| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym2)

Na podstawie art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb, sposób i warunki współfinansowania ze środków publicznych inwestycji kolejowych realizowanych na podstawie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006.
§ 2.
O wsparcie finansowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w Działaniu 1.3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350, z 2005 r. Nr 95, poz. 800 i Nr 135, poz. 1141 oraz z 2006 r. Nr 109, poz. 753), w zakresie określonym decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 – Polska.
§ 3.
Wsparcie finansowe jest udzielane przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2, wykonującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, zwanemu dalej „beneficjentem”.
§ 4.
1. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie dofinansowania projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, i budżetu państwa na inwestycje dotyczące centrów logistycznych i terminali transportu intermodalnego, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat.

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty przeznaczone na:

1) zakup lub modernizację urządzeń dźwigowych oraz urządzeń do przeładunku, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;

2) zakup lub modernizację systemów teleinformatycznych oraz wyposażenia logistycznego i systemów związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;

3) infrastrukturę wykorzystywaną wyłącznie na potrzeby transportu intermodalnego w zakresie:

a) budowy, rozbudowy, przebudowy oraz nabycia prawa do gruntów pod budowę:

– placów składowych i przeładunkowych, parkingów, zaplecza technicznego dla obsługi taboru, dróg wewnętrznych i dojazdowych, przejść podziemnych i magazynów,

– torów dojazdowych, przeładunkowych i podsuwnicowych, przejazdów i rozjazdów kolejowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

b) modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów odwodnienia i instalacji energetycznych;

4) prace projektowe i dokumentację związaną z inwestycjami, o których mowa w pkt 3;

5) promowanie projektów.

§ 5.
1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi na:

1) zakup sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2–30 % kosztów kwalifikowanych;

2) infrastrukturę, prace projektowe, przygotowanie dokumentów i promowanie projektów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3–5 – 50 % kosztów kwalifikowanych.

2. Wysokość wsparcia finansowego z EFRR jest ograniczona warunkami określonymi w:

1) rozporządzeniu Rady (WE) 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31);

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 072 z 11.03.2004, s. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 122).

§ 6.
1. Wsparcie finansowe jest udzielane na wniosek o dofinansowanie złożony przez beneficjenta do ministra właściwego do spraw transportu.

2. Wzór wniosku oraz tryb składania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 93, poz. 647).

3. Wybór wniosków jest dokonywany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006, z tym że udzielenie wsparcia finansowego nie może prowadzić do naruszenia konkurencji na rynku wspólnotowym, w stopniu niezgodnym z interesem Wspólnoty.

4. Wsparcie finansowe jest udzielane na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej między beneficjentem a ministrem właściwym do spraw transportu, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

5. Wsparcie finansowe jest udzielane beneficjentowi pod warunkiem zapewnienia dostępu do terminali na niedyskryminujących zasadach.

§ 7.
1. Wsparcie finansowe podlega sumowaniu z każdym innym rodzajem pomocy udzielanej na realizację tego samego projektu, a suma pomocy łącznie nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wsparcia finansowego, określonej w § 5.

2. Beneficjent informuje ministra właściwego do spraw transportu o każdym innym wsparciu finansowym, otrzymanym na realizację tego samego projektu.

3. Beneficjent, w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości wsparcia finansowego, zwraca kwotę stanowiącą nadwyżkę ministrowi właściwemu do spraw transportu.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Rozporządzenie stanowi Program pomocy dla rozwoju systemów intermodalnych zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją z dnia 25 stycznia 2006 r. nr N 160/2005 – Polska.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »