| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 16 lutego 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc ma charakter de minimis i jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, należy przez to rozumieć beneficjenta ostatecznego określonego w Działaniu 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051, z późn. zm.2)), który zarejestrował działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości i spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w Działaniu 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości.
§ 3.
Pomoc może być udzielana na:

1) specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

2) zapewnienie opieki indywidualnego doradcy;

3) uczestnictwo w przedsięwzięciach grupowych o charakterze szkoleniowym;

4) uczestnictwo w przedsięwzięciach służących rozprzestrzenianiu dobrych praktyk i metod rozwoju;

5) wsparcie pomostowe:

a) podstawowe – przysługujące przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej,

b) przedłużone – przysługujące przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, o którym mowa w lit. a, nie dłużej niż do 12. miesiąca od dnia zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej, w celu ułatwienia mikroprzedsiębiorcy osiągnięcia płynności finansowej;

6) jednorazową dotację inwestycyjną na rozwój działalności gospodarczej, w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez mikroprzedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

§ 4.
Pomoc jest udzielana w formie dotacji.
§ 5.
1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki zgodne z:

1) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003 (Dz. Urz. UE L 72 z 11.03.2004, str. 66; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 2, str. 3);

2) załącznikiem do rozporządzenia, o którym mowa w § 2.

2. Pomoc, o której mowa w § 3 pkt 1–5, jest przeznaczona na pokrycie 100 % wydatków kwalifikowalnych.

3. Pomoc, o której mowa w § 3 pkt 6, jest przeznaczona na pokrycie nie więcej niż 75 % wydatków inwestycyjnych. Pozostałe wydatki inwestycyjne pokrywa mikroprzedsiębiorca ze środków własnych.

§ 6.
Pomoc jest udzielana za pośrednictwem ostatecznych odbiorców (beneficjentów) określonych w Działaniu 2.5 w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 2.
§ 7.
1. Ostateczny odbiorca (beneficjent) składa do beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej) wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, sporządzony zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004–2006.

2. Wniosek podlega ocenie:

1) formalnej;

2) merytorycznej, przeprowadzanej przez członków Komisji Oceny Projektów.

3. Beneficjent końcowy (Instytucja Wdrażająca), po zatwierdzeniu wniosku do realizacji, zawiera z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem) umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, sporządzaną zgodnie z wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004–2006.

§ 8.
1. W przypadku złożenia przez Beneficjenta końcowego (Instytucję Wdrażającą) wniosku sporządzonego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega on ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z zasadami wyboru projektów określonymi w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym, jest przekazywany do zaopiniowania i rekomendacji właściwemu regionalnemu komitetowi sterującemu.

3. Instytucja Zarządzająca dokonuje zatwierdzenia wniosku i przekazuje informację o jego zatwierdzeniu Beneficjentowi końcowemu (Instytucji Wdrażającej).

§ 9.
1. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6, jest złożenie przez mikroprzedsiębiorcę do ostatecznego odbiorcy (beneficjenta) wniosku o przyznanie:

1) wsparcia pomostowego podstawowego, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a;

2) wsparcia pomostowego przedłużonego, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. b;

3) jednorazowej dotacji inwestycyjnej, o której mowa w § 3 pkt 6.

2. Mikroprzedsiębiorca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do ostatecznego odbiorcy (beneficjenta), który dokonuje oceny wniosku i zatwierdza przyznanie pomocy.

3. Mikroprzedsiębiorca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, do ostatecznego odbiorcy (beneficjenta), który wydaje opinię dotyczącą zasadności udzielenia pomocy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, jest przekazywany członkom Komisji Oceny Projektów, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, którzy dokonują oceny wniosku. Zatwierdzenia przyznania pomocy dokonuje upoważniony przedstawiciel Beneficjenta końcowego (Instytucji Wdrażającej).

§ 10.
Pomoc, o której mowa w § 3, jest udzielana mikroprzędsiebiorcy na podstawie umowy zawartej z ostatecznym odbiorcą (beneficjentem).
§ 11.
1. Mikroprzedsiębiorca przed udzieleniem pomocy, o której mowa w § 3, przedstawia ostatecznemu odbiorcy (beneficjentowi):

1) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe;

2) informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, w związku z realizacją którego jest udzielana pomoc de minimis.

2. Jeżeli do dnia otrzymania pomocy mikroprzedsiębiorca otrzyma inną pomoc de minimis, dołącza zaświadczenie określające wysokość tej pomocy.

3. Do czasu przekazania przez mikroprzedsiębiorcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, pomoc nie może być udzielona.

§ 12.
Mikroprzedsiębiorca, który otrzymał pomoc:

1) przechowuje dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;

2) udziela ostatecznemu odbiorcy (beneficjentowi) lub uprawnionym organom kontrolnym informacji oraz udostępnia dokumentację związaną z pomocą przez okres jej przechowywania.

§ 13.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2402, z 2005 r. Nr 87, poz. 745 i Nr 198, poz. 1644 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 404, Nr 165, poz. 1176 i Nr 209, poz. 1549.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »