| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 października 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Na podstawie art. 11g ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek (Dz. U. Nr 100, poz. 911 oraz z 2003 r. Nr 35, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zatrudnienia w komórkach realizacyjnych w liczbie 76 etatów.”;

2) w § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy ubiegają się o przyjęcie do pracy w komórce realizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3, nie prowadzi się postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2–5.

3. W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy celnych, zatrudnionych uprzednio w wyodrębnionych komórkach administracji celnej, o których mowa w art. 6zl ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 lipca 2006 r.; Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399), którzy ubiegają się o przyjęcie do pracy w komórkach realizacyjnych, można, za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, odstąpić od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2–5, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających dane osobowe oraz posiadanie wymaganych umiejętności i predyspozycji.”;

3) w § 8 uchyla się ust. 3;

4) w § 9:

a) w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe osoby ubiegającej się o przyjęcie, a w razie potrzeby – badań psychofizjologicznych określających zdolność do wykonywania zadań służbowych, przygotowanych według kryteriów określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,”,

– uchyla się pkt 6,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w komórce realizacyjnej okazuje, na żądanie, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje uzyskane w czasie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do protokołu postępowania kwalifikacyjnego.”,

d) uchyla się ust. 3;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności powoduje odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.”;

6) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się sporządzeniem oceny predyspozycji do wykonywania zadań służbowych osoby ubiegającej się o przyjęcie.

2. Przy ocenie predyspozycji do wykonywania zadań służbowych osoby ubiegającej się o przyjęcie bierze się pod uwagę jej:

1) wyniki z przeprowadzonych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności,

2) poziom i kierunek wykształcenia,

3) doświadczenie zawodowe.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest zatwierdzana przez osobę sprawującą nadzór nad przełożonym komórki realizacyjnej prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 7.

§ 10b. Wzór protokołu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz oceny predyspozycji do wykonywania zadań służbowych, o której mowa w § 10a, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

7) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 191, poz. 1413.

Załącznik 1. [WYKAZ KOMÓREK REALIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ETATÓW POMIĘDZY NIMI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 października 2006 r. (poz. 1497)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMÓREK REALIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ETATÓW POMIĘDZY NIMI

1. komórka realizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych

– 16 etatów,

2. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku

– 10 etatów,

3. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach

– 10 etatów,

4. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie

– 10 etatów,

5. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Olsztynie

– 10 etatów,

6. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu

– 10 etatów,

7. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

– 10 etatów.

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »