| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 1 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156, poz. 1530 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 444) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) w pkt 1:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na wniosek polskich organów administracji publicznej oraz sądów i prokuratur, dotyczące sporządzania protokołów przesłuchania stron, świadków i biegłych oraz doręczeń lub wydobycia dokumentów,”,

– lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) dla obywateli polskich w sprawach roszczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, inwalidów wojennych i kombatantów oraz ich rodzin, z ubezpieczenia społecznego lub opieki społecznej,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czynności konsularne określone w pozycjach 1–7 i 9 Taryfy Opłat Podstawowych, wykonywane na rzecz:

a) osób, które w dniu złożenia podania o wydanie dokumentu paszportowego miały ukończone 70 lat,

b) osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich pobyt za granicą jest związany z długotrwałym leczeniem lub z koniecznością poddania się operacji,

c) osób, które złożyły wniosek o wydanie dokumentu paszportowego z powodu jego wady technicznej,

d) żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 1, 2 i 3 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się o 50 % w przypadku wydania dokumentu paszportowego:

1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

3) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.3));

4) uczącej się młodzieży i studentom szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia.

2. W razie zbiegu tytułów do ulgowej opłaty konsularnej, o której mowa w ust. 1, przysługuje tylko jedna ulgowa opłata konsularna.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11 a. Opłatę konsularną określoną w pozycji 1 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się o 50 % w przypadku wydania dokumentu paszportowego małoletniemu do 7. roku życia.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Opłaty konsularne określone w pozycjach 2–5 Taryfy Opłat Podstawowych obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego, w związku:

1) ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;

2) ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

3) z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

2. Wysokość opłaty za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat, lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

3. W przypadku paszportu wydanego na okres krótszy niż 5 lat wysokość opłaty ustala się, stosując odpowiednio ust. 2

4. Nie pobiera się opłaty konsularnej od obywatela polskiego przebywającego za granicą za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania przez niego na doręczenie paszportu wydanego w kraju.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Opłatę konsularną za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy dla małoletnich oraz uczniów i studentów szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia obniża się o 25 %, zaokrąglając do pełnych jednostek w górę.

2. Nie pobiera się opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, zwanego dalej „obywatelem UE”.

3. Za członka rodziny obywatela UE uważa się:

1) małżonka obywatela UE;

2) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub bezpośredniego zstępnego jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;

3) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub bezpośredniego wstępnego jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje także cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny:

1) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej;

2) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

6) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. W przypadku wydania decyzji o unieważnieniu paszportu zwrot opłaty za jego wydanie przysługuje za każdy pełny rok objęty unieważnieniem paszportu.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi ustala się, przyjmując za każdy pełny rok jedną dziesiątą – w przypadku paszportu z terminem ważności na 10 lat, lub jedną piątą – w przypadku paszportu z terminem ważności na 5 lat, część opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku paszportu wydanego na okres krótszy niż 5 lat wysokość opłaty podlegającej zwrotowi ustala się, stosując odpowiednio ust. 2.

4. Zwrotu opłaty dokonuje się w kasie urzędu konsularnego lub na rachunek bankowy osoby, której paszport został unieważniony, po potrąceniu kosztów związanych z przelewem bankowym i po zwróceniu unieważnionego paszportu. W przypadku osób małoletnich zwrotu dokonuje się odpowiednio jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych.

5. W przypadku unieważnienia paszportu wydanego przez organ krajowy zwrotu opłaty paszportowej dokonuje się według zasad określonych w ust. 2 i 3. Kwotę podlegającą zwrotowi, wyrażoną w złotych, wypłaca się w walucie przewidzianej w Taryfie Opłat Konsularnych, przeliczoną według kursu średniego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w dniu podjęcia decyzji.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Minister Spraw Zagranicznych: A. E. Fotyga

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 131, poz. 920).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658.

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 1 czerwca 2007 r. (poz. 741)

TARYFA OPŁAT PODSTAWOWYCH

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty
w €

1

2

3

I. Czynności paszportowe

1

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego

20

2

Wydanie paszportu

68

3

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończył 7 lat, a nie ma ukończonego 13. roku życia

40

4

Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7. roku życia

20

5

Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców

20

6

Wydanie paszportu tymczasowego

12

7

Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5. roku życia

4

8

Wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

136

9

Wykonanie innych czynności paszportowych

30

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

10

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

250

11

Doręczenie postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

50

12

Doręczenie postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego

50

13

Wydanie decyzji w sprawie przyjęcia oświadczenia o nabyciu obywatelstwa polskiego w trybie art. 6 ust. 3, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.)

50

14

Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.)

50

 

 

 

1

2

3

15

Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

70

16

Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego

30

III. Czynności wizowe

17

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy lotniskowej

10

18

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do jednokrotnego przejazdu przez terytorium RP

10

19

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do dwukrotnego przejazdu przez terytorium RP

20

20

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy tranzytowej uprawniającej do wielokrotnego przejazdu przez terytorium RP

30

21

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy wjazdowej

30

22

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP

30

23

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP

40

24

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krótkoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP

50

25

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do jednokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku

60

26

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do dwukrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku

70

27

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności jednego roku

80

28

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej długoterminowej uprawniającej do wielokrotnego wjazdu na terytorium RP z okresem ważności powyżej jednego roku

80

za każdy rok

29

Dodatkowa opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy na terytorium RP

30

30

Dodatkowa opłata za zamieszczenie wizy na blankiecie

20

IV. Inne czynności wykonywane w sprawach cudzoziemców

31

Przyjęcie i opracowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

60

32

Doręczenie decyzji o udzieleniu przez wojewodę zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

100

 

 

 

1

2

3

33

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

20

34

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

60

V. Zaświadczenia i zezwolenia

35

Uzyskanie i doręczenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

60

36

Wydanie zezwolenia na przywóz broni na terytorium RP lub przewóz broni w tranzycie

50

37

Wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich

45

38

Wydanie innego zaświadczenia lub zezwolenia niż określone w pozycjach 35-37

30

VI. Legalizacje, uwierzytelnienia, tłumaczenia, czynności notarialne

39

Legalizacja dokumentu

25

40

Uwierzytelnienie dokumentu

25

41

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu (legalizacja pełna)

40

42

Legalizacja i uwierzytelnienie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo do czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz prawa wymienione w art. 244 § 2 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem hipoteki

100

 

Uwaga: Nie pobiera się opłat w przypadku, gdy dokument dotyczy darowizny na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji charytatywnej w Polsce

 

43

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

50

44

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

25

45

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych – za każdy dokument

25

46

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

40

47

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu – za każdy dokument

25

48

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego – za każdy dokument

25

 

 

 

1

2

3

49

Poświadczenie daty okazania dokumentu – za każdy dokument

25

50

Poświadczenie faktury, rachunku lub świadectwa pochodzenia towaru – za każdy dokument

50

51

Sporządzenie aktu notarialnego

100

52

Wykonanie innej czynności notarialnej – za każdą czynność

30

VII. Czynności z zakresu stanu cywilnego

53

Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa

150

54

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego

40

55

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

80

56

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

VIII. Czynności spadkowe i majątkowe

57

Zainkasowanie i przekazanie do kraju należności uzyskanych z tytułu roszczeń majątkowych lub praw do spadku

5 % wartości netto

58

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, przy zaangażowaniu przez niego miejscowego adwokata

8 % wartości netto

59

Likwidacja spadku, prowadzenie sprawy majątkowej lub sprzedaż majątku przez konsula na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, bez zaangażowania przez niego miejscowego adwokata

15 % wartości netto

 

Uwaga: ustalenie kwoty netto następuje po odliczeniu z masy majątkowej opłat konsularnych za inne czynności wykonane w związku z prowadzoną sprawą oraz wydatków poniesionych przez konsula

 

IX. Czynności z zakresu żeglugi morskiej i śródlądowej

60

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

200

61

Legalizacja umowy o przeniesienie prawa własności statku

750

62

Sporządzenie protokołu wypadku morskiego lub wypadku w żegludze śródlądowej

250

63

Przejęcie od kapitana statku protestu morskiego

250

64

Wystawienie, przedłużenie lub uzupełnienie książeczki żeglarskiej

40

 

 

 

1

2

3

65

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

30

X. Inne czynności

66

Doręczenie dokumentu przekazanego przez urząd krajowy na wniosek osoby przebywającej za granicą

25

67

Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju dokumentu (z wyjątkiem papierów wartościowych), wraz z jego ewentualną legalizacją, na wniosek osób fizycznych lub prawnych nadesłany z kraju pod adresem urzędu konsularnego

25

68

Dokonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

75

 

Uwaga: Pobiera się niezależnie od opłaty za wykonywaną
czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków

 

69

Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

25

70

Przekazanie korespondencji do kraju drogą urzędową

15

71

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wraz z doręczeniem decyzji

20

72

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

25

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »