reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 206, poz. 1707 oraz z 2006 r. Nr 33, poz. 226, Nr 53, poz. 386 i Nr 65, poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 115 dodaje się pkt 115a – 115n w brzmieniu:

„115a) S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

115b) S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

115c) S-05 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

115d) S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

115e) S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

115f) S-08 – sprawozdanie internatu (bursy);

115g) S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach;

115h) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych;

115i) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

115j) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

115k) S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii;

115l) S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych;

115m) S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego;

115n) S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

1) EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia;

2) EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.”,

c) w ust. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) OS-4/p – półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po wzorze formularza R-r-zb – badanie plonów zbóż dodaje się wzory formularzy:

a) S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej,

b) S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum,

c) S-05 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży,

d) S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

e) S-07 – sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej,

f) S-08 – sprawozdanie internatu (bursy),

g) S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach,

h) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych,

i) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów,

j) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych,

k) S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii,

I) S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych,

m) S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego,

n) S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) skreśla się:

– wzór formularza EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne,

– wzór formularza EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej,

b) dodaje się wzór formularza EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza EN-3 – sprawozdanie o stanie zatrudnienia dodaje się wzór formularza EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza KN-1 – sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych dodaje się wzór formularza EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) skreśla się wzór formularza OŚ-4/k – kwartalne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów i dodaje się wzór formularza OŚ-4/p – półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121. poz. 769, Z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 25 sierpnia 2006 r. (poz. 1181)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Borowicz

Asystentka prawnika w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama