legalny pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej i utracił ważność w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

d) jakiejkolwiek ważnej wizy zezwalającej na pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej,

e) jakiejkolwiek wizy, która zezwalała na pobyt na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej i utraciła ważność w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

f) ważnego dokumentu podróży wydanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

g) ważnego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby (w szczególności prawa jazdy, książeczki żeglarskiej, legitymacji służbowej), wydanego przez organy Umawiającej się Strony wezwanej w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie.

2. Wjazd lub pobyt obywatela państwa trzeciego lub osoby nieposiadającej obywatelstwa na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej może być w sposób uzasadniony domniemany na podstawie następujących dokumentów lub informacji:

a) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery c i e, który utracił ważność w okresie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

b) jakiegokolwiek ważnego dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery f i g wydanego w okresie dłuższym niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyjęcie,

c) jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ustępie 1 litery f i g, który utracił ważność, bez względu na datę jego wydania,

d) informacji z akt stanu cywilnego Umawiającej się Strony wezwanej,

e) kopii jednego z dokumentów wymienionych powyżej lub w ustępie 1,

f) urzędowego protokołu sporządzonego z wyjaśnień osoby przekazywanej,

g) urzędowego protokołu sporządzonego z zeznań świadków,

h) biletów podróży,

i) potwierdzenia wymiany walut,

j) kart dostępu do miejsc publicznych,

k) rachunków hotelowych,

I) ekspertyzy z porównania odcisków linii papilarnych zarejestrowanych przez Umawiające się Strony na kartach daktyloskopijnych,

m) jakiegokolwiek innego dokumentu akceptowanego przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

Artykuł 5

Tranzyt osoby zgodnie z artykułami od 6 do 11 umowy

1. Wniosek o tranzyt powinien zawierać:

a) dane personalne oraz, jeśli podano, obywatelstwo osoby podlegającej tranzytowi,

b) szczegółowe informacje o dokumencie podróży osoby podlegającej tranzytowi,

c) datę podróży, numery lotów, czas i miejsce przylotu na terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, czas i miejsce wylotu z terytorium Umawiającej się Strony wezwanej, państwo i miejsce docelowe lub inne państwo tranzytowe,

d) informację o zgodzie państwa docelowego lub innego państwa tranzytowego na przyjęcie osoby,

e) w przypadku gdy tranzyt wykonywany jest pod konwojem – informację o funkcjonariuszach eskortujących (dane osobowe, stanowisko służbowe, dokument podróży, legitymacja służbowa).

2. Wzór wniosku o tranzyt określa załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Wszystkie rubryki wniosku powinny być wypełnione lub przekreślone.

3. Wniosek o tranzyt przekazuje się w dni robocze przynajmniej czterdzieści osiem godzin przed tranzytem lub, gdy tranzyt ma miejsce w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, przynajmniej siedemdziesiąt dwie godziny przed tranzytem, bezpiecznymi środkami łączności, w szczególności faksem, bezpośrednio do właściwego organu. Jeśli konwoju dokonuje Umawiająca się Strona wezwana, wniosek będzie przekazany przynajmniej dziewięćdziesiąt sześć godzin przed tranzytem.

4. Umawiająca się Strona wezwana udzieli, tak szybko, jak to możliwe, odpowiedzi na wniosek o tranzyt, najpóźniej w terminie dwudziestu czterech godzin w dni robocze lub najpóźniej w terminie czterdziestu ośmiu godzin, jeżeli wniosek został przekazany w sobotę, niedzielę lub święto państwowe, od daty otrzymania wniosku.

5. Tranzyt osoby nie może nastąpić przed zaakceptowaniem przez Umawiającą się Stronę wezwaną wniosku o tranzyt i powiadomieniem o tym pisemnie Umawiającej się Strony wnioskującej. Zgoda na tranzyt jest ważna przez okres 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony za porozumieniem Umawiających się Stron.

6. Jeżeli osoba podlegająca tranzytowi potrzebuje opieki medycznej, Umawiająca się Strona wnioskująca zobowiązana jest zapewnić również, jeżeli leży to w interesie tej osoby, informacje na temat potrzeby specjalnej opieki medycznej lub innej stałej opieki przez inną osobę, lub transportu karetką pogotowia.

7. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek o tranzyt z powodu niespełnienia warunków określonych w artykule 6 lub na podstawie artykułu 7 umowy, powinna ona powiadomić pisemnie Umawiającą się Stronę wnioskującą na piśmie o powodach podjęcia takiej decyzji.

8. W przypadku konwojowania przekazanie osoby podlegającej tranzytowi jest dokumentowane przez właściwe organy Umawiających się Stron w protokole przekazania, którego wzór określa załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, z wyjątkiem gdy konwój dokonywany jest przez przedstawicieli Umawiającej się Strony wnioskującej do kraju docelowego lub innego państwa tranzytowego.

Artykuł 6

Organy właściwe

1. Organami właściwymi do składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przekazanie są:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Komendant Główny Straży Granicznej

Adres: Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Tel.: +48 22 54 29 203

Tel.: +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00)

Fax: +48 22 54 29 205

E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl

b) w Konfederacji Szwajcarskiej

Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji, Federalne Biuro ds. Migracji, Wydział Pobytu i Powrotów

Adres: Ouellenweg 6,

CH-3003 Bern-Wabern

Tel.: +41 31 325 92 75

Fax:+41 31 325 91 15

2. Organami właściwymi do składania, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o tranzyt są:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej:

Komendant Główny Straży Granicznej

Adres: Al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa

Tel.: +48 22 54 29 203

Tel.: +48 22 60 29 313 (po godzinie 16.00)

Fax: +48 22 54 29 205

E-mail: wydzanaliz@sg.gov.pl

b) w Konfederacji Szwajcarskiej:

Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji, Federalne Biuro ds. Migracji, swissREPAT, Federalny Wydział Zabezpieczenia Powrotów

Adres: Postfach 2478,

CH-8058 Zürich-Flughafen

Tel.: +41 43 816 74 40

Fax: +41 43 816 74 58

Artykuł 7

Przejścia graniczne

Przekazywanie i tranzyt odbywają się w następujących przejściach granicznych:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej:

– Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Okęcie

– Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice

2) w Konfederacji Szwajcarskiej:

– Międzynarodowy Port Lotniczy Zürich-Kloten

– Międzynarodowy Port Lotniczy Geneva-Cointrin.

Artykuł 8

Rozliczenie kosztów

1. Koszty przekazania lub tranzytu osoby zgodnie z artykułem 13 umowy pokrywane są przez Umawiającą się Stronę wnioskującą na podstawie rachunku zbiorczego składającego się z faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty – w terminie trzydziestu dni od ich otrzymania. Należności przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Umawiającą się Stronę wezwaną.

2. Umawiające się Strony podejmą działania w celu zapewnienia jak najbardziej skutecznego i oszczędnego sposobu przekazywania konwojowanych osób z uwzględnieniem niezbędnych i odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Artykuł 9

Język porozumiewania się

Jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej, właściwe organy Umawiających się Stron podczas wykonywania umowy porozumiewają się ustnie i pisemnie w języku angielskim.

Artykuł 10

Postanowienie końcowe

Niniejszy protokół wchodzi w życie i traci moc wraz z umową.

Umowa w wersji niemieckiej

Umowa w wersji angielskiej

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WNIOSEK O TRANZYT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA (TRANZYT)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik w wersji niemieckiej

Załącznik w wersji angielskiej

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 30 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama