reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 286, poz. 2871) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty zbycia akcji, zaproszenia do składania ofert nabycia akcji w przetargu, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”;

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Aukcja ogłoszona publicznie

§ 16a. Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres zbywcy;

2) podstawę prawną zbycia akcji;

3) firmę, siedzibę i adres spółki, której akcje są przedmiotem aukcji;

4) liczbę i rodzaj akcji będących przedmiotem aukcji oraz ich udział w kapitale zakładowym spółki;

5) wartość nominalną jednej akcji;

6) minimalną cenę sprzedaży, zwaną dalej „ceną wywoławczą”;

7) sposób zapłaty ceny;

8) wysokość wadium oraz termin, miejsce i formę jego wniesienia;

9) pouczenie o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;

10) określenie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać zgłoszenie do udziału w aukcji;

11) określenie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń do udziału w aukcji;

12) informację, że zgłoszenie do udziału w aukcji, które zostanie złożone po terminie, nie zostanie przyjęte;

13) miejsce oraz datę i godzinę rozpoczęcia aukcji;

14) treść umowy sprzedaży akcji;

15) informację, że zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji oraz warunki aukcji mogą być zmienione lub odwołane przez zbywcę;

16) informację, że przybicie następuje w chwili podpisania umowy sprzedaży akcji o treści określonej w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.

§ 16b. 1. Zgłoszenie do udziału w aukcji, zwane dalej „zgłoszeniem”, powinno zostać złożone w formie pisemnej.

2. Zgłoszenie zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę podmiotu zainteresowanego udziałem w aukcji;

2) adres korespondencyjny;

3) inne dane wymagane przez zbywcę, określone w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wniesienia wadium.

4. Zgłoszenie złożone po terminie dla składania zgłoszeń, określonym w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji, nie zostanie przyjęte.

§ 16c. 1. Wysokość wadium zbywca określa w granicach od 1 % do 10 % ceny wywoławczej.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych przez zbywcę:

1) w pieniądzu;

2) w czeku potwierdzonym przez bank;

3) w poręczeniu bankowym;

4) w gwarancji bankowej;

5) w gwarancji ubezpieczeniowej.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zbywcę.

4. Wadium wniesione w pieniądzu zbywca przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji zalicza się na poczet ceny nabycia akcji.

6. Wadium podlega zwrotowi:

1) niezwłocznie, jeżeli nie udzielono przybicia;

2) na wniosek podmiotu, który zrezygnował z udziału w aukcji przed upływem terminu do składania zgłoszeń.

§ 16d. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zbywca zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika aukcji.

§ 16e. 1. Do przeprowadzenia aukcji zbywca powołuje komisję do spraw aukcji, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja składa się co najmniej z trzech członków, będących pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, powoływanych i odwoływanych przez zbywcę.

3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Do zadań komisji należy w szczególności:

1) stwierdzenie prawidłowości zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji;

2) ustalenie listy prawidłowo złożonych zgłoszeń do udziału w aukcji;

3) sprawdzenie, czy wadia zostały wniesione we wskazanym terminie, miejscu i formie.

§ 16f. 1. Przewodniczący komisji otwiera aukcję, przekazując uczestnikom aukcji informacje, o których mowa w § 16a pkt 1–7 i 14–16, oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy lub firmy podmiotów, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do udziału w aukcji.

2. Przewodniczący komisji informuje uczestników aukcji, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte oraz o minimalnej wartości postąpienia.

3. Uczestnicy aukcji zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i ogłasza o uczestniku aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, oraz o miejscu i terminie podpisania umowy sprzedaży akcji.

5. Przybicie następuje w chwili podpisania przez zbywcę i uczestnika aukcji, o którym mowa w ust. 4, umowy sprzedaży akcji, o treści określonej w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.

6. Po podpisaniu umowy sprzedaży akcji przewodniczący komisji zamyka aukcję.

§ 16g. 1. Komisja sporządza protokół przebiegu aukcji.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) datę sporządzenia protokołu;

2) określenie przedmiotu aukcji;

3) imiona i nazwiska członków komisji oraz oznaczenie ich stanowisk służbowych;

4) wskazanie podmiotów, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do udziału w aukcji;

5) opis przebiegu aukcji;

6) cenę sprzedaży akcji, które były przedmiotem aukcji;

7) wskazanie nabywcy akcji;

8) podpisy członków komisji lub informacje o przyczynach odmowy podpisania protokołu.

§ 16h. Jeżeli aukcja nie zakończy się udzieleniem przybicia, § 16g stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama