reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289, z późn. zm.2)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 511,6358 ha położone na terenach miast: Bełchatów, Koło, Kutno, Łęczyca, Łódź, Ozorków, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Stryków, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz oraz gmin: Ksawerów, Nowe Skalmierzyce, Sławno, Tomaszów Mazowiecki, Widawa, Wolbórz i Wróblew.

3. Strefa działa do dnia 29 maja 2017 r.

4. Zarządzającym strefą jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.

§ 2.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;

4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 760), zwanej dalej „PKWiU”;

5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;

6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;

7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;

8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217);

9) procesów formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania;

10) procesów polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy, o których mowa w pkt 9, są połączone w jedną linię technologiczną;

11) procesów dodatkowych związanych z procesem formowania lub teksturowania, o którym mowa w pkt 9, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną;

12) produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej „PKD”, (podklasa 27.10.Z PKD), produkcji rur stalowych (podklasa 27.22.Z PKD), pozostałej obróbki wstępnej żeliwa i stali (grupa 27.3 PKD), z wyłączeniem produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych;

13) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT (podklasa 35.11.B PKD);

14) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

15) produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

§ 3.
1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych odpowiednio w § 6–8, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, jak również zakup majątku zlikwidowanego lub będącego w likwidacji przedsiębiorstwa albo przedsiębiorstwa, które uległoby likwidacji w przypadku niedokonania inwestycji w formie zakupu tego przedsiębiorstwa lub jego części.

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w okresie jednego roku wraz z pracownikami zatrudnionymi na niepełnych etatach oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na pełne etaty.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.

§ 4.
1. Z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.5)), maksymalna intensywność pomocy regionalnej określona w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2–4, wynosi:

1) 30 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późn. zm.6));

2) 40 % – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do podregionów oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w pkt 1;

3) 50 % – w przypadku inwestycji realizowanych na pozostałych obszarach.

2. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej małemu lub średniemu przedsiębiorcy, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), z wyłączeniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 15 punktów procentowych brutto.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej 50 mln euro nieprzekraczającą 100 mln euro,

C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą 100 mln euro

– przy czym dużym projektem inwestycyjnym jest projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną przekraczają równowartość 50 mln euro, a koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny na środki trwałe powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służące do realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji konkretnego produktu lub różnych produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.

4. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym maksymalna intensywność pomocy wynosi 30 % intensywności określonej w ust. 1, jeżeli kwota planowanej pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartość 5 mln euro, z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

5. Za przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze motoryzacyjnym uważa się przedsiębiorcę:

1) prowadzącego działalność obejmującą produkcję, montaż lub prace projektowo-wdrożeniowe w zakresie:

a) silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych (podklasa 34.10.A PKD), a także innych silników stosowanych wyłącznie w pojazdach samochodowych określonych w lit. b–d,

b) samochodów osobowych (podklasa 34.10.B PKD),

c) pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób (podklasa 34.10.C PKD),

d) pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (podklasa 34.10.D PKD),

e) nadwozi pojazdów samochodowych (podklasa 34.20.Z PKD), z wyłączeniem przyczep i naczep;

2) będącego dostawcą komponentów, który zaopatruje przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, w komponenty na potrzeby procesu produkcyjnego lub stadium montażu lub bierze udział w pracach projektowo-wdrożeniowych dotyczących produktów wymienionych w pkt 1, pod warunkiem że:

a) działalność ta jest wykonywana w bliskiej odległości od miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w pkt 1, przez co rozumie się w szczególności odległość mającą znaczący wpływ na minimalizację kosztów transportu komponentów, w tym pozwalającą na bezpośrednie połączenie miejsc wykonywania działalności obu przedsiębiorców linią kolejową lub taśmą transportującą, oraz

b) przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1, jest odbiorcą co najmniej połowy komponentów sprzedawanych przez danego dostawcę

– przy czym przez komponenty należy rozumieć zestaw podstawowych elementów przeznaczonych do produktów wymienionych w pkt 1 lit. a–d, produkowanych, składanych lub montowanych przez dostawcę komponentów i dostarczanych przez niego przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1, przy wykorzystaniu systemu zamówień. W szczególności komponentami są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników oraz elementy wyposażenia elektrycznego do pojazdów samochodowych.

6. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby wartość maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 5.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

§ 6.
1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w trakcie obowiązywania zezwolenia w związku z realizacją inwestycji na terenie strefy na:

1) zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłatę określoną w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

2) rozbudowę lub modernizację istniejących środków trwałych

– zaliczone do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

2. Koszty inwestycji, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższone o wydatki na wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how oraz nieopatentowanego know-how, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji mogą być podwyższone maksymalnie o 25 % kosztów, o których mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż o wartość poniesionych wydatków.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą związane z inwestycją, której dotyczą, w okresie co najmniej 5 lat;

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie-odbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) będą stanowić własność przedsiębiorcy przez okres nie krótszy niż 5 lat;

4) podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

5. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro.

§ 7.
1. W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji określone w § 6, a także koszty z tytułu wkładów niepieniężnych wniesionych do ich przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, określone w § 6 ust. 1–4.

2. Koszty z tytułu wkładów niepieniężnych, o których mowa w ust. 1, określa się w wysokości wartości nominalnej wydanych w zamian akcji lub udziałów.

§ 8.
W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po dniu 31 grudnia 2000 r., za koszty inwestycji uznaje się koszty inwestycji określone w § 6.
§ 9.
1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV

– zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F

– wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i

– kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri

– stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n

– liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

 

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

 

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411),

 

– dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

§ 10. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 11.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2183, z późn. zm.7)).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789, z 2001 r. Nr 30, poz. 332 i Nr 107, poz. 1173, z 2002 r. Nr 64, poz. 584, z 2003 r. Nr 134, poz. 1245 i Nr 186, poz. 1815 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 693 i Nr 95, poz. 939.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353 i 1354.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r. Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 272 i Nr 158, poz. 1326 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 27 i Nr 84, poz. 581.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 października 2006 r. (poz. 1473)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Powierzchnia: 155,8948 ha

Kompleks Nowy Józefów Srebrna

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny P-39, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1019, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 102/3, w kierunku północnym wzdłuż działki nr 102/3 do punktu nr 1007 i dalej w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 100/4 do punktu nr 1002. Od punktu nr 1002 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 1001, a dalej na północ do punktu nr 1004, leżącego na południowym skraju drogi oznaczonej jako działka nr 101/3. W punkcie nr 1004 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie południowym skrajem drogi do punktu nr 365 i dalej do punktu nr 1P. Z punktu nr 1P biegnie w linii prostej na południe do punktu nr 2P, leżącego na północnym skraju ul. Nowy Józefów, tj. na działce nr 100/1. Od punktu nr 2P granica biegnie na zachód do punktu nr 997, a następnie na południowy zachód do punktu nr 996. Z punktu nr 996 biegnie na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów (działki nr: 100/1 i 102/2) do punktu nr 1008 i dalej do punktu nr 1019, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny K-18, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1013 na zachód północnym skrajem ul. Nowy Józefów do punktu nr 995 i dalej przez punkty nr: 1006, 1005, 1014, 1015, 1016, 1017 do punktu nr 1018, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 315/4. W punkcie nr 1018 zmienia kierunek na północny i biegnie wschodnim skrajem drogi oznaczonej jako działka nr 331/3, wzdłuż działek nr: 315/4 i 315/1 do punktu nr 351. Tu zmienia kierunek na zachodni i, przecinając drogę (działka nr 331/3), biegnie do punktu nr 328, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 139 w obrębie ewidencyjnym P-39. Z punktu nr 328 granica biegnie na zachód, środkiem rowu wzdłuż południowych granic działek nr: 139, 138 i 137 do punktu nr 439000485. Dalej biegnie na północ do punktu nr 439000481, po czym skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 439000480, gdzie ponownie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 285. Następnie, przecinając drogę (działka nr 332), dochodzi do punktu nr 439100658, leżącego na granicy miasta Łodzi i obrębu ewidencyjnego K-18 (Konstantynów). Dalej granica biegnie wzdłuż działki nr 59 do punktu nr 434, gdzie skręca na północny wschód, i, biegnąc wzdłuż północnych granic działek nr: 59, 60 i 61, dochodzi do punktu nr 433 i dalej przez punkt nr 431 dochodzi do punktu nr 426. Tu skręca na południe i, biegnąc wzdłuż działki nr 61 zachodnim skrajem drogi, dociera do punktu nr 12. Od punktu nr 12 biegnie na zachód, przecinając drogę przez punkt nr 749, gdzie zmienia kierunek na południowy, i przez punkty nr: 750 i 751 biegnie do punktu nr 746. Następnie biegnie na wschód po granicy miasta Łodzi do punktu nr 439100669, a następnie na południe do punktu nr 354. Z punktu nr 354 granica biegnie na wschód południowym skrajem drogi (działka nr 104/7) wzdłuż północnej granicy działek nr: 315/4, 109, 108, 107/2 i 105/5 do punktu nr 363, leżącego u zbiegu południowej granicy drogi oraz granicy działki nr 105/5 i bocznicy kolejowej (działka nr 103/4). W punkcie nr 363 załamuje się i biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 105/5 i bocznicy kolejowej (działka nr 103/4) do punktu nr 426, w którym odchyla się na wschód, i biegnie do punktu nr 427, z którego ponownie biegnie na południe do punktu nr 423 i dalej wraca do punktu nr 1013, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Lodowa

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny G-18, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1026 w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia bocznicy kolejowej (działka nr 194/2), łącząc kolejno punkty nr: 1048, 1025, 1024, 1023, 1049, 1050 i 1022. W punkcie nr 1022 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 2122, 996, 119, 120, 954, 2026, 121, 2020, 122 (granica wspólna z działkami nr: 43/23, 43/20 i 43/19). W punkcie nr 122 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, łącząc kolejno punkty nr: 183, 185, 208, 221, 995, 1448, 375, 376, 377 (graniczy z działką nr 211/48). W punkcie nr 377 skręca na południe i przez punkty nr: 2175 i 2126 dochodzi do punktu nr 2129, a następnie skręca na zachód, łącząc punkty nr: 2077, 2076 i 876, w którym skręca na południe, i przez punkt nr 2087 dochodzi do punktu nr 875 (granica wspólna z działkami nr: 217/23 i 217/24). W punkcie nr 875 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1937, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1942, 1015, 1004 (graniczy z działkami nr: 216/29, 216/22 i 216/21). W punkcie nr 1004 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż ogrodzenia ul. Wedmanowej (działka nr 216/29), przez punkty nr: 1939, 2188, 2189, 2190, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044 do punktu nr 1045. W punkcie nr 1045 granica skręca na zachód i biegnie północną stroną ogrodzenia ul. Lodowej (działka nr 218/4) przez punkty nr 2187, 2186 do punktu nr 1039. W punkcie tym granica skręca na północ i przez punkt nr 871 dochodzi do punktu nr 870. W punkcie nr 870 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia przez punkty nr: 1060, 1059, 1058, 1057, 1056 do 1035 (na tym odcinku obszar graniczy z działkami nr: 208/8, 208/4, 208/3 i 208/2). W punkcie nr 1035 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ul. Nowo-Wedmanowej (działka nr 206/1) przez punkty nr: 2165, 2164, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 2144, 1046, 1029, 1028 i 1027 do punktu nr 1026, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Centrum

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 2410, położonego na południowym skraju drogi wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 80/13, na wschód, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 2415 i dalej na południowy wschód do punktu nr 2416. Od punktu nr 2416 biegnie na południe, wzdłuż drogi, do punktu nr 2417, a dalej, po zmianie kierunku na zachód, do punktu nr 2419. W punkcie nr 2419 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 2410, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 2450, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 80/11, wzdłuż południowej krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) w kierunku wschodnim do punktu nr 2452. Od punktu nr 2452 biegnie na południe, wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2120. Z punktu nr 2120 biegnie na zachód do punktu nr 2121, a dalej ponownie na południe do punktu nr 2122, znajdującego się na granicy działki nr 80/11 i ul. Tymienieckiego (działka nr 155/5). Dalej granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 521, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka nr 80/13) do punktu nr 2450, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego na północnej krawędzi drogi wewnętrznej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie początkowo na południe do punktu nr 21, a dalej na zachód do punktu nr 2118, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 2119, a dalej na południe do punktu nr 519 leżącego przy ul. Tymienieckiego. Z punktu nr 519 granica biegnie na zachód, wzdłuż ulicy do punktu nr 2458. W punkcie nr 2458 zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 2459, z którego biegnie linią łamaną, początkowo w kierunku północnym, a następnie w kierunku północno-zachodnim, po krawędzi drogi wewnętrznej (działka nr 80/13), przez punkty nr: 2460, 2463, 2464 i 2467 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 4

Obręb ewidencyjny W-25, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 507, położonego u zbiegu ulic: Targowej i Fabrycznej, w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu nr 444a. Z punktu nr 444a biegnie początkowo na południe do punktu nr 444b, następnie na wschód do punktu nr 424a. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż ul. Magazynowej do punktu nr 2495. W punkcie nr 2495 zmienia kierunek na zachodni i biegnie linią łamaną, wzdłuż północnej, a następnie zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 2489, 2485, 2483, 2480, 2479, 2473, 2471, 2469 do punktu nr 2468. Z punktu nr 2468 granica biegnie wzdłuż ul. Tymienieckiego do punktu nr 878 i dalej na północ do punktu nr 477, a następnie na północny zachód do punktu nr 480. Z punktu nr 480 początkowo biegnie na północ do punktu nr 483, a następnie na zachód do punktu nr 485. W punkcie nr 485 ponownie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż ul. Targowej do punktu nr 507, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Techniczna

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1176, położonego w południowo-zachodnim rogu działki nr 37/13, na północ przez punkty nr: 1184 i 1175 do punktu nr 1174. W punkcie nr 1174 skręca w prawo i biegnie do punktu nr 1173. Z punktu nr 1173 granica biegnie wzdłuż ul. Manewrowej (działka nr 32/23) w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 234, 325, 1183, 327 dochodzi do punktu nr 233, znajdującego się u styku działek nr: 33/8, 32/23 i 33/9. Następnie skręca w prawo i biegnie do punktu nr 231, rozdzielając działki nr: 33/8, 33/9, 25/23, 32/23. Z punktu nr 231 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granic działek nr: 33/8 i 37/13, 25/23 i 25/3, przez punkt nr 330 do punktu nr 242. Punkt nr 242 położony jest w południowo-wschodnim narożniku działki nr 37/13. Z punktu nr 242 granica biegnie na zachód przez punkt nr 241 do punktu nr 1176, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 137/22) i Puszkina (działka nr 142/11) na północno-wschodnim rogu działki nr 170/24, na południe wzdłuż ul. Puszkina (działka nr 142/11) do punktu nr 2. W punkcie nr 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 170/24 i 212/6 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 skręca na północ, i, przecinając działkę nr 170/24, biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie na wschód wzdłuż ul. Dostawczej i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa II

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu „A” w kierunku wschodnim do punktu „B” wzdłuż ogrodzenia usytuowanego na granicy pomiędzy działką nr 212/7 i działką nr 193/18. Z punktu „B” granica biegnie w kierunku północnym wzdłuż tego samego ogrodzenia do punktu „C”, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 193/18 i 170/50 do punktu „D”. W punkcie „D” załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich ścian budynków do punktu „E”. W punkcie „E” załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu „F”, granicząc z działką nr 211/46. Z punktu „F” biegnie w kierunku północnym przez teren działki nr 212/7 do punktu „G”, a następnie załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu „H”. W punkcie „H” skręca na północ i biegnie do punktu „J”, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu „K”. W punkcie „K” załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż zachodniego obrysu ściany budynku dochodzi do punktu „A”, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa III

Obręb ewidencyjny W-33, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1144 w kierunku wschodnim przez punkt nr 241 do punktu nr 242. W punkcie nr 242 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 243, 244, 258, 318, 319 do punktu nr 1147. W punkcie nr 1147 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1146. Z punktu nr 1146 biegnie wzdłuż działki nr 38/5 w kierunku północnym przez punkt nr 1145 do punktu nr 1144, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa IV

Obręb ewidencyjny G-07, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 766, położonego na granicy działki nr 197 i działki nr 1/9, na południowy wschód do punktu nr 765. Następnie przechodzi przez punkt nr 764 i biegnie na południe do punktu nr 821. Tu załamuje się i biegnie na zachód przez punkty nr: 820, 819 do punktu nr 806, który zlokalizowany jest u zbiegu trzech działek nr: 198, 199/49, 116/4. Z punktu nr 806 granica biegnie na północ do punktu nr 340, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 329 i 328 i po południowej stronie działki nr 1/9 dochodzi do punktu nr 766, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa V

Obręb ewidencyjny G-17, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 5960, położonego na północno-zachodnim narożniku działki nr 161/14, w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6135. Od punktu nr 6135 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 161/14 do punktu nr 6136. Od punktu nr 6136 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działek nr: 161/14 i 166/6, przez punkt nr 6122 do punktu nr 6121. W punkcie nr 6121 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/6 do punktu nr 6120. W punkcie nr 6120 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działek nr: 166/6 i 166/9, przez punkty nr: 6123, 6124, 6125 i 6106, do punktu nr 6107. W punkcie nr 6107 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 6130. W punkcie nr 6130 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 166/9 do punktu nr 4248. W punkcie nr 4248 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 166/9, 166/8, 166/7 i 161/15, przez punkty nr: 6131, 6272, 6129 i 4247, do punktu nr 4246. W punkcie nr 4246 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działek nr: 161/15 i 161/14 przez punkt nr 6112 do punktu nr 5960, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Dąbrowa VI

Obręb ewidencyjny G-7, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki, u zbiegu ul. Dostawczej (działka nr 13/17) i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55), na północ, wzdłuż ul. Dostawczej do punktu nr 1139, a następnie na wschód, wzdłuż działki nr 10/3 do punktu nr 1133. W punkcie nr 1133 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 14/6 do punktu nr 1037. Od punktu nr 1037 biegnie na wschód, równolegle do ul. Dąbrowskiego, do punktu nr 1028 przy ul. Choińskiej (działka nr 20/6), a następnie na południe do punktu nr 1053 i dalej na wschód do punktu nr 108. Z punktu nr 108, leżącego u zbiegu ul. Choińskiej (działka nr 27) i wschodniej granicy działki nr 45, biegnie na południe do punktu nr 109 i dalej na zachód do punktu nr 106. Od punktu nr 106 biegnie na południe do punktu nr 853, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki, będącego wspólnym punktem działek nr: 20/7, 46/2 i ul. Dąbrowskiego (działka nr 217/55). W punkcie nr 853 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkt nr 844 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Kurczaki

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny G-30, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 126, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki przy torach szlaku kolejowego Chojny–Olechów w kierunku południowo-wschodnim po granicy obrębów: G-19 i G-30, równolegle do torów kolejowych, do punktu nr 128. Od punktu nr 128 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 3202, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3409. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 3307. Od punktu nr 3307 biegnie na zachód do punktu nr 3219, w którym skręca na południe, i wzdłuż działki nr 623/14 dochodzi do punktu nr 3322. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 3345, a dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3346. Z punktu nr 3346 granica biegnie na południe do punktu nr 3705, a dalej na wschód do punktu nr 3706. W punkcie nr 3706 zmienia kierunek na południowy i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 623/14 dochodzi do punktu nr 3769, leżącego na granicy obszaru i ul. Kurczaki. Z punktu nr 3769 granica biegnie linią łamaną w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim wzdłuż łuku ul. Kurczaki do punktu nr 298. Z punktu nr 298, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki, granica biegnie na północ do punktu nr 126, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny W-31, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 1132, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/29 na granicy z ul. Puszkina i obrębu W-32, na południe, wzdłuż ul. Puszkina do punktu nr 844. Z punktu nr 844 biegnie na zachód, południową granicą działki nr 130/27, do punktu nr 741 przy ul. Lodowej, tu skręca na północ i wzdłuż ul. Lodowej biegnie do punktu nr 763. Z punktu nr 763 biegnie wzdłuż działki nr 130/16, na wschód do punktu nr 764, a następnie na północ do punktu nr 815. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 814. Z punktu nr 814 granica biegnie początkowo na południe do punktu nr 813, a następnie na zachód do punktu nr 773 przy ul. Lodowej. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ul. Lodowej do punktu nr 774. W punkcie nr 774 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 776, następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 777, z którego biegnie na północ do punktu nr 778 przy ul. Andrzejewskiej. Dalej biegnie wzdłuż ul. Andrzejewskiej na wschód do punktu nr 1129, w którym skręca na południe do punktu nr 1130. Z punktu nr 1130 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działek nr: 130/27 i 130/29 do punktu nr 1132, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Olechów

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny G-32 i W-36, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/141 w obrębie G-32, w kierunku wschodnim do punktu nr 35, znajdującego się w obrębie W-36, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 320000324, 320000325, 320000326, 320700327, 320700328, 320000355, 320000356, 320700357 w obrębie G-32 oraz punktami nr: 241, 1208, 1193, 246, 884, 1173, 886, 885 i 256 w obrębie W-36. W punkcie nr 35 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd po załamaniu w kierunku południowym biegnie do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 32. W punkcie nr 32 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po granicy pomiędzy działkami nr: 71/23 i 71/135 do punktu nr 1582. Stąd biegnie w kierunku zachodnim, po linii granicznej oznaczonej punktami nr: 1320, 1316, 793, 794, 783, 784, 954, 953, 1572, 36, 37, 38, 39, 40, 41 oraz 425, który położony jest w obrębie G-32. W punkcie nr 425 granica załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny W-36 i W-35, miasto Łódź

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 71/137, na granicy z działką 54/1, w obrębie W-36, w kierunku wschodnim do punktu nr 1, znajdującego się w obrębie W-35, po linii granicznej oznaczonej następującymi punktami nr: 409, 408, 960, 407, 1364, 1366, 406, 405, 404 w obrębie W-36 oraz 7, 6, 5, 990, 989, 986, 985, 982, 981, 1138, 1139, 1140, 1144, 1146, 1149, 1150, 1152, 1153, 1156, 1158, 1161, 1162 w obrębie W-35. Następnie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 2, załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 4. Od punktu nr 4 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i, przechodząc przez punkt graniczny nr 5055, biegnie do punktu nr 9. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po linii oznaczonej przez punkty nr: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 w obrębie W-35 do punktu nr 27 w obrębie W-36. Od punktu nr 27 granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt graniczny nr 28, po czym dochodzi do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piotrków Trybunalski

Powierzchnia: 25,9178 ha

Kompleks I

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny 14, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 1314, położonego w ul. Mireckiego oznaczonej jako działka nr 494, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2933, 1313, 1312 do punktu nr 1311, gdzie skręca na wschód, i przez punkt nr 1310 dochodzi do punktu nr 2930. Następnie biegnie na północ do punktu nr 2923 i dalej na wschód do punktu nr 2924. Tu skręca na południe do punktu nr 2925, następnie na wschód do punktu nr 2928 i na północ do punktu nr 2926. W punkcie nr 2926 skręca na wschód i biegnie do punktu nr 2927, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez punkty nr: 3237, 3236, 1207, 1206 dochodzi do punktu nr 1205. W punkcie nr 1205 biegnie na wschód przez punkt nr 3145 do punktu nr 3199, gdzie skręca na południe i przez punkty nr: 3198, 3238, 3194 biegnie do punktu nr 3178. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 3179, a następnie biegnie na północ do punktu nr 3191, gdzie skręca na wschód, i przez punkty nr: 3190, 3162, 3163, 3189 biegnie do terenu PKP oznaczonego jako działka nr 1/1. Dalej biegnie na południe przez punkty nr: 2436, 2358, 3193 do punktu nr 2555. Tu skręca na zachód i przez punkty nr: 2554 i 2981 dochodzi do punktu nr 2553. Z punktu nr 2553 biegnie na południe do punktu nr 2552, a następnie na zachód, przez punkt nr 2551 do punktu nr 2550 zlokalizowanego w narożniku budynku usytuowanego na działce nr 277/9 i dalej przez punkt nr 2549 do punktu nr 2548. Następnie biegnie na północ do punktu nr 2547, gdzie skręca na zachód, i przez punkty nr: 3188, 2546, 2545, 2544 dochodzi do punktu nr 2543. Stąd biegnie na północ przez punkt nr 2559 do punktu nr 2560, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i przez punkty nr: 2561, 2562, 2563, 2564, 2565 dochodzi do punktu nr 1314, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny 14, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 805 w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ul. Rolniczej, przez punkt nr 804 do punktu nr 1137. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż terenów PKP oznaczonych jako działka nr 1/1 przez punkt nr 1136 do punktu nr 3177. Dalej biegnie na zachód do punktu nr 3216, a następnie na północ przez punkt nr 3218 do punktu nr 3217. W punkcie nr 3217 skręca ponownie na zachód i dochodzi do punktu nr 3225. Dalej biegnie na północ przez punkty nr: 3224, 3234, 3232 do punktu nr 3231 i dalej na zachód przez punkt nr 3137 do punktu nr 3232. Tu skręca na północ i biegnie do punktu nr 3231, w którym skręca na zachód, i przez punkt nr 3157 dochodzi do punktu nr 3230. Tu skręca na północ do punktu nr 3228, a następnie na wschód, i przez punkt nr 3154 dochodzi do punktu nr 3229. W punkcie nr 3229 skręca na północ w kierunku ul. Rolniczej i przez punkt nr 3223 dochodzi do punktu nr 805, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 18, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na działce nr 8/3 w odległości 50 m od trasy Warszawa–Katowice, w kierunku wschodnim, równolegle do trasy Warszawa–Katowice, do punktu nr 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3 zlokalizowanego na działce nr 13/2. Na odcinku między punktami nr: 2 i 3 granica pokrywa się z linią zabudowy określoną planem zagospodarowania przestrzennego. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 4 zlokalizowanego na granicy działek nr 9/5 i 10/2, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 5, po granicy między działkami nr: 9/5 i 6-11. Z punktu nr 5 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 6, znajdującego się na granicy między działkami nr 8/2 i 8/3, dalej w tym samym kierunku do punktu nr 7, znajdującego się na działce nr 7/2, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 8, znajdującego się na działce nr 7/2. Od punktu nr 8 granica biegnie w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks III

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny 31, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Dmowskiego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19, w kierunku południowym do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/67. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15/43, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/43. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 11 i 12 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/76. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 15/76 do punktu nr 14, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15/78, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 15/78 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 17, położonego przy zbiegu działek nr: 23, 22/71 i 22/72, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 22/74 przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 27, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie zachodnią granicą działek nr: 24/1 i 24/2 przez punkty nr: 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 24/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 15/79. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 37 i 38 do punktu nr 39, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 25/7. Dalej biegnie w kierunku wschodnim w linii prostej przez punkty nr: 40, 41, 42, 43 do punktu nr 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i, biegnąc wschodnią granicą działek nr: 25/211 i 25/209 przez punkt nr 46, dochodzi do punktu nr 47, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 48, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 25/6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie w linii prostej przez punkt nr 49 do punktu nr 50. W punkcie nr 50, położonym w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/111, granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 51, gdzie skręca na zachód i wzdłuż północnej granicy działki nr 25/6 przez punkty nr: 52, 53, 54, 55 dochodzi do punktu nr 56. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 25/111, 25/6, 25/209 przez punkty nr: 57, 58, 59 do punktu nr 60. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 61 i dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 62, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 25/7. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 63 do punktu nr 64, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 25/214 przez punkty nr: 65, 66 do punktu nr 67. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 do punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 21/2. Dalej skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 20/2 przez punkty nr: 81, 82 do punktu nr 83, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 84, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 85. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 86. Z punktu nr 86 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 19/2, przez punkty nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 do punktu nr 95, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 15/19 przez punkty nr: 96, 97, 98 do punktu nr 99, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15/19 przy ul. Dmowskiego. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny 31, miasto Piotrków Trybunalski

Granica biegnie od punktu nr 100, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/18 przy ul. Niskiej, w kierunku południowym przez punkty nr: 101 i 102 do punktu nr 103, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/15. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 104, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 50/15, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 52/2 do punktu nr 112, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 113. Następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 114, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 115. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 116 do punktu nr 117, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/4. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy ul. Żelaznej (działka nr 1), przez punkty nr: 118, 119, 120 do punktu nr 121, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 122. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy ul. Niskiej (działka nr 49), przez punkty nr: 109, 110, 111 do punktu nr 100, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sławno

Powierzchnia: 17,4700 ha

Obręb ewidencyjny Wygnanów, gmina Sławno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na północno-zachodnim rogu działki nr 36, południowym brzegiem dróg oznaczonych jako działki nr: 34 i 35, do punktu nr 2 znajdującego się na północno-wschodnim rogu działki nr 154. Następnie biegnie na południe do punktu nr 3 wzdłuż granicy między obrębami wsi: Wygnanów i Antoninów, będącej jednocześnie wschodnią granicą działki nr 154. Dalej skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 154, 153, 152 do punktu nr 4 znajdującego się na zachodniej krawędzi drogi bez nazwy o szerokości 4 m, oznaczonej jako działka nr 44. Następnie biegnie do punktu nr 5, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie zachodnią krawędzią drogi oznaczonej jako działka nr 44. Dalej załamuje się i biegnie na północny zachód do punktu nr 6, wzdłuż północnej granicy działki nr 128. Następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 36 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zgierz

Powierzchnia: 22,4000 ha

Kompleks Rudunki

Obręb ewidencyjny 114, miasto Zgierz

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego na granicy działki nr 132/6 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie granicą działek nr: 235 i 237 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek nr: 237 i 238 dochodzi do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowy i granicą działki nr 181 dochodzi do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie po granicy działek nr: 256 i 255 do punktu nr 6, przecinając działkę nr 180. W punkcie nr 6 załamuje się na północ i biegnie po granicy działek nr: 250 i 133/1 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Na odcinku określonym punktami nr: 7, 8, 9, 10 granica biegnie wewnątrz terenu Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych „ZUT” w Zgierzu. W punkcie nr 10 zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Boruta

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny 121, miasto Zgierz

Część I

Granica biegnie od punktu nr 073, położonego na granicy działek nr: 270 i 272, na wschód do punktu nr 078, a następnie na południe po granicy działki nr 272 przez punkty nr: 079 i 081 do punktu nr 082 i dalej na zachód przez punkt nr 092 do punktu nr 093. Z punktu nr 093 biegnie na północny wschód do punktu nr 073, od którego rozpoczęto opis.

Część II

Granica biegnie od punktu 0109, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 276, na wschód do punktu nr 0117, a dalej na południe przez punkty nr: 0119, 0121 do punktu nr 0122. W punkcie nr 0122 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 37M, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty nr: 0149, 0148, 0147 i 0146 dochodzi do punktu nr 0109, od którego rozpoczęto opis.

Część III

Granica biegnie od punkt nr 97M, na wschód do punktu nr 93M. W punkcie nr 93M zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 304/0, a dalej na zachodni i dochodzi do punktu nr 303/0. Od punktu nr 303/0 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, przez punkt nr 32 do punktu nr 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i południową granicą działki nr 284 dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i, zamykając zachodnią granicę działki nr 276, dochodzi do punktu nr 97M, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny 121, miasto Zgierz

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego na granicy działek nr: 266 i 279, 269 (bocznica kolejowa), w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 23 i 24 dochodzi do punktu nr 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza). W punkcie nr 25 skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej, po granicy działek nr: 279 i 280, dochodzi do punktu nr 26. Z punktu nr 26 granica biegnie do punktu nr 39, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Z punktu nr 43 do punktu nr 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym przez punkty nr: 44, 45, 46, 47. Od punktu nr 48 granica biegnie wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu nr 29, w którym skręca w kierunku zachodnim, i południową granicą działki nr 283/2 dociera do punktu nr 30. Z punktu nr 30 biegnie w kierunku północnym po granicy działki nr 283/2 do punktu nr 31. W punkcie nr 31 zmienia kierunek na zachodni i biegnie południową granicą działki nr 283/2 do punktu nr 31A. W punkcie nr 31A zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 16A, gdzie skręca na zachód do punktu nr 16 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 17, 18 pomiędzy działkami nr: 266 i 279 dochodzi do punktu nr 19. W punkcie nr 19 skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 20 i 21 dochodzi do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radomsko

Powierzchnia: 26,8205 ha

Obręb ewidencyjny: 36, 37, miasto Radomsko

Granica biegnie od punktu nr 36-110 w obrębie 36 do punktu nr 36-295 przez punkty nr: 36-294 i 36-7427. W punkcie nr 36-295 skręca na południe i biegnie linią prostą przez punkt nr 36-296 do punktu nr 36-297. Następnie biegnie na zachód przez punkty nr: 36-298 i 36-309 do punktu nr 36-318. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 36-319, następnie biegnie na wschód i przez punkt nr 36-320 dochodzi do punktu nr 36-321. W punkcie nr 36-321 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 36-307. W punkcie tym skręca na zachód i, przechodząc do obrębu 37, biegnie linią prostą przez punkty nr: 37-5035, 37-5015, 37-5032, 37-5031, 37-5028, 37- 5027, 37- 5024 i 37-5023 do punktu nr 36-108 w obrębie 36. W punkcie nr 36-108 skręca na północ i biegnie linią prostą przez punkty nr: 36-299 i 36-1 do punktu nr 36-110, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kutno

Powierzchnia: 43,5376 ha

Kompleks Holenderska

Obręb ewidencyjny Grunwald 2, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 21168 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 410/1, 409/4 i 414/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki nr 414/2 (ul. Holenderska) do punktu nr 21169, tu skręca na południowy zachód i biegnie linią prostą do punktu nr 21170 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/5 i 413, dalej do punktu nr 21208 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/4, dalej do punktu nr 21180 wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 420. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega linią łamaną wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 427/3 przez punkty nr: 21179, 21178, 21177 do punktu nr 20050 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 419/4, 419/5, 427/3, 427/4. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie linią prostą do punktu nr 20049 wzdłuż granicy między działkami nr: 419/4 i 419/5, dalej do punktu nr 20882 wzdłuż granicy między działkami nr: 406/5 i 406/6, dalej wzdłuż granicy między działkami nr: 409/6 i 409/4 do punktu nr 21161 stanowiącego punkt wspólny działek nr: 409/4, 409/6, 410/1. W punkcie tym zmienia kierunek na wschodni i biegnie linią łamaną przez punkt nr 21162 wzdłuż granicy między działkami nr: 409/4 i 410/1 do punktu nr 21168, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Odlewnicza

Obręb ewidencyjny Klęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 1 na południowy wschód wzdłuż południowo-zachodniej granicy ul. Odlewniczej do punktu nr 2; tu skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5 położonego na północnej granicy bocznicy kolejowej. Tu skręca na północny wschód i biegnie łukiem wzdłuż północnej granicy bocznicy kolejowej do punktu nr 6. Od punktu nr 6 biegnie linią łamaną w kierunku północnym wzdłuż granicy z działkami nr: 301, 305/25, 305/26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Wschodni

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy między działkami nr: 108/1, 109 i 66 (ul. Sklęczkowska), w kierunku wschodnim południową granicą działki nr 66 do punktu nr 2. Tam skręca na południe i przez punkt nr 3 biegnie do punktu nr 4, wzdłuż zachodniego brzegu projektowanej ulicy. W punkcie nr 4 skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 7 przez punkty nr: 5 i 6. W punkcie nr 7 granica skręca na zachód do punktu nr 8, położonego na granicy działek nr: 111 i 112. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 9, położonego na północnym brzegu drogi (ul. Żołnierska) u zbiegu granic działek nr: 110 i 111. Następnie skręca na zachód i północnym brzegiem drogi (ul. Żołnierska) biegnie do punktu nr 10, położonego na granicy między działkami nr: 108/1 i 109. Od tego punktu biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy między działkami nr: 108/1 i 109 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 11, równolegle do drogi gruntowej (ul. Wschodnia), na południe do punktu nr 4. Od tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 12, leżącego na granicy między działkami nr: 130 i 131. W punkcie nr 12 skręca na południowy zachód i biegnie linią prostą wzdłuż granicy między działkami nr: 130 i 131 do punktu nr 13, leżącego na północnej granicy ul. Stalowej (działka nr 162), przecina ul. Stalową i od punktu nr 14, leżącego na południowej granicy działki nr 162 i jednocześnie stanowiącego zbieg granic działek nr: 195/1 i 196/1, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15, położonego na wschodniej granicy projektowanej ulicy. W tym punkcie skręca na północny wschód i biegnie równolegle do wschodniej granicy istniejącej drogi gruntowej (ul. Wschodnia) do punktu nr 16, leżącego na południowej granicy działki nr 162, przecina ją i od punktu nr 17 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Obręb ewidencyjny Sklęczki 3, miasto Kutno

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego na granicy z działką nr 295/6 przy ul. Stalowej stanowiącej działkę nr 162 wzdłuż ul. Stalowej do punktu nr 19. Tu skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną równolegle przez punkty nr: 20, 21, 22 do punktu nr 23. W punkcie nr 23, leżącym na zachodniej granicy drogi gruntowej, granica skręca na południe i biegnie wzdłuż tej drogi przez punkty nr: 24, 25, 26 do punktu nr 27. Tu skręca na zachód i biegnie linią łamaną środkiem rowu przez punkty nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 do punktu nr 35. W punkcie nr 35 skręca na północ i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 36, 37, 38 do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Powierzchnia: 40,1685 ha

Kompleks Wysoka

Obręb ewidencyjny 1, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisanego terenu, na północ, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 135 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 63/6 i 63/3 do punktu nr 3. Tu załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 63/3 do punktu nr 4, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie po południowej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 5, w którym załamuje się na północ, i biegnie w kierunku lasu wzdłuż wschodniej granicy działki nr 63/2 do punktu nr 6 i drogi bez nazwy (działka nr 62), której północna strona stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Z punktu nr 6 granica biegnie wzdłuż południowej strony działki nr 62 (droga) oraz północnej granicy działek nr: 63/5, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1 do punktu nr 7, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 69, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263 do punktu nr 8. Tu skręca na zachód i biegnie północną granicą działki nr 265 do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej strony tej działki do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Wysokiej (działka nr 225) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Przy Trasie

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego terenu w kierunku zachodnim wzdłuż rzeki Czarnej (działka nr 34/2) przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 130/3 do punktu nr 4, leżącego na południowej krawędzi drogi Warszawa–Katowice. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po południowej krawędzi drogi Warszawa–Katowice, przechodząc przez punkty nr: 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową stroną kanału – wody płynące (działka nr 36) do punktu nr 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej strony ul. Milenijnej (działka nr 37/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Zawadzka

Obręb ewidencyjny 2, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego terenu przy ul. Zawadzkiej (działka nr 1), na północ wschodnią stroną ul. Milenijnej (działka nr 195/1) do punktu nr 2, gdzie załamuje się na wschód, i biegnie południową granicą działki nr 196/1 przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5, dalej biegnie po granicy zachodniej działki nr 196/4 do punktu nr 6, gdzie załamuje się, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7, w którym ponownie załamuje się, i biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 196/3, przechodząc przez punkty nr: 8 i 9 do punktu nr 10. Tu załamuje się na zachód i południową stroną ul. Zawadzkiej biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Spalska

Obręb ewidencyjny 4, miasto Tomaszów Mazowiecki

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego terenu na krawędzi ul. Spalskiej, w kierunku północno-zachodnim po wschodniej granicy działki nr 162/3 do punktu nr 2, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 4. Tu ponownie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5. W tym punkcie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po wschodniej granicy działki nr 162/3 i granicy drogi gruntowej do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie po południowej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 7. Tu ponownie załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 8, gdzie skręca, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 9. Dalej biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 162/1 do punktu nr 10, gdzie skręca, i wzdłuż północnej krawędzi tej ulicy biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ozorków

Powierzchnia: 26,4567 ha

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny 12, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 4, położonego u zbiegu ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Sikorskiego, na południowy wschód, wzdłuż ul. Sikorskiego, przecinając w punkcie nr 5 działkę nr 14, do punktu nr 5a. W punkcie nr 5a zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 5b, a dalej na wschód, przecinając działki nr: 15/2 i 20/2, do punktu nr 5c. Z punktu nr 5c biegnie na północ, zachodnimi granicami działek nr: 21/4 i 22, przez punkty nr: 5d i 5e, do punktu nr 5f, przy ul. Sikorskiego. Następnie biegnie wzdłuż ul. Sikorskiego na wschód do punktu nr 5g i dalej początkowo na południe, a następnie na wschód, po granicy działki nr 25/1, przez punkt nr 5h do punktu nr 5j. Od punktu nr 5j biegnie początkowo na południe, a następnie na wschód, po zachodniej granicy działek nr: 26 i 81, przez punkt nr 6a do punktu nr 6b, w którym skręca na północ do punktu nr 7. Dalej biegnie na południowy wschód, północnymi granicami działek nr: 81/8, 81/10, 80/2, 79 i 78 do punktu nr 8a. Z punktu nr 8a biegnie na północ do punktu nr 8b, a dalej na wschód do punktu nr 10, przy ul. Adamówek. Stąd biegnie początkowo na południe do punktu nr 11, a następnie na zachód do punktu nr 12, położonego na granicy działki nr 78, dalej biegnie po granicy działki nr 78 na południe do punktu nr 13, a następnie na zachód do punktu nr 14. Od punktu nr 14 kieruje się na południe do punktu nr 15, następnie na zachód do punktu nr 16 i, omijając działkę nr 81/11, przez punkty nr: 16a, 16b i 16c dochodzi do ul. Adamówek w punkcie nr 17. Z punktu nr 17 biegnie północną stroną ul. Adamówek, omijając działkę nr 88/9, przez punkty nr: 21, 21a, 21b, 21c, do punktu nr 22. W punkcie nr 22 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr: 22a i 22b do punktu nr 23. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 24, w którym obiera kierunek północny, i biegnie wzdłuż wschodniej strony ul. Armii Krajowej, omijając działki nr: 92/9 i 93/12, przez punkty nr: 24a, 24b, 25 i 26, do punktu nr 4, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny 8, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 1, granicą między ul. Bema i działką nr 173/119, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, dalej granicą działki nr 173/15 do punktu nr 4, następnie po działce nr 173/114 do punktu nr 5 i dalej granicą działki nr 173/15, przez punkt nr 6, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Obręb ewidencyjny 12, miasto Ozorków

Granica biegnie od punktu nr 27a na północ, zachodnią krawędzią ul. Armii Krajowej do punktu nr 28. Z punktu nr 28 biegnie na wschód do punktu nr 27 i wraca do punktu nr 27a, od którego rozpoczęto opis. Obszar nr 3 oddzielony jest od Obszaru nr 1 ul. Armii Krajowej. Obszar ma kształt trójkąta.

Podstrefa Sieradz

Powierzchnia: 9,1008 ha

Kompleks I

Obręb ewidencyjny 1, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy z działkami nr: 8/2 i 9 w kierunku południowym linią łamaną, pomiędzy działką nr 8/2 a działką nr 9 do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 3. Stąd biegnie w kierunku północnym linią łamaną wzdłuż betonowego płotu przez punkty nr: 3a, 3b, 3c i 3d do punktu nr 4. W punktach nr 3a, 3b, 3c i 3d granica przebiega wzdłuż ścian istniejących budynków. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż betonowego płotu do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północ, i biegnie do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 25, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na wschodniej krawędzi działki nr 78, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 9, 10, 11, 12 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 14 i 15 do punktu nr 16. W punkcie nr 16 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działkami nr: 81/9 i 83 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 79/12 do punktu nr 19. Stąd biegnie linią łamaną w punktach nr: 20, 21, 22, 23 po granicy z działkami nr: 79/12 i 79/3 do punktu nr 24. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 25, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 26 znajdującego się przy drodze nr 78. W punkcie nr 26 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkt nr 28 do punktu nr 29. Z punktu nr 29 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks III

Obręb ewidencyjny 25, miasto Sieradz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na wschodniej granicy działki nr 145/2, w kierunku południowym do punktu nr 2, stanowiącego narożnik budynku, następnie biegnie po ścianie tego budynku położonego na działce nr 146/3, a dalej po ścianie budynków położonych na działce nr 145/2 do punktu nr 3 i wzdłuż ogrodzenia dochodzi do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku zachodnio-północnym, i linią łamaną przez punkty nr: 5 i 6 usytuowane w granicy działek nr: 145/2 i 144/2 dochodzi do punktu nr 7. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia w granicy z działką nr 144/1 do punktu nr 8, gdzie załamuje się na południe, i biegnie po granicy działek nr: 143/1 i 142/2 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po granicy działki nr 205/2 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Z punktu nr 12 biegnie w kierunku południowym w linii prostej po granicy z działkami nr: 205/3, 205/2, 141/5 i 141/2 do punktu nr 13, w którym lekko załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 14. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż trwałego ogrodzenia w granicy działek nr: 195/24, 146/3, 195/86 do punktu nr 15, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po granicy z działką nr 146/4 do punktu nr 16, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 17, przecinając budynek. Z punktu nr 17 granica biegnie w kierunku północnym po ścianie budynku położonego na działce nr 146/3 i dalej wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 18, położonego w granicy działki nr 150/1. W punkcie nr 18 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 19, 20, 21 po ścianie budynków położonych na działkach nr: 149 i 148 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 załamuje się na północ i biegnie w linii prostej, w granicy z działką nr 148, do punktu nr 23. Z punktu nr 23 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rawa Mazowiecka

Powierzchnia: 14,961 ha

Kompleks I

Obręb ewidencyjny 5, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 783, będącego punktem wspólnym dla działek nr: 3/1 (ul. Opoczyńska) i 3/13 (droga lokalna), w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez punkty nr: 914 i 792 do punktu nr 572. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 573. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 3/21. W punkcie nr 572 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 557 do punktu nr 788. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką nr 15. W punkcie nr 788 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 787. W punkcie nr 787 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 786, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 31, 29, 23, 784 do punktu nr 783, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 1, miasto Rawa Mazowiecka

Granica biegnie od punktu nr 6219 w kierunku północno-wschodnim linią prostą przez punkt nr 6220 do punktu nr 6221. Z punktu nr 6221 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 1986, gdzie lekko załamuje się, i biegnie dalej w linii prostej do punktu nr 2598. Od punktu nr 2598 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 2599 do punktu nr 2600, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 1824 i 1814 do punktu nr 6219, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łęczyca

Powierzchnia: 18,4550 ha

Kompleks I

Obręb ewidencyjny 1004011, miasto Łęczyca

Granica biegnie od punktu nr 11531 położonego w północno-zachodnim narożniku obszaru w kierunku wschodnim do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowym, i przez punkt nr 7831 dochodzi do punktu nr 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 38/13. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 38/14, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działek nr: 38/13 i 36/18, przez punkty nr: 10891 i 11182 do punktu nr 11531, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 1004011, miasto Łęczyca

Granica biegnie od punktu nr 106 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/7 w kierunku południowym, brzegiem rzeki Czartówki, oznaczonej jako działka nr 74, przez punkty nr: 11441, 30026, 11452, 25113, 25114, 25125, 30065 do punktu nr 14483. W punkcie nr 14483 leżącym w północno-wschodnim narożniku działki nr 47/6 załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii prostej do punktu nr 1. W punkcie nr 1 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 36/22, 38/4, 1403/4, 41/4, 43/4, 45/4, 47/4, 47/7 do punktu nr 113 usytuowanego na południowo-wschodnim narożniku działki nr 36/19. Od punktu nr 113 granica biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Czartówki przez punkty nr: 112, 111, 110, 109, 108, 107, 7344, 103, 104, 105 do punktu nr 106, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ksawerów

Powierzchnia: 9,1439 ha

Kompleks I

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Granica biegnie od punktu nr 539, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2161/37 u zbiegu granicy z działką nr 2161/40, w kierunku południowym do punktu nr 549 i dalej linią łamaną przez punkty nr: 550, 551, 562, 570, 577 do punktu nr 1544. Z punktu nr 1544 granica biegnie na zachód do punktu nr 1546, a dalej na północ przez punkty nr: 1543 i 569 do punktu nr 564. W punkcie nr 564 zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 563, a dalej biegnie na północ do punktu nr 548, z którego ponownie biegnie na zachód do punktu nr 8483. Z punktu nr 8483 granica biegnie na północ wschodnim skrajem drogi (działka nr 2161/26) do punktu nr 8485, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 8486 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 539, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Granica biegnie z punktu nr 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu nr 16. W punkcie tym załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 17 położonego na granicy miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie nr 17 biegnie do punktu nr 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do punktu nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks III

Obręb ewidencyjny 10, gmina Ksawerów

Granica biegnie od punktu nr 2166/1 położonego w północno-wschodnim narożniku kompleksu u zbiegu granic działki nr 1507/1 i ul. Łódzkiej (działka nr 1371) na południe, wzdłuż ul. Łódzkiej do punktu nr 2319/1. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 2319/2, gdzie ponownie biegnie na południe do punktu nr 2319/3 leżącego na północnej granicy działki nr 1508. W punkcie nr 2319/3 zmienia kierunek na zachodni i wzdłuż działek nr: 1508 i 1509 dochodzi do punktu nr 2309. Następnie biegnie na północ wzdłuż działek nr: 1511 i 1510 do punktu nr 2273. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 1510 do punktu nr 2266/1, leżącego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu. Z punktu nr 2266/1 biegnie na północ do punktu nr 2266/2, gdzie skręca na północny zachód do punktu nr 2266/3, i ponownie na północ do punktu nr 2133/1. W punkcie nr 2133/1 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 2133/2. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 2166/3, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 2166/2, a następnie ponownie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 2166/1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tubądzin

Powierzchnia: 4,3593 ha

Obręb ewidencyjny 1, gmina Widawa

Granica biegnie od punktu G, równolegle do zachodniej granicy działki nr 196/23, do punktu A, gdzie skręca do punktu B znajdującego się na przecięciu z południowo-wschodnią granicą działki 196/23. Dalej biegnie do punktu C, gdzie skręca, i biegnie linią równoległą do granicy wyznaczonej przez punkty A i G do punktu D. W punkcie D skręca do punktu E. W punkcie E skręca do punktu F, skąd biegnie do punktu G, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chociw

Powierzchnia: 2,9951 ha

Obszar nr 1

Obręb ewidencyjny 2, miasto Widawa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodniej krawędzi działki nr 355 oraz początku południowej granicy działki nr 219, w kierunku południowym, po granicy z działkami nr: 204/8, 222/2, 202/3 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą po granicy z działką nr 202/5 wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północnym, i po granicy z działkami nr: 201/1, 202/4 i 222/1 biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim linią prostą po granicy z działką nr 222/1 i częściowo z działką nr 204/10 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku północnym i linią prostą po granicy z działką nr 204/10 dochodzi do punktu nr 6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, południową krawędzią działki nr 219, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Obręb ewidencyjny 4, miasto Widawa

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego na przecięciu granicy między działkami nr: 220/2 i 220/1 z północną krawędzią działki nr 219, w kierunku północnym linią prostą wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i po granicy z działką nr 221 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 załamuje się na południe i po granicy z działką nr 220/3 biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i północną krawędzią działki nr 219 dochodzi do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wolbórz

Powierzchnia: 5,0848 ha

Obręb ewidencyjny 3, gmina Wolbórz

Granica biegnie od punktu nr 83, będącego południowym narożnikiem działki nr 1251/17, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy drogi (działka nr 1249/2) do punktu nr 249. Z punktu nr 249 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy z działką nr 1251/16 do punktu nr 6772 i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 1251/17 do punktu nr 96. Z punktu nr 96 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granicy działek nr: 1251/17 i 1251/13 do punktu nr 93 i dalej do punktu nr 92, będącego północnym narożnikiem działki nr 1263/3 i działki nr 1263/4. Dalej biegnie wzdłuż granicy tych działek w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 91, gdzie skręca na południe do punktu nr 90. Z punktu nr 90 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1263/3 do punktu nr 87. Dalej biegnie do punktu nr 85 południową granicą działki nr 1263/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Koło

Powierzchnia: 5,1559 ha

Obręb ewidencyjny 300901 1, miasto Koło

Granica biegnie od punktu nr 12198, będącego punktem granicznym pomiędzy działkami nr: 26, 27 i 25/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zewnętrzną stroną ściany budynku do punktu nr 118, przez punkty nr: 86, 87, 88, 3, 4, 92 i 91, które stanowią narożniki budynku. W punkcie nr 118 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7 i 50 do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie do punktu nr 12243, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 25/6. Następnie biegnie do punktu nr 12134 i dalej do punktu nr 12267, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 11/4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 12136, 12138 i 12137 do punktu nr 12257. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12256, tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 12255 i 12254 dochodzi do punktu nr 12044. Stąd biegnie wzdłuż działki nr 15/7 do punktu nr 8, gdzie załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 9, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 10 dochodzi do punktu nr 11. Następnie biegnie przez punkty nr: 137, 142 i 12 będące narożnikami budynku, do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12015A do punktu nr 12017A. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 14, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po zewnętrznej stronie ściany budynku do punktu nr 12229. W punkcie nr 12229 skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 12019 i biegnie dalej wzdłuż działek nr: 24/1 i 24/2, przez punkty nr: 12266 i 12082 do punktu nr 12081. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 31/1, 30, 29, 28 i 27, przez punkty nr: 12194, 12195, 12196, 12197 do punktu nr 12198, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Targówek

Powierzchnia: 24,8217 ha

Obręb ewidencyjny 4-11-20 i 4-11-19, miasto Warszawa

Granica biegnie od punktu nr 0572, położonego w obrębie 41-11-20, po północnej stronie ul. Zabranieckiej (działka nr 85) u zbiegu z bocznicą kolejową (działka nr 112). Z punktu nr 0572 biegnie na wschód, północną stroną ul. Zabranieckiej, przez punkty nr: 0028, 0027, 0026, 0025, 0024, 0023, 0022, 0021, 0020, 0250 do punktu nr 0019. Z punktu nr 0019 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 0255, 0018, 0017, 0016, 0015 do punktu nr 0014. Stąd biegnie na północny zachód, przez punkty nr: 0184, 0188, 0542, 0013, 0012, 0011, 0010, 0009, 0008, 0007, 0269, 0268, 0203 w obrębie 4-11-20, przechodząc do punktu nr 0202 w obrębie 4-11-19. W punkcie nr 0202 załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0013, 0550, 0014 do punktu nr 0017 położonego w narożniku ogrodzenia, między działkami nr: 60 i 64. Z punktu nr 0017 granica biegnie na północny zachód przez punkty nr: 0018, 0544, 0548 do punktu nr 0129 położonego w narożniku ogrodzenia, między działkami nr: 60 i 63. W punkcie nr 0129 granica załamuje się na północny wschód i biegnie przez punkt nr 0128 do punktu nr 0123, stanowiącego wspólną granicę działek nr: 60, 62 i 63. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 0196, gdzie załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0195 położonego w narożniku ogrodzenia dziatek nr: 47/1 i 60. W punkcie nr 0195 załamuje się na północny zachód i biegnie po ogrodzeniu do punktu nr 0193. Dalej biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 0114 i 0106 do punktu nr 0192. Następnie biegnie na południowy wschód do punktu nr 0265, nadal w obrębie 4-11-19. Z punktu nr 0265 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 0270, który jest wspólnym granicznikiem działek nr: 58, 60 i 3/1 z obrębem nr 4-11-20. W punkcie nr 0270 granica załamuje się na południowy wschód, biegnąc do punktu nr 0218 w obrębie 4-11-20. Tu załamuje się na południowy zachód do punktu nr 0208, skąd biegnie przez punkty nr: 0209 i 0258 do punktu nr 0257. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez punkty nr: 0256 i 0255 do punktu nr 0254. Z punktu nr 0254 granica biegnie przez punkty nr: 0253, 0266, 0261, 0002, 0001, do punktu nr 0228, okalając działkę nr 12/1. Z punktu nr 0228 granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 0558, 0241, 0043, 0042, 0041 do punktu nr 4566 położonego po wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Z punktu nr 4566 biegnie wschodnią stroną bocznicy kolejowej przez punkty nr: 0567, 4567, 4568, 0568, 4573, 4572, 4571, 4570, 0573 do punktu nr 0572, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stryków

Powierzchnia: 21,8745 ha

Obręb ewidencyjny Smolice, gmina Stryków

Granica biegnie od punktu nr 1873, będącego punktem wspólnym działek nr: 545/2, 546/2 i 472 (droga gruntowa). Z punktu nr 1873 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej strony drogi (działka nr 472) przez punkty nr: 1874, 1879, 1880, 1885, 1886, 1891, 1892, 1897, 1898, 1905, 1906, 1911, 1912, 1917, 1918, 1923, 1925, 1929, 1930, 1935, 1936 do punktu nr 1941, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt nr 1940 biegnie wzdłuż zachodniego brzegu drogi (działka nr 346/2) do punktu nr 2280. W punkcie nr 2280 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północnej strony autostrady A-2, przez punkty nr: 2279, 2278, 2277, 2276, 2275, 2274, 2273, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262 i 2261 do punktu nr 2260. W punkcie nr 2260, znajdującym się między działką nr 550/2 a działką nr 551/1, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 2259, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie po północnej stronie autostrady A-2 przez punkty nr: 2258, 2257, 2256, 2255, 2254 i 2253. W punkcie nr 2253 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie między działkami nr: 545/2 i 546/2 przez punkt nr 1872, zamykając zachodnią stronę działki nr 546/2, do punktu nr 1873, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Skalmierzyce

Powierzchnia: 28,8834 ha

Obręb ewidencyjny Ociąż, miasto Nowe Skalmierzyce

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego w narożniku działki nr 344/7 oraz drogi (działka nr 1376) do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 3, usytuowanego przy drodze gminnej (działka nr 1372/2). Dalej biegnie wzdłuż drogi do punktu nr 4 będącego narożnikiem drogi na terenie kolejowym (działka nr 1375). W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż terenu kolejowego przez punkt nr 5 do punktu nr 6, zlokalizowanego przy działce nr 1352/5. W punkcie nr 6 skręca na zachód i biegnie wzdłuż działek nr: 1352/4 i 1352/6 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie między działkami nr: 1352/6 i 344/4 do punktu nr 8, gdzie ponownie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż terenu kolejowego przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie wzdłuż terenu kolejowego do punktu nr 11, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie północną granicą działki nr 224/1 do punktu nr 12. Tu skręca na zachód do punktu nr 13, po czym skręca na północ do punktu nr 14, a następnie skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 15. Od punktu nr 15 biegnie wzdłuż byłego toru kolejowego (działki nr: 245/1 i 222) do punktu nr 16, gdzie załamuje się na zachód i biegnie po granicy dziatek nr: 222 i 221 do punktu nr 17. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 18, gdzie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 19. W punkcie nr 19 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 20. W punkcie nr 20 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bełchatów

Powierzchnia: 1,6950 ha

Obręb ewidencyjny 17, miasto Bełchatów

Granica biegnie od punktu nr 1 położonego po południowo-wschodniej stronie ul. Ciepłowniczej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4 położonego po północno-zachodniej stronie ul. Przemysłowej. Od punktu nr 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 1165, 440, 1185, 1166, 1167 i 1168 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, przecinając bocznicę kolejową, i dalej do punktu nr 993 leżącego po południowo-wschodniej stronie ul. Ciepłowniczej. Z punktu nr 993 granica biegnie wzdłuż ul. Ciepłowniczej w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty nr: 992, 409, 406, 991 i 990, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zduńska Wola

Powierzchnia : 4,0819 ha

Kompleks Szadkowska

Obręb ewidencyjny 5, gmina Zduńska Wola

Granica biegnie od północno-zachodniego narożnika działki nr 25/1, który stanowi punkt nr 131, w kierunku wschodnim do punktu nr 1079 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 1203 (działka nr 25/1). Odcinki pomiędzy punktami nr: 131 i 1079 oraz 1079 i 1203 stanowią odpowiednio granice pomiędzy działkami nr: 25/1, 24, 25/4 i 24. W punkcie nr 1203 granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i w linii prostej dochodzi do punktu nr 1204, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 1205. Tu załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnąc wzdłuż ogrodzenia, osiąga punkt nr 136. Odcinki pomiędzy punktami nr: 1203 i 1204, 1204 i 1205, 1205 i 136 stanowią granicę pomiędzy działkami nr: 25/4 i 25/5. W punkcie nr 136 granica zmienia kierunek na południowy, i biegnąc wzdłuż ogrodzenia, dochodzi do punktu nr 137. Odcinek pomiędzy punktami nr: 136 i 137 stanowi granicę pomiędzy działkami nr: 25/4 i 282/2. Odcinki pomiędzy punktami nr: 1203 i 1204, 1204 i 1205, 1205 i 136, 136 i 137 stanowią wschodnią granicę kompleksu. W punkcie nr 137 granica zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty nr: 145, 1084, 144, 143, 142 i 141 dochodzi do punktu nr 140. W punkcie nr 140 granica skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1087, z którego biegnie w kierunku północnym, osiągając punkt nr 131, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Przemysłowa

Obręb ewidencyjny 5, gmina Zduńska Wola

Granica biegnie od punktu nr 563, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 180, zachodnią stroną ul. Przemysłowej (działka nr 138/6) w kierunku północnym przez punkt nr 564 do punktu nr 565. Odcinki pomiędzy punktami nr: 563 i 564 oraz 564 i 565 stanowią odpowiednio wschodnie granice działek nr: 180 i 181. W punkcie nr 565 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkt nr 700 do punktu nr 701. Odcinek pomiędzy punktami nr: 565 i 700 stanowi granicę działek nr: 181 i 182, natomiast pomiędzy punktami nr: 700 i 701, granicę działek nr: 176/5 i 182. W punkcie nr 701 granica zmienia kierunek na północny i w linii prostej, wzdłuż granicy pomiędzy działkami nr: 179/2 i 182, dochodzi do punktu nr 702, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2197. Odcinek pomiędzy punktami nr: 702 i 2197 stanowi granicę pomiędzy działkami nr: 179/2 i 183/2. Z punktu nr 2197 skręca w kierunku południowym i przez punkty nr: 2197, 679, 677 dochodzi do punktu nr 675. Z punktu nr 675 biegnie przez działkę nr 176/5 w kierunku wschodnim do punktu nr 698. Następnie biegnie wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim, południową granicą działki nr 180, do punktu nr 697, w którym zmienia kierunek na południowy, i dochodzi do punktu nr 696. Tu skręca w kierunku wschodnim i w linii prostej biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 563, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wieluń

Powierzchnia: 2,3576 ha

Obręb ewidencyjny 5, miasto Wieluń

Granica biegnie od punktu nr 817 w kierunku północnym w linii prostej do punktu nr 818. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie liną łamaną przez punkty nr: 6, 7, 8, 814, 9, 10, 11 i 915 do punktu nr 1210. W punkcie nr 1210 załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią prostą przez punkt nr 1209 do punktu nr 1208. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 1207, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 949. W punkcie nr 949 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po ogrodzeniu przez punkty nr: 1150, 1125 i 1035 do punktu nr 817, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama