| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 listopada 2006 r.

w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;

2) umowa – umowę zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, zwaną dalej „instytucją finansową”, określającą szczegółowe zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także zakres i terminy składania przez instytucję finansową informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.

§ 2.
Umowa zawiera postanowienia dotyczące:

1) terminu, od którego instytucja finansowa rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu preferencyjnego;

2) zasad dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu dopłat należnych instytucji finansowej, w szczególności:

a) określania wysokości należnych dopłat do oprocentowania kredytu preferencyjnego,

b) warunków, trybu i terminów występowania przez instytucję finansową z wnioskiem o zapotrzebowanie na dopłaty,

c) trybu i terminów przekazywania dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

3) warunków i terminów związanych z obowiązkiem zwrotu dopłat, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy;

4) formy i trybu weryfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji o osobach, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego, zgodnie z rejestrem, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

5) zakresu informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych, przekazywanych przez instytucję finansową do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z monitorowaniem realizacji ustawy i zapewnieniem efektywności wykorzystania środków Funduszu Dopłat, wraz ze wskazaniem formy i terminów ich przekazywania;

6) warunków i skutków wypowiedzenia umowy;

7) sposobu kontrolowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodności udzielonych kredytów preferencyjnych i zastosowanych dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

8) odpowiedzialności instytucji finansowej za udzielanie kredytów oraz rozliczanie dopłat niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy.

§ 3.
Umowy określają w sposób jednolity:

1) agencję informacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, oraz źródło wykorzystywane do publikowania przez tę agencję stopy WIBOR trzymiesięczny, stanowiące podstawę ustalenia i ogłoszenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego stopy referencyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy;

2) wzór stanowiący podstawę obliczania należnych instytucji finansowej dopłat dla udzielonego kredytu preferencyjnego;

3) zakres informacji dotyczących kredytobiorców, wymaganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla celów prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

§ 4.
W umowie instytucja finansowa zobowiązuje się do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o możliwości ubiegania się o kredyt preferencyjny.
§ 5.
1. Zakres informacji, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz formę i terminy ich przekazywania określa się w umowie w sposób umożliwiający Bankowi Gospodarstwa Krajowego przygotowanie i terminowe przekazanie informacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

2. Do dnia 31 października każdego roku instytucja finansowa przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego informację stanowiącą podstawę planowania kwoty zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku, zawierającą co najmniej prognozę:

1) liczby i kwoty kredytów preferencyjnych do udzielenia w kolejnym roku;

2) zapotrzebowania na dopłaty w kolejnym roku.

§ 6.
Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa: A. Aumiller

 

1) Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 23 listopada 2006 r. (poz. 1618)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »