| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

Na podstawie art. 47 ust. 12 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie (Dz. U. Nr 116, poz. 982) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny stanowiącego część składową nieruchomości gruntowej, oprócz dokumentów określonych w ust. 4, do wniosku dołącza się kopię mapy z ewidencji gruntów i budynków z naniesionymi granicami złoża.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 2, odmawia rozporządzenia prawem do informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu.”;

2) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ lub jednostka, o których mowa w ust. 1, odmawia udostępnienia informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu, a także gdy określony we wniosku cel udostępnienia informacji geologicznej jest niezgodny z zakresem określonym w art. 47 ust. 4 ustawy.”;

3) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.”,

b) dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżki, o której mowa w ust. 2, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, którego informacja dotyczy, o:

1) 10 % – dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii B;

2) 20 % – dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C1;

3) 30 % – dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;

4) 40 % – dla kart rejestracyjnych złóż sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r. i dokumentacji uproszczonych.

2b. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodami określonymi w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, po uwzględnieniu obniżek, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża – proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od czasu zatwierdzenia lub przyjęcia dokumentacji geologicznej, do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania oszacowania, z uwzględnieniem zmian w zasobach złoża wynikających z zatwierdzenia lub przyjęcia kolejnych dokumentacji geologicznych. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża podstawą do obniżenia wartości informacji geologicznej jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.

2c. Wartość informacji geologicznej oszacowana metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 3 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o 2 % za każdy rok.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej w okresie poprzedzającym uzyskanie koncesji stanowi 10 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1–5.”;

4) w § 7 w ust. 2 w pkt 2 i 3 wyrazy „2 000 zł” zastępuje się wyrazami „300 zł”;

5) dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna lub geologiczno-inżynierska oraz wynikach innych prac geologicznych, wykorzystywanej w innym celu niż wydobywanie kopaliny ze złoża, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Oszacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie ilości profili otworów wiertniczych lub wyników badań wskazanych we wniosku, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za każdy profil, przy liczbie do 50 profili – 10 zł;

2) za każdy profil, przy liczbie ponad 50 profili – 500 zł plus 5 zł za każdy profil powyżej 50 profili;

3) za każdy wynik badań, przy liczbie do 50 wyników – 10 zł;

4) za każdy wynik badań, przy liczbie ponad 50 wyników – 500 zł plus 5 zł za każdy wynik powyżej 50 wyników.

§ 8b. Do ustalenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w bazach danych geologicznych przepisy § 6–8a stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wynagrodzenie za korzystanie z informacji geologicznej, zawartej w wynikach prac geofizycznych innych niż dokumentacja geologiczna, ustala się na podstawie oszacowania wykonanego metodą określoną w § 4 ust. 1 pkt 4.”;

6) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wynagrodzenie za korzystanie z próbek trwałego przechowywania w celu wykonywania opracowania naukowego lub opracowania finansowanego ze środków publicznych wynosi 10 % wynagrodzenia określonego w ust. 2.”;

7) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 31 sierpnia 2006 r. (poz. 1159)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »