| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 17 maja 2007 r.

w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o ujawnieniu okoliczności stanowiących przyczynę wyłączenia z możliwości ubiegania się przez podmioty spoza sektora finansów publicznych o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych;

2) tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego informacji, o których mowa w pkt 1;

3) tryb udostępniania wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

3) właściwej instytucji – rozumie się przez to instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą program operacyjny;

4) okolicznościach stanowiących przyczynę wyłączenia – rozumie się przez to okoliczności stanowiące przyczynę wyłączenia z możliwości ubiegania się przez podmioty spoza sektora finansów publicznych o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

5) wykazie – rozumie się przez to wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych.

§ 3.
Właściwa instytucja przekazuje ministrowi następujące informacje dotyczące podmiotów i okoliczności stanowiących przyczynę wyłączenia:

1) dane o podmiocie, którego dotyczą okoliczności stanowiące przyczynę wyłączenia:

a) nazwę podmiotu,

b) adres siedziby podmiotu,

c) NIP podmiotu, a w przypadku spółki cywilnej NIP każdego ze wspólników,

d) PESEL członków zarządu podmiotu lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,

e) REGON podmiotu,

f) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) dane o podmiocie będącym osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, którego dotyczą okoliczności stanowiące przyczynę wyłączenia:

a) imię i nazwisko,

b) adres miejsca zamieszkania,

c) PESEL,

d) NIP;

3) dane o okolicznościach stanowiących przyczynę wyłączenia, w tym:

a) opis okoliczności stanowiących przyczynę wyłączenia,

b) datę zaistnienia okoliczności stanowiących przyczynę wyłączenia,

c) datę ujawnienia informacji o okolicznościach stanowiących przyczynę wyłączenia,

d) datę uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego osobę działającą w imieniu podmiotu spoza sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) dane o osobie, która sporządziła informacje określone w pkt 1–3:

a) imię i nazwisko,

b) nazwę instytucji i stanowisko służbowe,

c) numer telefonu służbowego,

d) adres poczty elektronicznej.

§ 4.
Przekazanie informacji, o których mowa w § 3, przez właściwą instytucję do ministra następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, z jednoczesnym powiadomieniem podmiotu, którego informacje dotyczą.
§ 5.
1. Minister prowadzi wykaz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), w formie elektronicznej bazy danych zabezpieczonej hasłem dostępu.

2. Wykaz zawiera informacje wymienione w § 3.

3. Udostępnianie wykazu następuje na wniosek właściwej instytucji przekazany do ministra wraz ze wskazaniem osoby lub osób upoważnionych przez tę instytucję do wglądu do wykazu.

4. Minister przydziela indywidualne hasło dostępu każdej z osób upoważnionych, o których mowa w ust. 3.

5. Minister udostępnia podmiotowi, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, na jego pisemny wniosek dane dotyczące tego podmiotu zawarte w wykazie.

6. Wykreślenie z wykazu następuje po upływie okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.

§ 6.
Informacje o okolicznościach stanowiących przyczynę wyłączenia, uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, właściwe instytucje przekazują ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, poz. 916).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »