| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.
§ 2.
1. Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz promocji alternatywnych źródeł energii.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizuje w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu działań w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

2) inicjowanie i prowadzenie prac dotyczących uproszczenia procedur związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji dotyczących wykorzystania alternatywnych źródeł energii;

3) inicjowanie działań dotyczących wykorzystania odpadów na cele energetyczne;

4) określanie źródeł i kierunków finansowego wsparcia inwestycji w zakresie alternatywnych źródeł energii;

5) określanie potrzeb w zakresie prac naukowo-badawczych;

6) inicjowanie działań edukacyjnych oraz popularyzujących;

7) monitorowanie działań podejmowanych przez organy administracji rządowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1;

8) rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez członków Rady Ministrów w zakresie alternatywnych źródeł energii.

§ 3.
Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych w realizacji jego zadań.
§ 4.
Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla alternatywnych źródeł energii, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 5.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 6.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§ 7.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.
§ 8.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 41 – środowisko.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »