reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ1)

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 1548 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu czynną służbę wojskową, określonego w załączniku nr 1 w zestawach nr 1–9 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 1–9; wyposażenie zasadnicze wydane żołnierzowi zawodowemu, wchodzące w skład ubioru polowego i ćwiczebnego, podlega spisaniu z ewidencji wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje;

2) specjalistycznego przysługującego żołnierzowi z dniem przystąpienia do wykonywania określonych czynności służbowych, określonego w załączniku nr 1 w zestawach nr 10–22 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 10–28; wyposażenie specjalistyczne wydane żołnierzowi zawodowemu podlega spisaniu z ewidencji wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz pozostaje; wyposażenie to podlega zwrotowi po zakończeniu użytkowania i podlega ewidencji;”,

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z urlopu wychowawczego, trwającego dłużej niż sześć miesięcy, świadczenia mundurowe realizowane w naturze i równoważniku pieniężnym za okres tego urlopu nie przysługują.

10. W razie wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, jeżeli następuje zmiana wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym żołnierz ten pozostaje, stosuje się następujące zasady:

1) żołnierz zawodowy zatrzymuje przedmioty przydzielone na własność oraz wchodzące w skład zestawów umundurowania polowego lub ćwiczebnego, obuwie i oporządzenie; pozostałe przedmioty zdaje do magazynu mundurowego wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu logistycznym dotychczas pozostawał;

2) żołnierz zawodowy etatowego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa wyznaczany na identyczne stanowisko służbowe zatrzymuje przedmioty wymienione w pkt 1 oraz przedmioty wyposażenia specjalistycznego (lotno-technicznego), stanowiące jego indywidualne wyposażenie;

3) żołnierz zawodowy etatowego personelu latającego i obsługi technicznej lotnictwa wyznaczany na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko służbowe, na którym nie przysługują przedmioty wyposażenia specjalistycznego (lotno-technicznego), lub zwalniany z zawodowej służby wojskowej zatrzymuje nieodpłatnie przedmioty, które przechodzą na jego własność po upływie okresu używalności, niezależnie od czasu ich użytkowania;

4) żołnierz zawodowy wyznaczany na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania:

a) nie otrzymuje dodatkowego umundurowania i wyekwipowania; przemundurowanie tego żołnierza następuje z upływem okresów używalności przedmiotów wydawanych w naturze na własność;

b) może być zwolniony z obowiązku przemundurowania, na jego wniosek, przez dowódcę (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, jeżeli przewidziany jest do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w ciągu najbliższych 6 lat.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Okres używalności przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych żołnierzowi mianowanemu lub powołanemu do zawodowej służby wojskowej skraca się odpowiednio do dnia 1 kwietnia roku zaopatrzeniowego, w którym powstaje uprawnienie do wydania następnego przedmiotu. Rok zaopatrzeniowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Żołnierz uprawniony do wyposażenia według zestawów zasadniczych może otrzymywać przedmioty tylko przewidziane dla jego specjalności, a realizujący różne zadania – przedmioty wymienione w różnych zestawach specjalistycznych, stosownie do specyfiki wykonywanych czynności służbowych. W miarę potrzeb i wymogów wynikających z przepisów bhp specjalistom wojskowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowania określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia można wydawać odzież ochronną określoną w „Tabelach należności dla pracowników wojska” obowiązujących w poszczególnych jednostkach wojskowych.”;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W razie śmierci kandydata na żołnierza zawodowego – na pisemny wniosek jego rodziny – wydaje się należne przedmioty, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w zestawie nr 23.”;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

1) Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej – obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 913)

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 22 sierpnia 2006 r (poz. 1151)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama