| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2006 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574 oraz z 2005 r. Nr 96, poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich;

2) szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym:

a) rodzaj i ilość narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) wielkości dopuszczalnego przyłowu,

d) sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu

– które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej.

§ 2.
1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) certy (Vimba vimba L.) – 30 cm;

2) leszcza (Abramis brama L.) – 40 cm;

3) okonia (Perca fluviatilis L.) – 17 cm;

4) płoci (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;

5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) – 45 cm;

6) siei (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;

7) szczupaka (Esox lucius L.) – 45 cm;

8) pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) – 40 cm.

2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3.
Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada, w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

2) sandacza, w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja, na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00” długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja, na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00” a 19°21'00” długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca, na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00” długości geograficznej wschodniej.

§ 4.
1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest dozwolone zatrzymanie przyłowu gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–8.

2. Przyłów gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5–8, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci będących celem połowów ukierunkowanych.

§ 5.
1. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu, natychmiast zaprzestaje się używania tego narzędzia połowowego lub zmienia łowisko.

2. W przypadku narzędzi ciągnionych przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości tratowania:

1) na zachód od południka 15°00'00” długości geograficznej wschodniej – o 10 m;

2) na wschód od południka 15°00'00” długości geograficznej wschodniej – o 20 m.

§ 6.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi połowowych:

1) niewody, w tym:

a) niewody duńskie,

b) niewody dobrzeżne,

c) przywłoki,

d) cezy;

2) ciągnione, w tym:

a) włoki,

b) tuki,

c) włoczki;

3) usidlające i oplątujące, w tym:

a) wontony,

b) mance,

c) nety,

d) pławnice,

e) drygawice;

4) pułapkowe, w tym:

a) niewody stawne,

b) żaki,

c) mieroże,

d) alhamy;

5) zahaczające, w tym:

a) wędy,

b) sznury haczykowe,

c) takle.

§ 7.
Do prowadzenia na morzu terytorialnym połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze długości boku oczka narzędzi połowowych, w milimetrach:

 

Gatunek

Długość boku oczka

troć

80

pstrąg tęczowy

65

leszcz i sandacz

60

sieja i szczupak

55

płoć i okoń

30

węgorz

16

 

§ 8.
Prześwit oczka w wontonach służących do połowu okonia lub płoci nie może przekroczyć 70 mm.
§ 9.
Na morzu terytorialnym największa dopuszczalna ilość wystawianych jednocześnie na łowisku wontonów, manc oraz netów przeznaczonych do połowów płastug wynosi:

1) 100 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 12 m;

2) 200 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej od 12 do 18 m;

3) 300 sztuk – dla statków rybackich o długości całkowitej powyżej 18 m.

§ 10.
1. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:

1) wontonów – 500 m;

2) manc – 300 m.

2. Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość:

1) pojedynczego wontonu lub mancy nie może przekroczyć 50 m;

2) pojedynczej nety służącej do połowów płastug nie może przekroczyć 75 m.

§ 11.
1. Przy prowadzeniu połowów długość niewodu stawnego śledziowego nie może przekroczyć 600 m.

2. Połowy przy użyciu niewodów stawnych śledziowych mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 marca do dnia 20 czerwca.

§ 12.
Na zachód od południka 15°23'14” długości geograficznej wschodniej przy prowadzeniu połowów organizmów morskich:

1) w strefie 5 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 maja, używa się narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu śledzia lub skarpia;

2) na morzu terytorialnym, w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, przy prowadzeniu połowów statkami rybackimi o długości całkowitej powyżej 12,5 m, używa się narzędzi ciągnionych.

§ 13.
Wystawione na morzu terytorialnym narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe i zahaczające, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśniny Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) 2187/2005”, należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.
§ 14.
1. Niedozwolony jest połów organizmów morskich przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz prowadzenie połowów przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej powyżej 15 m:

1) od linii toru wodnego Gdynia – Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego morza – na głębokościach mniejszych niż 20 m;

2) na pozostałych obszarach wód – w strefie 3 Mm od linii brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia pomiędzy południkami 19°21'00” a 19°26'30” długości geograficznej wschodniej dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia przy użyciu narzędzi ciągnionych oraz przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej do 19 m poza strefą 2 Mm od linii brzegu.

§ 15.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym niedozwolone jest używanie:

1) narzędzi ciągnionych jednocześnie z narzędziami usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub zahaczającymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych i włoczków;

2) stawnych niewodów śledziowych jednocześnie z mancami, wontonami lub netami.

§ 16.
Niedozwolone jest dryfowanie pławnic lub takli w strefie 4 Mm od linii brzegu.
§ 17.
1. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających nie mogą być mniejsze niż 100 m.

2. Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami:

1) pławnic lub takli – nie mogą być mniejsze niż 500 m;

2) manc – nie mogą być mniejsze niż 50 m, na obszarze wód na zachód od południka 15°23'14” długości geograficznej wschodniej.

§ 18.
1. Niedozwolone jest tratowanie w odległości mniejszej niż 150 m od narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających.

2. Niedozwolone jest wydawanie narzędzi ciągnionych przed innym statkiem, znajdującym się na tym samym kursie, w odległości mniejszej niż 1 000 m.

3. Niedozwolone jest przecinanie kursu tratującego statku rybackiego, za tym statkiem, w odległości mniejszej niż 1 000 m.

4. Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi równolegle należy zachować taką odległość, aby jeden statek nie zaczepił narzędzi połowowych drugiego statku.

§ 19.
Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się pławnice lub takie, należy dołożyć wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdy jest to niemożliwe, podnosi się je na dziobie statku rybackiego, przecina, a następnie zawiązuje starannie za rufą.
§ 20.
Niedozwolone jest pozostawianie na łowisku, po zakończeniu połowów w danym rejsie połowowym, elementów narzędzi połowowych lub elementów oznakowania narzędzi połowowych.
§ 21.
Niewody używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący sposób:

1) matnię niewodu:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm – w porze dziennej,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody – przy złej widoczności oraz w porze nocnej;

2) skrzydła niewodu:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm – w porze dziennej,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody – przy złej widoczności oraz w porze nocnej

– umieszczonymi w połowie długości skrzydeł.

§ 22.
1. Narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe oraz zahaczające używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący sposób:

1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;

2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej;

3) zestaw wystawiony przy powierzchni wody, na tyczce bojki, znakuje się dodatkowo, mocując znak topowy z pasem taśmy odblaskowej, lub reflektorem radarowym;

4) zestaw wystawiony przy powierzchni wody w porze nocnej, z wyłączeniem manc śledziowych, na tyczce bojki przymocowanej w:

a) sektorze zachodnim zestawu – znakuje się dodatkowo, mocując 2 latarnie,

b) sektorze wschodnim zestawu – znakuje się dodatkowo, mocując latarnię;

5) do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, mocuje się dodatkowo, w równych odstępach nie większych niż 1 Mm, bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej, a jeżeli zestaw jest wystawiony przy powierzchni wody, w porze nocnej, do tyczek bojek pośrednich mocuje się dodatkowo latarnię;

6) zestaw wystawiony przy dnie w wodach o małej głębokości oznacza się w sposób określony dla zestawu wystawionego przy powierzchni wody;

7) do każdego końca zestawu pławnic lub takli mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz, w porze nocnej, w latarnię; jeżeli zestaw pławnic lub takli jest przymocowany jednym końcem do statku rybackiego dryfującego wraz z zestawem, oznakowanie tego końca nie jest obowiązkowe;

8) do każdego końca zestawu sznurów haczykowych mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki, a ponadto do zestawu należy przymocować, w odstępach co 500 haków, bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę;

9) do każdego końca niewodu stawnego śledziowego oraz po jego obu stronach mocuje się, w odstępach nie mniejszych niż 75 m, bojki z tyczką zaopatrzoną w trzy chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy.

2. Określa się warunki, jakie powinny spełniać elementy oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1:

1) chorągiewki mają kształt prostokąta o boku o długości nie mniejszej niż 40 cm;

2) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki dłuższym bokiem;

3) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki w odległości nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;

4) chorągiewki mocuje się do tyczki bojki, zachowując pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm – jeżeli do tyczki bojki mają być przymocowane dwie chorągiewki;

5) chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu mają jednakowe wymiary;

6) chorągiewki użyte do oznakowania końców tego samego zestawu są takiego samego koloru;

7) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody są koloru czerwonego;

8) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie są koloru czarnego;

9) chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są koloru białego;

10) pas taśmy odblaskowej ma szerokość co najmniej 6 cm;

11) znak topowy oraz reflektor radarowy mają kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm;

12) bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czerwonego i zielonego;

13) długość linki, za pomocą której bojka jest przymocowana do zestawu wystawionego przy dnie, nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody, w miejscu wystawienia narzędzia połowowego;

14) linkę, o której mowa w pkt 13, wykonuje się z tworzywa samotonącego albo obciąża;

15) latarnia świeci światłem błyskowym koloru żółtego o częstotliwości – błysk co 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm;

16) echo reflektora radarowego jest odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.

§ 23.
Narzędzia połowowe oznacza się oznaką rybacką:

1) cezy, przywłoki – na pływakach lub bojkach świetlnych służących do oznakowania matni i skrzydeł;

2) włoki, tuki, włoczki oraz niewody duńskie i dobrzeżne:

a) na deskach trałowych i orczykach lub

b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej, poprzez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;

3) wontony, mance, nety, pławnice, drygawice – na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach;

4) niewody stawne, żaki, alhamy – na skrajnych tyczkach lub bojkach;

5) mieroże – na górnej części kabłąka;

6) wędy, sznury haczykowe, takle – na pływakach i wszystkich bojkach.

§ 24.
W 2006 r. niedozwolone jest prowadzenie ukierunkowanych połowów dorszy przy użyciu narzędzi połowowych: włoków, tuk, wontonów, netów i sznurów haczykowych, pozostawianie w morzu sieci skrzelowych dennych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm oraz lin dennych przez statki stosujące narzędzia połowu tego rodzaju:

1) na obszarze wód określonych jako podobszary 22–24 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (WE) 2187/2005 w następujących dniach: 22–26, 31 grudnia;

2) na obszarze wód określonych jako podobszary 25–27 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w następujących dniach:

a) 11, 12, 19, 26 listopada,

b) 23–26, 31 grudnia;

3) na obszarze wód określonych jako podobszary 25–27 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, w następujących dniach:

a) 8, 15, 22, 29 listopada,

b) 23–26, 31 grudnia

– przez armatora wykonującego rybołówstwo morskie przy użyciu statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich, dla którego portem macierzystym jest Jarosławiec.

§ 25.
W 2006 r., jeżeli na pokładzie statku rybackiego znajdują się dorsze w ilości większej niż określona w pkt 2.5 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2006 r., str. 184), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) 52/2006”, wyładunku dorszy dokonuje się wyłącznie w portach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 26.
1. W 2006 r. Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni jest właściwe do przyjmowania:

1) zawiadomień określonych w pkt 2.4.1 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 52/2006;

2) sprawozdań połowowych, o których mowa w pkt 2.4.2 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 52/2006, zawierających informacje o ilości dorszy w kilogramach, które zostały złowione przez statek rybacki do godziny 900.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przyjmowane w godzinach od 1000 do 1300.

§ 27.
Okres ochronny dla łososia i troci, w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, ustanowiony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 172, poz. 1806 i Nr 269, poz. 2677 oraz z 2006 r. Nr 37, poz. 256), upływa z dniem 15 listopada 2006 r.
§ 28.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 172, poz. 1806 i Nr 269, poz. 2677 oraz z 2006 r. Nr 37, poz. 256).
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

Załącznik 1. [LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY W PRZYPADKU, GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 listopada 2006 r. (poz. 1489)

LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY W PRZYPADKU, GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI

1) Świnoujście;

2) Dziwnów;

3) Mrzeżyno;

4) Dźwirzyno;

5) Kołobrzeg;

6) Darłowo;

7) Ustka;

8) Rowy;

9) Łeba;

10) Gdańsk;

11) Gdynia;

12) Hel;

13) Władysławowo;

14) Jastarnia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »