| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 stycznia 2007 r.

w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej:

1) środków pochodzących z pożyczki na prefinansowanie zadań wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „pożyczką”, stanowiącej podstawę do przekazania środków z budżetu państwa na płatności, których realizacja upoważnia do wnioskowania o zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”;

2) krajowych środków przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG i EFRROW, zwane dalej „współfinansowaniem”;

3) środków pochodzących z EFRROW.

§ 2.
1. Warunkiem przekazania środków pożyczki na rachunek agencji płatniczej jest zawarcie umowy pożyczki z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. Umowa pożyczki z agencją płatniczą na dany rok budżetowy jest zawierana do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

3. Umowa pożyczki powinna określać w szczególności:

1) możliwość przekazywania środków pożyczki w transzach, wynikających z zapotrzebowań składanych przez agencję płatniczą do właściwych ministrów, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) zakres odpowiedzialności pożyczkobiorcy w przypadku wykorzystania środków pożyczki niezgodnie z przeznaczeniem;

3) warunki rozliczenia pożyczki.

4. Środki pożyczki są przekazywane agencji płatniczej do wysokości kwoty określonej w umowie pożyczki.

§ 3.
1. Przekazanie środków, o których mowa w § 1 pkt 1, następuje na podstawie zapotrzebowania, złożonego w formie pisemnej przez agencję płatniczą do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”.

2. Środki pożyczki oraz środki pochodzące z EFRROW są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwotach i terminach określonych w zapotrzebowaniu, na wskazany przez agencję płatniczą rachunek bankowy, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia kwot w zakresie EFRROW przez jednostkę koordynującą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, zwaną dalej „jednostką koordynującą”.

3. Środki na współfinansowanie są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w kwotach i terminach wynikających z zapotrzebowania, na rachunek bankowy agencji płatniczej.

§ 4.
1. Zapotrzebowanie powinno określać w szczególności:

1) nazwę i adres agencji płatniczej;

2) datę i numer umowy pożyczki, z której wynika możliwość złożenia zapotrzebowania;

3) kwotę środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na prefinansowanie, środków EFRROW oraz środków na współfinansowanie;

4) podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;

5) numer rachunku bankowego agencji płatniczej, na który mają zostać przekazane środki;

6) terminy przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej.

2. Zapotrzebowanie należy przekazać do właściwych ministrów nie później niż do godziny 1200 trzeciego dnia roboczego, przed określonym w zapotrzebowaniu terminem przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej.

3. Jednostka koordynująca przekazuje pisemne potwierdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych niepóźniej niż do godziny 1200 drugiego dnia roboczego, przed określonym w zapotrzebowaniu terminem przekazania środków na rachunek bankowy agencji płatniczej.

4. Agencje płatnicze będą otrzymywać od właściwych ministrów środki na realizację płatności nie później niż do godziny 1000 w dniu realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

§ 5.
1. Środki uzyskane na podstawie art. 32 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1) agencja płatnicza przekazuje na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa, w terminie pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu uzyskania środków.

2. Środki uzyskane ze sprzedaży towarów rolnospożywczych, realizowanej na podstawie przepisów o działaniach interwencyjnych na wspólnotowych rynkach rolnych, agencja płatnicza przekazuje na rachunek bankowy, z którego pochodziły środki pożyczki, w terminie pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym uzyskała te środki.

3. Środki uzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:

1) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej należność budżetu państwa,

2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług

– są przekazywane przez agencję na rachunek bankowy dochodów budżetu państwa, w terminie pięciu dni roboczych od dnia następującego po dniu uzyskania środków.

4. Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń oraz kar i grzywien.

5. Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację wydatków objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych, w poprzednim okresie, płatności na rzecz beneficjentów oraz o kwoty uzyskane z tytułu:

1) zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;

2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW.

6. Kwotę środków na współfinansowanie, określoną w zapotrzebowaniu, agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych, w poprzednim okresie, płatności na rzecz beneficjentów.

7. W zapotrzebowaniu podawana jest kwota środków z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 5 i 6, oraz pisemna informacja o poszczególnych tytułach i kwotach pomniejszeń.

§ 6.
1. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i jednostce koordynującej miesięcznie oraz narastająco, od początku roku kalendarzowego, informację pisemną w zakresie:

1) kwot środków, o których mowa w § 5 ust. 1–6,

2) płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na pożyczki, środki EFRROW oraz współfinansowanie

– w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy.

2. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze zestawienie:

1) prognozowanych wydatków agencji płatniczych na każdy miesiąc,

2) zaktualizowanych prognoz wydatków na kolejne dwa miesiące

– w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zestawienie dotyczy, w podziale na pożyczki, środki EFRROW oraz współfinansowanie w tym podatek od towarów i usług.

3. Jednostka koordynująca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych miesięczne oraz roczne zestawienia, uznanych przez Komisję Europejską, kwot wydatków agencji płatniczej.

4. Miesięczne zestawienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zestawienie dotyczy, a zestawienia roczne w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

5. Agencja płatnicza przekazuje jednostce koordynującej roczne rozliczenie środków na współfinansowanie w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy.

§ 7.
Do trybu zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań wspólnej polityki rolnej, w odniesieniu do zapotrzebowań zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 207 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 29 grudnia 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »