| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:

1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:

a) sprawozdań organów podatkowych,

b) sprawozdania z wykonania udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa,

d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;

2) roczne sprawozdanie łączne, na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, uwzględniając korektę wynikającą z zamknięcia rachunków budżetu państwa.”;

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1)), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uprawnienie jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej nie dotyczy sprawozdania Rb-PDP.”;

3) w § 20:

a) w ust. 4 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) urzędów skarbowych i izb celnych – według stanu na dzień 26 stycznia.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na koniec pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.”,

c) uchyla się ust. 6;

4) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w części DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Rb-27ZZ w tabeli B tytuł kolumny 4 otrzymuje brzmienie:

„nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)”;

5) w załączniku nr 16 do rozporządzenia w tabeli drugiej tytuł kolumny 10 otrzymuje brzmienie: „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2) (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)”;

6) w załączniku nr 28 do rozporządzenia tabela pierwsza otrzymuje brzmienie:

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Rb-WS roczne
sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finans
ów publicznych

w roku.....................

Adresat

Numer identyfikacyjny REGON

Symbol terytorialny jednostki samorządu terytorialnego wg GUS

 

Typ jednostki

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GMINY

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

 

 

 

 

 

 

 

7) w załączniku nr 30 do rozporządzenia w tabeli w Części A Ip. VII. DANE UZUPEŁNIAJĄCE otrzymuje brzmienie:

VII.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.

Nakłady na budowę, ulepszanie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

 

 

2.

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych

 

 

 

 

3.

Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych

 

 

 

 

4.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych

 

 

 

 

 

8) w załączniku nr 33 do rozporządzenia:

a) w § 1 w ust. 1:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w wierszu 13 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym dochodów z wyszczególnieniem: dochodów państwowych jednostek budżetowych (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 15);”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;”,

b) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w wierszu 13 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym do gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu podatku akcyzowego (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego (wiersz 15);”,

c) w § 5 w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w wierszu 13 – stan środków na rachunku bieżącym dochodów izby celnej z wyszczególnieniem: dochodów państwowej jednostki budżetowej (wiersz 14), dochodów z tytułu podatku VAT od importu (wiersz 14a), pozostałych wpływów niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 i niewskazanych w wierszu 16 i 17 sprawozdania Rb-23 B (wiersz 15), podatków pobranych, a nieprzekazanych do urzędu skarbowego i niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 16), oraz dochodów z podatku akcyzowego nieprzekazanych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunek dla gromadzenia akcyzy (wiersz 17);”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) w wierszu 44 wykazuje się środki niewykorzystane, które zostały przekazane na dochody budżetu państwa, zgodnie z art. 157 ust. 9 ustawy o finansach publicznych;”,

d) w § 9 uchyla się ust. 6,

e) uchyla się § 13,

f) w § 25 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku gdy dysponent funduszu nie realizuje bezpośrednio zadań wynikających z ustawy powołującej fundusz, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.”,

g) w § 26 w ust. 2 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) S – dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów.”,

h) w § 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy w ustawie budżetowej wydatki funduszu są planowane jako przelewy redystrybucyjne, w sprawozdaniu w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się faktycznie poniesione ostateczne wydatki na realizację zadań wskazanych w ustawie powołującej fundusz, po wyeliminowaniu wewnętrznych przelewów redystrybucyjnych.”,

i) w § 29 w ust. 5 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej.”,

j) w § 30 w ust. 1:

– w pkt 7 dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) 16 – osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej;”,

– pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) w kolumnach 12 i 13 – wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia i dodatkowe uposażenie roczne żołnierzy zawodowych oraz nagrody i zapomogi, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602), oraz uposażenia i nagrody roczne funkcjonariuszy, a także nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122) (§ 401–405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg i § 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie „Plan po zmianach”:

a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych” w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

– wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

– wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych,

– nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji.

Plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 148 i 149 ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 239, poz. 2012 oraz z 2006 r. Nr 32, poz. 221);

12) w kolumnach 14–16 – wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych (w tym także nagród motywacyjnych wypłacanych z funduszy motywacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń oraz nagród i zapomóg żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz uposażeń i nagród rocznych funkcjonariuszy, a także nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Policji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (§401405 oraz § 406 dla funkcjonariuszy Służby Celnej, a dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Policji tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg, § 407 i § 419 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeńfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy).”,

k) w § 35 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Dopuszcza się, aby w przypadkach, gdy prawidłowo sporządzony plan finansowy placówki zawiera pozycje, które nie są wyszczególnione w załącznikach nr 8 i 13 do rozporządzenia, dysponent główny wprowadził do formularzy sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL dodatkowe pozycje klasyfikacji budżetowej.”,

I) w § 40 w ust. 2 w pkt 3 w lit. g objaśnienie pod tabelą otrzymuje brzmienie: „poz. K150 i P150 wypełnia się tylko raz dla danego źródła dochodów własnych, wpisując w pola DZ i ROZ cyfrę 0, a w pola KW1, KW2 łączną kwotę dla danego źródła dochodów”;

9) w załączniku nr 34 do rozporządzenia:

a) w § 8 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki, o których mowa w art. 191 ust. 1a ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu rocznym.”,

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. W części sprawozdania Rb-Z dotyczącej uzupełniających danych o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), nie wykazuje się zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych.

2. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania, wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem), przyjmuje się wartość zobowiązań pomniejszoną o kwoty spłacone do końca danego okresu sprawozdawczego.”;

10) w załączniku nr 35 do rozporządzenia:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Jednostka sporządzająca sprawozdanie wykazuje wydatki na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych), funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostek nadzorowanych (np. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) – po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.”,

b) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Jednostki obowiązane do sporządzania sprawozdań przekazują je, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, do Ministerstwa Finansów – Departamentu Finansowania Regionów i Rolnictwa – w terminie do dnia 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie Rb-WS w formie elektronicznej powinno być bezwzględnie sporządzone na obowiązującym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mofnet.gov.pl) w zakładce Budżet państwa Klasyfikacja wydatków strukturalnych.

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych), samorządowe fundusze celowe nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego: samorządowe instytucje kultury i samodzielne zakłady opieki zdrowotnej utworzone na podstawie odrębnych ustaw przekazująsprawozdania jednostkowe właściwej jednostce samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

3. Sprawozdanie w formie elektronicznej należy przekazać do Ministerstwa Finansów (adres e-mail umieszczony na stronie internetowej MF) z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów.”,

c) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Jednostka sporządzająca sprawozdanie Rb-WS w polu „Typ jednostki” powinna wpisać kod:

1) ST – dla jednostek samorządu terytorialnego;

2) PS – dla pozostałych jednostek sprawozdawczych.

2. Jednostka sporządzająca sprawozdanie obowiązana jest do nadania plikowi sprawozdania przekazywanego elektronicznie nazwy zgodnej z Krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, prowadzonym przez Prezesa GUS, noszącym skróconą nazwę TERYT – przy wykorzystaniu symboli numerycznych, według poniższego wzoru:

1) jednostki samorządu terytorialnego:

STwwppggt, gdzie:

ST

– oznacza stałą dla jst,

ww

– oznacza 2-znakowy kod województwa,

pp

– oznacza 2-znakowy kod miast na prawach powiatu oraz powiatów (dla urzędów marszałkowskich = 00),

gg

– oznacza 2-znakowy kod gmin (dla urzędów marszałkowskich, miast na prawach powiatu, powiatów = 00),

t

– oznacza 1-znakowy kod typu gminy (dla urzędów marszałkowskich, miast na prawach powiatu, powiatów = 0);

 

2) pozostałe jednostki sprawozdawcze:

PSrrrrrrrrr, gdzie:

PS

– oznacza stałą dla pozostałych jednostek sprawozdawczych,

rrrrrrrrr

– oznacza 9-znakowy kod REGON jednostki.”,

 

d) uchyla się § 11;

11) w załączniku nr 37 do rozporządzenia:

a) część A. Sprawozdania miesięczne otrzymuje brzmienie:

A. Sprawozdania miesięczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu Państwa

10 dni2)

 

 

 

- dysponenci środków budżetu Państwa drugiego stopnia

- dysponenci główni środków budżetu państwa

15 dni2)

 

 

 

- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 dni2)

 

 

 

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

28 dni2)

 

2) Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa

- urzędy skarbowe

- izby skarbowe

12 dni2)

 

 

 

- izby skarbowe

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

18 dni2)

 

3) Rb-27 w zakresie udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

18 dni2)

 

4) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27

- izby celne

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

12 dni2)

 

5) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)3)

- urzędy skarbowe

- zarządy jednostek samorządu terytorialnego

16 dni

 

6) Rb-23PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem

- właściwy dysponent główny

 

 

- kierownicy agencji

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem

7) Rb-28PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem

- właściwy dysponent główny

 

 

- kierownicy agencji

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

20 dni

- Instytucja Zarządzająca Programem

 

b) część D. Sprawozdania roczne otrzymuje brzmienie:

D. Sprawozdania roczne

1) Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa

31 stycznia

 

 

 

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci główni środków budżetu państwa

8 lutego

 

 

 

- dysponenci główni środków budżetu państwa (z wyjątkiem dysponenta części 77)

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 lutego

NIK/ delegatura NIK

 

 

- dysponent części 77

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

2 marca

NIK/ delegatura NIK

2) Rb-23PL

- dysponenci główni środków budżetu państwa

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

28 lutego

NIK/ delegatura NIK

3) Rb-23PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 stycznia

- Instytucja Zarządzająca Programem - właściwy dysponent główny

 

 

- kierownicy agencji

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 stycznia

- Instytucja Zarządzająca Programem

4) Rb-28PRF

- kierownicy państwowych jednostek budżetowych

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 stycznia

- Instytucja Zarządzająca Programem - właściwy dysponent główny

 

 

- kierownicy agencji

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

20 stycznia

- Instytucja Zarządzająca Programem

5) Rb-24, Rb-27

- urzędy skarbowe

- izby skarbowe

4 lutego

 

 

 

- izby skarbowe

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

18 lutego

 

6) Rb-23A, Rb-23B, Rb-27

- izby celne

- Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa

8 lutego

 

7) Rb-27 (z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa)

- urzędy skarbowe

- zarządy jednostek samorządu terytorialnego

14 lutego

 

8) Rb-27 (z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)

- Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- zarządy jednostek samorządu terytorialnego

20 lutego

 

 

- Ministerstwo Finansów -Departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

20 lutego

 

9) Rb-30

- kierownicy państwowych zakładów budżetowych

- dysponenci główni środków budżetu państwa

31 stycznia

 

 

 

- dysponenci główni środków budżetu państwa

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

24 lutego

NIK/ delegatura NIK

10) Rb-31

- kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

- kierownicy jednostek budżetowych, przy których gospodarstwa zostały utworzone

31 stycznia

 

 

 

- dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa

6 lutego

 

 

 

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci główni środków budżetu państwa

12 lutego

 

 

 

- dysponenci główni środków budżetu państwa

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

24 lutego

NIK/ delegatura NIK

11) Rb-33

- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

15 marca

NIK/ delegatura NIK

12) Rb-40

- dysponenci państwowych funduszy celowych (posiadających osobowość prawną)

- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe

30 marca

 

 

 

- ministrowie nadzorujący państwowe fundusze celowe (posiadające osobowość prawną)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

5 kwietnia

NIK/ delegatura NIK

 

 

- dysponenci państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa6)

30 marca

NIK/ delegatura NIK

13) Rb-FM

- dysponenci środków funduszy motywacyjnych

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci główni środków budżetu państwa

28 lutego

 

 

 

- dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia

- dysponenci główni środków budżetu państwa

5 marca

 

 

 

- dysponenci główni środków budżetu państwa

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

15 marca

NIK/ delegatura NIK

14) Rb-ZUS

- Prezes ZUS

- Ministerstwo Finansów -Departament Budżetu Państwa

5 kwietnia

NIK/ delegatura NIK

 

12) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy „państwowe szkoły wyższe” oraz „szkoły wyższe” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „uczelnie publiczne”.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za styczeń 2007 r. Sprawozdania miesięczne za grudzień 2006 r. i roczne za rok 2006 sporządza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: Z. Gilowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »