| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 listopada 2006 r.

w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych2)

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
We wzorze sprawozdania, o którym mowa w § 1, w dziale 1. „Masa lub ilość wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych” część 1.2. „Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii” stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2006).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane do Komisji Europejskiej w dniu 27 września 2006 r. pod numerem 2006/0527/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291, Nr 175, poz. 1458 i Nr 180, poz. 1495.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 listopada 2006 r. (poz. 1611)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


OBJAŚNIENIA:

W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do:

1) 1 kg – masę opakowań lub produktów oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

2) pełnych złotych – wpłaconą opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);

3) 0,01 % – osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu w %.

Dział I

1.1. Opakowania

1. Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad (kolumna 1) – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych, jako rodzaj opakowania, z którego powstał odpad, należy podać rodzaj materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa. Jako poszczególny rodzaj opakowania należy traktować rodzaje opakowań, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

2. Masa wprowadzonych na rynek opakowań ogółem (kolumna 2) – należy podać łączną masę wprowadzonych na rynek krajowy opakowań z podziałem na poszczególne ich rodzaje, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym.

3. Masa wprowadzonych na rynek opakowań wielomateriałowych (kolumna 3) – należy podać masę opakowań wielomateriałowych wprowadzonych na rynek krajowy, uwzględnionych w masie danego rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym.

4. Masa wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu (kolumna 4 i 5) – w przypadku opakowań podlegających obowiązkowi odzysku (kolumna 4) należy podać łączną masę dla wszystkich rodzajów opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu odzysku. W przypadku opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu (kolumna 5) należy podać masę opakowań z podziałem na poszczególne ich rodzaje, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się opakowań, których wprowadzenie na rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych z nich powstających, na przykład: produkty w opakowaniach wyeksportowane lub wywiezione z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy przez pośrednika; produkty w opakowaniach importowane lub wprowadzone na terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, które następnie zostały wyeksportowane lub dokonano ich wewnątrzwspólnotowej dostawy.

5. Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ogółem (kolumny 6 i 8) – należy podać łączne masy odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu oraz masy przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu uzyskane w roku poprzednim i uwzględnione w danym roku sprawozdawczym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) przez recykling, rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

6. Masa odpadów faktycznie poddanych odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym (kolumny 7 i 9) – należy podać masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, odpadów opakowaniowych do recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, z których powstał odpad, oraz odrębnie łączną masę wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych.

7. Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w % (kolumny 10 i 11) – należy wyliczyć na podstawie masy odpadów opakowaniowych poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 6 i 8) oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu (kolumny 4 i 5) w danym rok sprawozdawczym.

8. Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom (kolumny 12 i 13) – należy podać „dodatnią” różnicę, wyrażoną w kilogramach, pomiędzy osiągniętym (kolumny 10 i 11) a wymaganym poziomem odzysku i recyklingu.

9. Kolumny dotyczące odzysku odpadów opakowaniowych z opakowań (kolumny 4, 6, 7, 10 i 12) – należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu odpowiednio do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę na rynek krajowy i łącznej masy odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

1.2. Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii

1. Pola białe: przy wypełnianiu można podać dane szacunkowe, o ile są one oparte na danych empirycznych i wyjaśnione w opisie metodologii.

2. Pola szare: przy wypełnianiu można podać przybliżone szacunki, o ile można je wyjaśnić w opisie metodologii.

3. Przekazane do odzysku odpady (kolumna 2) – należy podać masę odpadów opakowaniowych wykazaną w dokumencie potwierdzającym odzysk lub recykling.

4. Dane dotyczące recyklingu materiału (kolumna 3) obejmują wyłącznie recykling, w wyniku którego powstaje produkt wykonany z tego samego rodzaju materiału, z którego powstał odpad przekazany do recyklingu, np. recykling materiału dla tworzyw sztucznych obejmuje wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

5. Kolumna 4 obejmuje wszystkie sposoby recyklingu, w tym recykling organiczny, z wyjątkiem recyklingu materiału. Sposób recyklingu należy rozumieć jako proces, o którym mowa w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. Kolumna 5 zawiera sumę danych z kolumn 3 i 4.

7. Kolumna 6 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekształcania w celu odzysku energii.

8. Kolumna 7 obejmuje odpady przekazane do termicznego przekształcania, którego głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów, a dodatkowym efektem jest odzysk energii.

9. Kolumna 8 obejmuje wszystkie sposoby odzysku, z wyłączeniem recyklingu i odzysku energii.

10. Kolumna 9 zawiera sumę danych z kolumn 5–8.

1.3. Produkty

1. Rodzaj produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) – należy podać zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Symbole PKWiU służą identyfikacji kategorii produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów produktów wymienionych w ustawie. Jako poszczególny rodzaj produktu należy traktować rodzaje produktów, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje produktów, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

2. Jednostka miary (kolumna 3) – należy podać odpowiednio: sztuki – dla ogniw i baterii galwanicznych, lamp wyładowczych, akumulatorów niklowo-kadmowych oraz kilogramy – dla olejów smarowych i opon.

3. Masa lub ilość wprowadzonych na rynek produktów ogółem (kolumna 4) – należy podać łączną masę lub ilość wprowadzonych na rynek krajowy produktów z podziałem na poszczególne ich rodzaje, w danym roku sprawozdawczym.

4. Masa lub ilość wprowadzonych na rynek produktów podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu (kolumny 5 i 6) – należy podać masę lub ilość produktów, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu odzysku oraz poziomu recyklingu odpadów poużytkowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się produktów, których wprowadzenie na rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz obowiązku recyklingu odpadów poużytkowych z nich powstających, na przykład: produkty wyeksportowane lub wywiezione z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy przez pośrednika; produkty importowane lub wprowadzone na terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, które następnie zostały wyeksportowane lub dokonano ich wewnątrzwspólnotowej dostawy.

5. Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ogółem (kolumny 7 i 9) – należy podać łączne masy lub ilości odpadów poużytkowych faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu oraz masy przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu uzyskane w roku poprzednim i uwzględnione w danym roku sprawozdawczym.

6. Masa lub ilość odpadów faktycznie poddanych odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym (kolumny 8 i 10) – należy podać ilość lub masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, odpadów poużytkowych do odzysku i recyklingu, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad.

7. Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w % (kolumny 11 i 12) – należy wyliczyć na podstawie odpowiednio: masy lub ilości odpadów poużytkowych poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 7 i 9) oraz masy lub ilości wprowadzonych na rynek krajowy produktów podlegających obowiązkowi odzysku lub obowiązkowi recyklingu (kolumny 5 i 6) w danym roku sprawozdawczym, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad. Wielkość ta stanowi rzeczywiście osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu określonego w przepisach w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

8. Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom (kolumny 13 i 14) – należy podać „dodatnią” różnicę, wyrażoną odpowiednio w kilogramach lub sztukach, pomiędzy osiągniętym (kolumny 11 i 12) a wymaganym poziomem odzysku i recyklingu.

Dział 2. Wpływy z opłaty produktowej

2.1. Opakowania

1. Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad (kolumna 1) – należy podać zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych należy podać, jako rodzaj opakowania, z którego powstał odpad, rodzaj materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa. Jako poszczególny rodzaj opakowania należy traktować rodzaje opakowań, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

2. Kwota wpłaconej opłaty produktowej (kolumny 2–4) – należy podać faktycznie wpłacone wielkości opłat produktowych do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad.

3. Wysokość należnej opłaty produktowej dla odzysku odpadów z opakowań (kolumna 3) – należy wypełnić w odniesieniu do łącznej masy opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę na rynek krajowy łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań.

4. Kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowej opłaty produktowej (kolumny 5 i 6) – należy podać odpowiednio: faktycznie wpłacone w danym roku sprawozdawczym wielkości zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami za zwłokę i dodatkowych opłat produktowych oraz oddzielnie odsetki za zwłokę, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje opakowań, z których powstał odpad.

2.2. Produkty

1. Rodzaj produktu, z którego powstał odpad, oraz symbol PKWiU (kolumny 1 i 2) – należy podać zgodnie z rodzajami produktów wymienionymi w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Symbole PKWiU służą identyfikacji kategorii produktów przy ich kwalifikowaniu do poszczególnych rodzajów produktów wymienionych w ustawie. Jako poszczególny rodzaj produktu należy traktować rodzaje produktów, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje produktów, które zostały przez przedsiębiorcę wprowadzone na rynek, w kolejności ustalonej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

2. Kwota wpłaconej opłaty produktowej (kolumny 3–5) – należy podać faktycznie wpłacone wielkości opłat produktowych do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, z podziałem na poszczególne rodzaje produktów, z których powstał odpad.

3. Kwota wpłaconej zaległej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowej opłaty produktowej (kolumny 6 i 7) – należy podać odpowiednio: faktycznie wpłacone w danym roku sprawozdawczym wielkości zaległych opłat produktowych wraz z odsetkami za zwłokę i dodatkowych opłat produktowych oraz oddzielnie odsetki za zwłokę, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, z których powstał odpad.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »