| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisana w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 lutego 2005 r. została podpisana w Rzymie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Włoskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, chcąc zagwarantować wzajemną ochronę wszystkich informacji niejawnych wymienianych przez właściwe organy lub upoważnione osoby, które dysponują informacjami niejawnymi zgodnie z prawem wewnętrznym państw Umawiających się Stron, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zastosowanie

Niniejsza umowa obejmuje wszelkie działania mające na celu wymianę informacji niejawnych między Umawiającymi się Stronami za pośrednictwem ich właściwych organów lub upoważnionych osób, a w szczególności w zakresie:

a) współpracy między Umawiającymi się Stronami w zakresie obrony narodowej i wszelkich innych spraw dotyczących bezpieczeństwa państwa;

b) współpracy, zamówień lub innych stosunków prawnych między Umawiającymi się Stronami dotyczących obrony narodowej i bezpieczeństwa państwa.

Artykuł 2

Definicje

Dla celów stosowania niniejszej umowy:

1) informacja niejawna – oznacza informację, która niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowywania, wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w państwach Umawiających się Stron;

2) umowa niejawna – oznacza umowę między dwoma lub kilkoma stronami, w której regulowane są ich wzajemne prawa i obowiązki oraz która zawiera informacje niejawne lub takich dotyczy;

3) wykonawca lub podwykonawca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, mającą zdolność prawną do zawierania umów;

4) naruszenie norm dotyczących ochrony informacji niejawnych – oznacza czynność lub zaniechanie, niezgodne z prawem wewnętrznym państw Umawiających się Stron, w wyniku których może nastąpić zagrożenie ujawnienia lub ujawnienie informacji niejawnych;

5) ujawnienie – oznacza, że informacja niejawna została ujawniona w całości lub w części osobom lub instytucjom nieposiadającym poświadczenia bezpieczeństwa lub krajom, które nie posiadają, na podstawie umowy między Umawiającymi się Stronami, upoważnienia do dostępu do tych informacji;

6) instrukcja bezpieczeństwa – oznacza dokument wystawiony przez właściwe organy jako część umowy niejawnej lub jako część umowy podwykonawczej określający wymogi bezpieczeństwa lub wskazujący elementy umowy, którym należy zapewnić ochronę;

7) kontrolny wykaz klasyfikacyjny – oznacza zestawienie informacji dotyczących umowy niejawnej lub podwykonawczej uznanych za wymagające ochrony oraz klauzul tajności, jakimi należy je oznaczyć; takie zestawienie może być załącznikiem do instrukcji bezpieczeństwa lub stanowić jedną z jej części;

8) poświadczenie bezpieczeństwa – oznacza upoważnienie wydane przez właściwy organ bezpieczeństwa wynikające z postępowania sprawdzającego przeprowadzonego zgodnie z prawem wewnętrznym państwa jednej z Umawiających się Stron w odniesieniu do danej osoby, na podstawie którego będzie ona mogła mieć dostęp i posługiwać się informacjami niejawnymi do określonej klauzuli tajności;

9) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – oznacza zdolność wykonawcy i podwykonawcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, którą potwierdzi właściwy organ bezpieczeństwa po zakończeniu procedury sprawdzającej zgodnie z prawem wewnętrznym państwa jednej z Umawiających się Stron;

10) właściwe organy bezpieczeństwa – oznaczają organy wymienione w artykule 6;

11) właściwe organy – oznaczają organy administracji publicznej oraz strony umowy niejawnej;

12) strona trzecia – oznacza organizację międzynarodową lub państwo, które nie jest stroną niniejszej umowy.

Artykuł 3

Zasady ochrony informacji niejawnych

1. Umawiające się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw podejmą odpowiednie działania w celu ochrony informacji niejawnych przekazywanych, otrzymywanych lub powstałych w wyniku wspólnej działalności.

2. Umawiające się Strony zapewnią wszystkim informacjom niejawnym, o których mowa w ustępie 1, co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności, zgodnie z artykułem 4 niniejszej umowy.

3. Umawiająca się Strona lub jej organy nie będą przyznawać niższego poziomu tajności dla otrzymanych informacji niejawnych, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściwego organu bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, od którego one pochodzą.

4. Właściwy organ, od którego pochodzą informacje niejawne, będzie informował właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony o wszelkich zmianach klauzul tajności przekazanych informacji.

5. Dokumenty oznaczone klauzulą ŚCIŚLE TAJNE/SEGRETISSIMO mogą być tłumaczone lub kopiowane tylko na podstawie pisemnej zgody właściwego organu bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która przekazała dokumenty. i

6. Informacje niejawne są niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić całkowite lub częściowe ich odtworzenie. Informacje oznaczone jako ŚCIŚLE TAJNE/SEGRETISSIMO nie mogą być niszczone. Muszą być one zwrócone właściwemu organowi bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która je przekazała.

7. Dostęp do informacji niejawnych i do miejsc, w których informacje są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane, będą miały wyłącznie osoby, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które posiadają poświadczenie bezpieczeństwa. Otrzymywane informacje będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

8. Umawiające się Strony nie będą udostępniać stronie trzeciej informacji niejawnych otrzymanych od drugiej Umawiającej się Strony bez jej wcześniejszej pisemnej zgody.

9. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron podejmą, zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw, działania w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli ochrony otrzymanych informacji niejawnych.

Artykuł 4

Klauzule tajności

1. Informacje niejawne będą oznaczone odpowiednią klauzulą tajności zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron. 2. Umawiające się Strony uzgadniają, że odpowiadające sobie są niżej wymienione klauzule tajności:

 

Rzeczpospolita Polska

Republika Włoska

ŚCIŚLE TAJNE

SEGRETISSIMO

TAJNE

SEGRETO

POUFNE

RISERVATISSIMO

ZASTRZEŻONE

RISERVATO

 

Artykuł 5

Poświadczenie bezpieczeństwa

1. Każda Umawiająca się Strona, zgodnie z prawem wewnętrznym swojego państwa, zagwarantuje, że każda osoba, która ze względu na wykonywane obowiązki służbowe musi mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE/RISERVATISSIMO lub wyższą klauzulą, posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez właściwy organ bezpieczeństwa lub inny uprawniony organ.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron, mając na uwadze prawo wewnętrzne swoich państw, będą współpracować na wyraźne życzenie drugiej Umawiającej się Strony w procedurze wydawania poświadczeń bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. W tym zakresie właściwe organy bezpieczeństwa mogą dokonać szczegółowych uzgodnień.

3. Umawiające się Strony będą uznawały wzajemnie poświadczenia bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wydane zgodnie z prawem wewnętrznym swoich państw.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa będą przekazywały sobie wzajemnie wszelkie informacje dotyczące zmian w poświadczeniach bezpieczeństwa i w świadectwach bezpieczeństwa przemysłowego, w szczególności w wypadku cofnięcia poświadczenia lub obniżenia klauzuli tajności dostępu do informacji niejawnych.

Artykuł 6

Właściwe organy bezpieczeństwa

1. Właściwymi organami bezpieczeństwa są:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej: w sferze cywilnej – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w sferze wojskowej – Szef Wojskowych Służb Informacyjnych;

2) w Republice Włoskiej: Komitet Wykonawczy Służb Informacyjnych i Bezpieczeństwa (CESIS) – via di Santa Susanna, n. 15-00187 ROMA.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa mogą zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej umowy.

3. Właściwe organy bezpieczeństwa stron będą informowały się wzajemnie o wszelkich zmianach przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych wprowadzonych do prawa wewnętrznego ich państw.

Artykuł 7

Wizyty

1. Osobom przybywającym z wizytą z państwa jednej Umawiającej się Strony do państwa drugiej Umawiającej się Strony zezwala się na dostęp do informacji niejawnych, a także do obiektów, w których pracuje się nad informacjami niejawnymi, przetwarza się je lub przechowuje, wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 1, udzielane będzie tylko osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nie pracy.

3. Procedury dotyczące wizyt zostaną określone i uzgodnione przez właściwe organy bezpieczeństwa.

4. Każda z Umawiających się Stron zagwarantuje ochronę danych osobowych osób składających wizytę, zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron.

Artykuł 8

Bezpieczeństwo przemysłowe

1. Wykonawca zawartej umowy niejawnej bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę otrzymywanych i wytworzonych informacji niejawnych, zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym na terytorium jego państwa.

2. Przed przekazaniem informacji niejawnych wykonawcom, ewentualnym wykonawcom lub podwykonawcom umowy niejawnej właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, która otrzymuje informacje niejawne, musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie w celu:

a) wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wykonawcom, ewentualnym wykonawcom lub podwykonawcom;

b) wydania poświadczenia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, którzy z racji zajmowanego stanowiska i wykonywanych obowiązków muszą mieć dostęp do informacji niejawnych;

c) zapewnienia, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do informacji niejawnych, zostaną poinformowane o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony otrzymanych informacji niejawnych.

3. Właściwe organy zapewnią, że do każdej umowy niejawnej będzie dołączona instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego oraz kontrolny wykaz klasyfikacyjny.

4. Właściwe organy bezpieczeństwa zapewnią, że ewentualni podwykonawcy będą podlegać tym samym obowiązkom ochrony informacji niejawnych, jakie ustalono dla wykonawcy.

5. Właściwe organy bezpieczeństwa zapewnią, że zawiadomienie o umowie niejawnej zostanie przed jej realizacją przekazane właściwym organom bezpieczeństwa państwa, w którym jest wykonywana umowa.

Artykuł 9

Przekazywanie informacji niejawnych

1. Informacje niejawne będą przekazywane przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3. Właściwy organ otrzymujący informacje niejawne potwierdza ich odbiór i przekazuje je zgodnie z własnym prawem wewnętrznym.

2. Właściwe organy bezpieczeństwa Umawiających się Stron mogą w szczególnych przypadkach przyjąć inny tryb przekazywania informacji niejawnych zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3. Informacje niejawne mogą być przekazywane systemami i sieciami teleinformatycznymi posiadającymi certyfikat wydany zgodnie z prawem wewnętrznym jednej z Umawiających się Stron.

Artykuł 10

Naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych

1. W wypadku naruszenia regulacji dotyczących informacji niejawnych, które spowodowało lub zachodzi podejrzenie, że spowodowało, nieuprawnione ujawnienie wytworzonej lub otrzymanej informacji niejawnej, właściwy organ bezpieczeństwa tej Umawiającej się Strony, na terytorium której nastąpiło lub zachodzi podejrzenie, że nastąpiło, nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnej, poinformuje niezwłocznie właściwy organ bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony i, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, podejmie odpowiednie działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia. Właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony będzie współpracował w tych działaniach z właściwym organem bezpieczeństwa drugiej Umawiającej się Strony, na wniosek tego organu.

2. W wypadku gdy utrata lub nieuprawnione ujawnienie nastąpiło w kraju trzecim, właściwy organ bezpieczeństwa Umawiającej się Strony, który przesłał informację niejawną, podejmie działania, o których mowa w ustępie 1.

3. Właściwe organy bezpieczeństwa niezwłocznie powiadomią się o wyniku czynności, o których mowa w ustępie 1.

Artykuł 11

Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, po uprzednich konsultacjach między właściwymi organami bezpieczeństwa Umawiających się Stron.

Artykuł 12

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym państwa każdej z Umawiających się Stron. Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca, który nastąpi po dniu otrzymania późniejszej noty informującej o spełnieniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia jej w życie.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w dowolnym momencie w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty informującej o wypowiedzeniu. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy wszelkie informacje niejawne przekazane lub powstałe do dnia jej wypowiedzenia podlegają nadal ochronie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, jeżeli Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

Na dowód powyższego właściwie upoważnieni przez swoje Rządy pełnomocnicy podpisali niniejszą umowę.

SPORZĄDZONO w Rzymie dnia 11 lutego 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i włoskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia
Rządu Republiki Włoskiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

Wersja obcojęzyczna

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 15 lutego 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

L.S.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »