| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego2)

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem ze znajomości wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego, zwany dalej „egzaminem”;

2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu, w tym sposób powoływania i skład komisji egzaminacyjnej;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4) wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

§ 2.
Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez wojewódzkiego lekarza weterynarii, w skład której wchodzą 3 osoby:

1) posiadające wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria, rolnictwo lub zootechnika;

2) zatrudnione w wojewódzkim albo powiatowym inspektoracie weterynarii na stanowisku związanym z kontrolą wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych lub nadzorem nad paszami;

3) posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie, o którym mowa w pkt 2.

§ 4.
1. Wojewódzki lekarz weterynarii przygotowuje, w terminie do dnia 30 stycznia, harmonogram egzaminów obejmujący terminy ich przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym.

2. Harmonogram egzaminów, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronach internetowych wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii.

§ 5.
Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu zgłaszają zamiar przystąpienia do egzaminu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii co najmniej na 30 dni przed wybranym terminem egzaminu określonym w harmonogramie egzaminów, o którym mowa w § 4.
§ 6.
1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru przygotowanego przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonego przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.

2. Warunkiem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym jest udzielenie co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi.

3. Osoby, które nie udzieliły wymaganej liczby poprawnych odpowiedzi, mogą powtórnie przystąpić do egzaminu w terminie określonym w harmonogramie egzaminów, o którym mowa w § 4.

§ 7.
Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z posiedzenia i po podpisaniu go przez członków tej komisji przekazuje go wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii, który przechowuje ten protokół przez 3 lata od dnia przeprowadzenia egzaminu.
§ 8.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu wynosi 200 zł.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 90/167/WE z dnia 26 marca 1990 r. ustanawiającej warunki przygotowania, wprowadzania do obrotu i użycia pasz leczniczych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 92 z 07.04.1990, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 57).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 stycznia 2007 r. (poz. 182)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM

1. Zatwierdzenie zakładu jako zakładu produkującego pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu – warunki zatwierdzenia i wymagane dokumenty.

2. Produkt pośredni – definicja, zastosowanie, substancje aktywne, oznakowanie, informacje, które umieszcza się na opakowaniu lub etykiecie, stężenie produktu pośredniego.

3. Zaopatrzenie w produkt pośredni:

1) zlecenie lekarza weterynarii na wprowadzenie do obrotu produktu pośredniego;

2) źródła zaopatrzenia w produkt pośredni.

4. Magazynowanie produktów pośrednich:

1) wymagania, jakie powinien spełniać magazyn i jakie powinny być spełnione przy przechowywaniu;

2) okres trwałości produktu pośredniego;

3) ewidencja stanów magazynowych.

5. Produkcja pasz leczniczych z produktu pośredniego – proces produkcji, pakowanie, przechowywanie i okres trwałości.

6. Kierowanie procesem produkcji i kontrola jakości pasz leczniczych, w tym zakres kontroli, analiza uzyskanych wyników badań i ich przechowywanie.

7. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem produktu i kontrola w tym zakresie.

8. Stosowanie pasz leczniczych w żywieniu zwierząt:

1) wytyczne lekarza weterynarii określone w zleceniu;

2) okres karencji paszy leczniczej;

3) kontrola prawidłowości stosowania pasz leczniczych.

9. Raport wytwarzania pasz leczniczych.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »