| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy

Na podstawie art. 36c ust. 17 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy (Dz. U. Nr 51, poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7–11,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1–6, sporządza się na drukach:

1) stosowania kontroli operacyjnej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) stosowania kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Sąd, Prokurator Generalny i Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej prowadzą odrębne rejestry: postanowień, decyzji w sprawie zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie księgi albo systemu informatycznego.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 6, prowadzonego przez sąd, stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru decyzji w sprawie zgód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4, prowadzonego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Druki, o których mowa w § 2 ust. 2, wypełnia się w trzech egzemplarzach, informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12 – w dwóch egzemplarzach, protokół, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13 – w jednym egzemplarzu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Trzeci egzemplarz postanowień sądu oraz wniosków Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, drugi egzemplarz informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, oraz pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w kancelarii tajnej w odrębnych teczkach dla każdej sprawy, w ramach której zarządzono kontrolę operacyjną.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej zawierające informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przekazuje się właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej za pośrednictwem pracownika wywiadu skarbowego.

2. Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej zawierające dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje właściwemu prokuratorowi za pośrednictwem pracownika wywiadu skarbowego.”;

5) uchyla się załączniki nr 3, 4 i 10 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »