| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dotyczący sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym przez naczelnego lekarza uzdrowiska;

2) szczegółowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska;

3) sposób finansowania zadań i zasady wynagradzania naczelnego lekarza uzdrowiska;

4) zakres współpracy pomiędzy naczelnym lekarzem uzdrowiska i organami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;

5) zakres współpracy pomiędzy naczelnym lekarzem uzdrowiska, konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi do spraw balneologii i medycyny fizykalnej.

§ 2.
Do obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska należą:

1) w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego:

a) prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowiska,

b) prowadzenie kontroli zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

c) współdziałanie z konsultantem krajowym do spraw balneologii i medycyny fizykalnej, konsultantem wojewódzkim do spraw balneologii i medycyny fizykalnej,

d) udział w pracach zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zatrudnionej w uzdrowisku,

e) inicjowanie i czuwanie nad realizacją porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie współdziałania w dziedzinie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych,

f) inicjowanie i czuwanie nad realizacją porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie współdziałania w celu właściwego wykorzystania tych urządzeń oraz prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych;

2) w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego:

a) prowadzenie ewidencji urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowiska,

b) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

3) ochrona warunków naturalnych;

4) w zakresie kształtowania czynników środowiskowych – zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej;

5) w zakresie eksploatacji naturalnych surowców leczniczych – monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego;

6) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa lub zleconych przez wojewodę.

§ 3.
Do zadań naczelnego lekarza uzdrowiska należą:

1) inicjowanie i monitorowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady i posiadającymi urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych;

2) współdziałanie z komisją uzdrowiskową;

3) współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w zakresie realizacji lecznictwa uzdrowiskowego i rozwoju uzdrowiska;

4) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

§ 4.
1. Wojewoda ustala miejsce pracy naczelnego lekarza uzdrowiska.

2. Wojewoda finansuje działalność naczelnego lekarza uzdrowiska na podstawie uzgodnionego z naczelnym lekarzem uzdrowiska planu działań naczelnego lekarza uzdrowiska na kolejny rok budżetowy.

3. Naczelny lekarz uzdrowiska otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 3 927 zł.

§ 5.
Konsultant krajowy do spraw balneologii i medycyny fizykalnej, konsultant wojewódzki do spraw balneologii i medycyny fizykalnej oraz naczelny lekarz uzdrowiska tworzą zespół współpracujący w zakresie zadań związanych z realizacją lecznictwa uzdrowiskowego, którego obrady odbywają się z częstotliwością zależną od aktualnych potrzeb.
§ 6.
Naczelny lekarz uzdrowiska w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego współpracuje z organami, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej znajdujące się na terenie uzdrowiska, w zakresie spraw:

1) dotyczących rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego;

2) przestrzegania praw pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

3) dotyczących rozwoju uzdrowiska;

4) związanych z ochroną środowiska na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

5) związanych z utrzymaniem wspólnych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

6) organizacji wspólnych szkoleń personelu medycznego;

7) związanych z zabezpieczeniem ciszy i spokoju, w szczególności w strefie ochronnej „A”;

8) zabezpieczenia bezpieczeństwa, porządku i ładu na terenie uzdrowiska;

9) inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej;

10) organizacji komunikacji w strefach ochrony uzdrowiskowej;

11) wspólnych działań promocyjnych lecznictwa uzdrowiskowego.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »