| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

Na podstawie art. 47e ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. Nr 24, poz. 200 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1210) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wnioskodawcach – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, podmioty ubiegające się o dofinansowanie, realizowanych w ramach poszczególnych programów, zadań ze środków: państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, archiwa, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie kultury oraz osoby fizyczne.”;

2) w § 3:

a) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia: 10 stycznia, 10 kwietnia i 10 września roku, w którym ma być ono udzielone.

1b. Wnioski, o których mowa w ust. 1, będą rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, określonego w ust. 1a.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków.”;

3) w § 9b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub pobrania w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.”.

§ 2.
Wnioski złożone do dnia 15 listopada 2006 r. zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 16 grudnia 2006 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »