| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 listopada 2006 r.

w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwani dalej „funkcjonariuszami”, pełnią służbę w rozkładzie czasu służby:

1) zmianowym lub równorzędnym – na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły;

2) podstawowym – na pozostałych stanowiskach służbowych.

2. Rozkład czasu służby wprowadza kierownik jednostki organizacyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”.

§ 2.
1. Funkcjonariusz pełni służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8 godzin.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej CBA może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 12 lub 24 godziny na dobę.

3. W przypadku pełnienia służby przy odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych kierownik jednostki organizacyjnej CBA może wprowadzić pełnienie służby na zmiany trwające po 6 godzin na dobę.

§ 3.
1. Godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w zmianowym rozkładzie czasu służby ustala kierownik jednostki organizacyjnej CBA.

2. W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 8 godzin – po 8 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 16 godzin czasu na wypoczynek. Po pięciu kolejnych służbach pełnionych w porze nocnej funkcjonariuszowi udziela się 48 godzin czasu na wypoczynek.

3. W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 12 godzin – po 12 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 24 godzin czasu na wypoczynek, a jeżeli pełnił służbę w porze nocnej, funkcjonariuszowi udziela się 48 godzin czasu na wypoczynek.

4. W zmianowym rozkładzie czasu służby na zmiany trwające po 24 godziny – po 24 godzinach służby funkcjonariuszowi udziela się 72 godzin czasu na wypoczynek.

5. Funkcjonariusz, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania samochodem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.

6. Do czasu służby trwającej:

1) 8 godzin wlicza się 20 minut przerwy;

2) 12 godzin wlicza się 45 minut przerwy;

3) 24 godziny wlicza się 60 minut przerwy.

7. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę przy odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych lub w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, kierownik komórki organizacyjnej może przedłużyć czas przerw do 45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin.

§ 4.
1. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej CBA lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może ustalić dla funkcjonariusza równorzędny rozkład czasu służby.

2. Wymiar czasu służby funkcjonariusza pełniącego służbę w systemie równorzędnym ustala się w wymiarze czasu służby przewidzianym dla zmianowego lub podstawowego czasu służby.

§ 5.
1. Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 815 do 1615.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA, za zgodą Szefa CBA, może wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby:

1) w podległej jednostce organizacyjnej CBA,

2) w niektórych komórkach organizacyjnych,

3) na niektórych stanowiskach służbowych

– jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi albo wymaga tego szczególny charakter wykonywanych zadań.

3. Zgoda Szefa CBA, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana w indywidualnych przypadkach uzasadnionych względami osobistymi funkcjonariusza lub w doraźnych sytuacjach określonych potrzebami służby.

§ 6.
1. Szef CBA może ustalić dniem wolnym od służby dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby i wyznaczyć dniem służby najbliższą sobotę. Jeżeli sobota przypada po wolnym od służby piątku lub przed wolnym od służby poniedziałkiem, Szef CBA wyznaczy dniem służby sobotę następną.

2. O ustaleniu dnia wolnego od służby oraz o sobocie wyznaczonej dniem służby funkcjonariuszy informuje się co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 7.
Kierownik jednostki organizacyjnej CBA lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej ustala harmonogram służby w dni tygodnia niebędące dniami służby w jednostce organizacyjnej CBA, w niektórych komórkach organizacyjnych i na niektórych stanowiskach służbowych, jeżeli służba w te dni jest niezbędna ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1. Czas służby funkcjonariusza może zostać przedłużony ponad wymiar określony w § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1, w szczególności ze względu na konieczność:

1) wykonania rozpoczętych czynności dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych, analityczno-informacyjnych oraz kontrolnych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;

2) zapewnienia ciągłości służby na stanowiskach, na których jest wymagane utrzymanie pełnienia służby w sposób ciągły;

3) realizacji innych zadań niecierpiących zwłoki.

2. Czas pełnienia służby, o którym mowa w ust. 1, przedłuża kierownik komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. O wydanym poleceniu kierownik zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej CBA.

§ 9.
1. W zamian za czas służby przedłużonej ponad wymiar określony w § 2 ust. 1 i § 5 ust. 1 funkcjonariuszowi przysługuje czas wolny od służby w tym samym wymiarze.

2. W zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby funkcjonariusz otrzymuje jeden dzień wolny w innym dniu tygodnia. Dnia wolnego udziela się w terminie wskazanym przez funkcjonariusza, jeżeli nie zakłóca to normalnego toku służby.

3. Na wniosek funkcjonariusza czas na wypoczynek może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

4. Czas na wypoczynek, w zamian za czas służby przedłużony poza rozkład czasu służby, funkcjonariusz jest obowiązany wykorzystać w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, najpóźniej w ciągu pierwszych 3 miesięcy następnego roku, a kierownik jednostki organizacyjnej CBA ma obowiązek mu to zapewnić.

§ 10.
Za czas służby nie uważa się czasu niezbędnego, nie dłuższego niż 30 minut, do bezpośredniego przygotowania do służby i jej zdania, a w szczególności przyjęcia lub zdania dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia.
§ 11.
Kierownik jednostki organizacyjnej CBA prowadzi ewidencję czasu służby funkcjonariuszy, która obejmuje listę obecności, ewidencję wyjść w godzinach służbowych oraz harmonogram służby. Ewidencję czasu służby udostępnia się funkcjonariuszowi na jego żądanie.
§ 12.
1. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej mogą wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby. Do pełnienia dyżuru domowego nie wyznacza się funkcjonariusza bezpośrednio po zakończeniu służby pełnionej w porze nocnej.

2. W czasie dyżuru domowego funkcjonariusz przebywa w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu uzgodnionym z kierownikiem, o którym mowa w ust. 1.

3. Funkcjonariusz może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w niedzielę lub święto. Czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 16 godzin, a czas trwania wszystkich dyżurów w miesiącu łącznie 48 godzin.

4. Czasu dyżuru domowego nie wlicza się do czasu służby, jeżeli podczas dyżuru funkcjonariusz nie wykonywał czynności służbowych.

5. Jeżeli funkcjonariusz wykonywał polecone czynności służbowe w czasie dyżuru domowego pełnionego:

1) po godzinach służby, to za czas ich wykonywania udziela się w tym samym wymiarze czasu wolnego od służby;

2) w dniu wolnym od służby, niedzielę lub święto, przysługuje mu dzień wolny od służby.

6. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 13.
1. Do służby w porze nocnej w godzinach od 2200 do 600 oraz w niedziele i święta nie wyznacza się funkcjonariusza:

1) kobiety w ciąży lub opiekującej się dzieckiem do 4 lat;

2) będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki.

2. Czas służby funkcjonariusza:

1) pełniącego służbę na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych,

2) kobiety w ciąży,

3) kobiety opiekującej się dzieckiem do 4 lat, bez jej zgody,

4) będącego jedynym opiekunem dziecka do 8 lat lub osoby wymagającej stałej opieki, bez jego zgody

– nie może przekroczyć 8 godzin na dobę.

§ 14.
1. Czas służby ulega skróceniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności funkcjonariusza na służbie.

2. Po okresie usprawiedliwionej nieobecności w służbie funkcjonariusz podejmuje służbę w pierwszym dniu, który był dla niego planowany jako dzień służby, o ile kierownik jednostki organizacyjnej CBA lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej nie ustali inaczej.

§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »