| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 31 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 36) wprowadza sięnastępujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 3;

2) w § 4:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kurator oświaty powołuje komisję w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, centrum lub zespół.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kurator oświaty dokonuje zmiany aktu powołania komisji w przypadku zmian w składzie komisji, zaprzestania kształcenia w danym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego oraz w przypadku poszerzenia zakresu egzaminów eksternistycznych o nowy typ szkoły, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zmiana aktu powołania komisji w przypadku poszerzenia zakresu egzaminów eksternistycznych o nowy typ szkoły, zawód lub profil kształcenia ogólnozawodowego następuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, centrum lub zespół.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Kurator oświaty odwołuje komisję w przypadku likwidacji szkoły, centrum lub rozwiązania zespołu albo na uzasadniony wniosek organu prowadzącego.

2. Kurator oświaty może odwołać komisję w przypadku małej liczby osób egzaminowanych oraz w przypadku, o którym mowa w § 42 ust. 1.”;

4) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek przewodniczącego komisji, może powołać do składu komisji, na czas określony, nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub centrum, posiadających co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego; uzasadnienie powołania tych nauczycieli należy dołączyć do aktu powołania komisji.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W skład komisji nie może wchodzić nauczyciel zatrudniony w kuratorium oświaty lub w urzędzie innego organu sprawującego nadzór pedagogiczny.”;

5) w § 7 uchyla się ust. 6;

6) w § 10 uchyla się ust. 2;

7) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych składa do komisji wniosek oraz odpowiednie świadectwo ukończenia szkoły, o którym mowa w § 7 ust. 2–5.”;

8) w § 21:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członek zespołu, którym jest nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których przeprowadzany jest egzamin eksternistyczny, lub zajęć pokrewnych, posiadający co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członek komisji jest obowiązany złożyć pisemne oświadczenie o niewystępowaniu albo występowaniu którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4. Oświadczenie dołącza się do protokołu przebiegu egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w § 39.”;

9) w § 24 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Obserwatorami egzaminu eksternistycznego mogą być delegowani przedstawiciele kuratora oświaty.

6. Osoby, o których mowa w ust. 5, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu eksternistycznego.”;

10) w § 41 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przedstawiciel kuratora oświaty, o którym mowa w § 24 ust. 5, niezwłocznie informuje kuratora oświaty o naruszeniu przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych mogącym mieć wpływ na wynik egzaminu.”;

11) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kurator oświaty, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów eksternistycznych lub nieprawidłowości w pracy komisji, jej przewodniczącego lub członków, może odwołać odpowiednio komisję, przewodniczącego lub poszczególnych członków komisji.”.

§ 2.
Kuratorzy oświaty dostosują skład państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy eksternistyczne oraz zakres przeprowadzanych przez te komisje egzaminów do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 20 lutego 2007 r.
§ 3.
1. Państwowe komisje egzaminacyjne powołane przy centrach kształcenia ustawicznego, przeprowadzające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia egzaminy eksternistyczne z zakresu typów szkół dla dorosłych, które nie wchodzą w skład danego centrum, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz liceum profilowanego odpowiednio z zakresu zawodów lub profili kształcenia ogólnozawodowego, w których nie kształcą szkoły wchodzące w skład danego centrum, przeprowadzają egzaminy z tego zakresu dla osób, które zostały dopuszczone do tych egzaminów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2007 do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych mogą przystąpić osoby, które rozpoczęły zdawanie tych egzaminów nie później niż w wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku 2007.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Edukacji Narodowej: w z. M. Orzechowski

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »