| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 4 czerwca 2007 r.

w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia2)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia;

2) zakres informacji podlegającej zgłoszeniu;

3) formę zgłoszenia.

§ 2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do transportu podlegającego obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708).
§ 3.
Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Zgłoszenia, o którym mowa w § 3, dokonuje się w formie pisemnej, podając następujące dane:

1) numer UN towaru niebezpiecznego i jego prawidłową nazwę przewozową – zgodnie z umową ADR;

2) numer klasy oraz numer grupy pakowania, o ile występuje, a w przypadku towaru klasy 1 – kod klasyfikacyjny, zgodnie z umową ADR;

3) ilość towaru i sposób jego przewozu – odpowiednio w cysternie, luzem lub w sztukach przesyłki;

4) planowane miejsce i czas rozpoczęcia przewozu;

5) planowaną trasę przewozu;

6) odpowiednio imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres przewoźnika, nadawcy i odbiorcy towaru.

§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U. Nr 207, poz. 1734 oraz z 2006 r. Nr 100, poz. 695).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 217).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 4 czerwca 2007 r. (poz. 742)

WYKAZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH, KTÓRYCH PRZEWÓZ DROGOWY PODLEGA OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA

Klasa

Towary niebezpieczne, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia*)

1

– materiały wybuchowe i przedmioty wybuchowe, przewożone w ilości, która zgodnie z umową ADR wymaga oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej

2

– gazy grup: T, TF, TC, TO, TFC i TOC, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

3, 4.2, 4.3

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

5.1

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

– nadchlorany, azotan amonowy oraz nawozy na bazie azotanu amonowego, przewożone w cysternie (cysternach) lub luzem w ilości większej niż 3 000 litrów lub 3 000 kg

5.2

– towary przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

6.1

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

6.2

– materiały zakaźne kategorii A

 

– materiały promieniotwórcze o łącznej aktywności większej niż 3 000 A1 lub 3 000 A2, przewożone w sztukach przesyłki typu B(U) i typu C

 

– materiały promieniotwórcze przewożone w sztuce przesyłki typu B(M)

7

– materiały rozszczepialne, dla których suma wskaźników bezpieczeństwa krytycznościowego dla sztuk przesyłki przekracza 50

 

– wypalone paliwo jądrowe

 

– materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych

8

– towary zaliczone do I grupy pakowania, przewożone w cysternie (cysternach) w ilości większej niż 3 000 litrów

 

*) Podane ilości towarów dotyczą jednostki transportowej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »