| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Działanie „Renty strukturalne” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb;

2) najniższej emeryturze – rozumie się przez to kwotę najniższej emerytury określoną w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) następcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, która rozpoczyna działalność rolniczą po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od producenta rolnego ubiegającego się o rentę strukturalną i nie ukończyła 40. roku życia w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną;

4) prawie do emerytury lub renty – rozumie się przez to prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, lub o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych, lub zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej.

§ 3.
Renty strukturalne są przyznawane według kolejności otrzymania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, wniosków o przyznanie renty strukturalnej.
§ 4.
Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej „rolnikiem”, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

1) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty;

2) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym”, przez okres co najmniej 5 lat;

3) w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

a) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

b) nie posiadał zaległości w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników;

4) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim – co najmniej 1 ha, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a; w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa;

6) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

§ 5.
1. Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, a warunki do ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej spełniają oboje małżonkowie, rentę strukturalną przyznaje się tylko jednemu z nich.

2. Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie ubiega się o nią, rentę strukturalną przyznaje się jego małżonkowi, jeżeli małżonek ten spełnia wszystkie warunki przewidziane dla rolnika określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem warunku, o którym mowa w § 4 pkt 4.

§ 6.
1. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 5, uważa się za spełniony, jeżeli:

1) zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1;

2) przekazanie nastąpiło:

a) przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na rzecz jednego następcy, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazywanego na rzecz następcy, z wyjątkiem zstępnego, nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym jest położona największa część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tym że w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazywanych na rzecz następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, albo

b) na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych przez odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, przy czym powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, w którym jest położona największa część przekazywanych użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tym że w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju, powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po powiększeniu nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju.

2. Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się także za spełniony, jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych skorzystała z określonego w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) prawa pierwokupu lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w zakresie użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

3. Przy ustalaniu spełnienia warunku przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub § 4 pkt 5, bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o rentę strukturalną.

4. Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez Prezesa Agencji na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666).

§ 7.
1. Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub użytków rolnych wchodzących w jego skład może być zawarta:

1) z osobą fizyczną, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest następcą albo rolnikiem, który nie ukończył 50. roku życia,

b) posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej,

c) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,

d) zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji, o której mowa w § 4 pkt 4, jeżeli dotychczas nie została do niej wpisana;

2) z osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2:

a) jeżeli działalność rolnicza należy do zakresu jej działania,

b) na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody;

3) z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą jednostką sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem do zalesienia, jeżeli użytki te zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jeżeli ma:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe, lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

3. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

§ 8.
Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa powinna również zawierać oświadczenia stron tej umowy o spełnieniu warunków określonych w § 6 ust. 1 lub 2 oraz § 7.
§ 9.
Warunek zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w § 4 pkt 6, uważa się za spełniony, jeżeli po przekazaniu gospodarstwa rolnego:

1) łączna powierzchnia użytków rolnych posiadanych lub współposiadanych przez uprawnionego do renty strukturalnej i jego małżonka nie przekracza 0,5 ha, a działalność rolnicza prowadzona na tych użytkach służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych uprawnionego oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) zarówno uprawniony do renty strukturalnej, jak i jego małżonek nie prowadzą działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

§ 10.
1. Małżonkowi uprawnionego do renty strukturalnej, w razie śmierci tego uprawnionego, przyznaje się rentę strukturalną na okres nie dłuższy jednak niż do dnia, do którego tę rentę pobierałby uprawniony, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków;

2) małżonek uprawnionego do renty strukturalnej:

a) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,

b) nie prowadzi działalności rolniczej.

2. Rentę strukturalną w przypadku, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się w wysokości, jaka przysługiwała uprawnionemu do renty strukturalnej, pomniejszonej o zwiększenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, jeżeli takie zwiększenie przysługiwało temu uprawnionemu.

3. Przepisy ust. 1 i 2, w razie śmierci ubiegającego się o rentę strukturalną po przekazaniu gospodarstwa rolnego, a przed wydaniem decyzji, o której mowa w § 20 ust. 1, stosuje się odpowiednio.

§ 11.
Renta strukturalna nie przysługuje, jeżeli w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego wchodzą użytki rolne przejęte w trybie określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie, przepisach o pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich albo w trybie niniejszego rozporządzenia, chyba że rolnik prowadził działalność rolniczą na tych użytkach co najmniej przez 5 lat.
§ 12.
1. Wysokość renty strukturalnej stanowi 150 % kwoty najniższej emerytury.

2. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i są spełnione następujące warunki:

1) przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków;

2) oboje małżonkowie w dniu złożenia wniosku spełniają warunki do przyznania renty, z wyjątkiem warunku określonego w § 4 pkt 4;

3) małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty.

3. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o kwotę określoną w ust. 2 również w przypadku osiągnięcia przez małżonka uprawnionego do renty strukturalnej wieku określonego w § 4 pkt 1 po dniu przekazania gospodarstwa rolnego. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 3, przyznaje się na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej.

5. Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 15 % kwoty najniższej emerytury w przypadku przekazania osobie w wieku poniżej 40 lat gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha.

6. W przypadku zmiany wysokości najniższej emerytury rentę strukturalną wypłaca się w odpowiednio zmienionej wysokości, z uwzględnieniem terminów waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 13.
1. Rentę strukturalną wypłaca się za każdy miesiąc, w terminie określonym w decyzji administracyjnej o przyznaniu renty strukturalnej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia przez pobierającego rentę strukturalną 65 lat.

2. Rentę strukturalną wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki do jej przyznania.

§ 14.
1. Jeżeli uprawniony do renty strukturalnej w trakcie jej pobierania nabędzie prawo do emerytury, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tej emerytury.

2. W przypadku przyznania prawa do renty w trakcie pobierania renty strukturalnej, uprawnionemu wypłaca się rentę strukturalną, jeżeli wycofa wniosek o przyznanie renty w terminie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Jeżeli małżonek uprawnionego do renty strukturalnej, powiększonej o zwiększenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, w trakcie jej pobierania nabędzie prawo do emerytury lub renty, lub podejmie pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyłączeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tego zwiększenia.

§ 15.
1. W przypadku gdy:

1) uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

2) uprawniony do renty strukturalnej lub jego małżonek podejmie prowadzenie działalności rolniczej, jako właściciel (współwłaściciel) lub posiadacz (współposiadacz) gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 2

– wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu od miesiąca zaistnienia tych okoliczności.

2. W przypadku nabycia lub odzyskania użytków rolnych odpowiednio:

1) w drodze dziedziczenia lub

2) w wyniku rozwiązania – z przyczyn niezależnych od uprawnionego do renty strukturalnej – umowy, na podstawie której uprzednio zbył on te grunty, albo w wyniku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

– wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu po roku od dnia zaistnienia tych okoliczności, jeżeli uprawniony do renty strukturalnej powiadomi o tych okolicznościach kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia, a jeżeli uprawniony do renty strukturalnej, z przyczyn leżących po jego stronie, nie powiadomi kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu od miesiąca zaistnienia tych okoliczności.

3. Wznowienie wypłaty zawieszonej renty strukturalnej następuje na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały okoliczności powodujące zawieszenie tej wypłaty, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

4. Przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 i § 7 do przekazania użytków rolnych, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.

§ 16.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzje administracyjne w sprawach przyznania, zawieszania, zwiększania i zmniejszania rent strukturalnych.

2. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 17.
1. Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczyna się na pisemny wniosek złożony przez:

1) rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną lub małżonka, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) małżonka, o którym mowa w § 10.

2. Wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego Agencji.

3. Wnioskodawca składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, po ukończeniu 55 lat, jednak nie później niż na:

1) 12 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Wniosek o przyznanie renty strukturalnej zawiera w szczególności:

1) dane wnioskodawcy, w tym:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacyjny w ewidencji producentów nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

e) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,

f) płeć,

g) stan cywilny,

h) adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji;

2) dane małżonka wnioskodawcy, w tym:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

d) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,

e) płeć,

f) adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,

g) datę zawarcia związku małżeńskiego;

3) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych i zadeklarowanych do przekazania użytkach rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4) dane przejmującego gospodarstwo rolne, w tym:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany,

d) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany,

e) adres i miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania renty strukturalnej, w tym potwierdzające:

a) łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegała powierzchnia i stan prawny tego gospodarstwa w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku.

b) okres nieprzerwanego prowadzenia działalności rolniczej w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku,

c) podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz nieposiadanie zadłużenia w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

d) kwalifikacje zawodowe przejmującego gospodarstwo rolne,

e) łączną powierzchnię, położenie i stan prawny gospodarstwa rolnego należącego do przejmującego gospodarstwo rolne na powiększenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b;

2) oświadczenie odpowiednio o korzystaniu z pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wraz z wyszczególnieniem poszczególnych programów albo o niekorzystaniu z tej pomocy.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, małżonek rolnika, określony w:

1) § 10 ust. 1, dołącza odpis skrócony aktu zgonu uprawnionego do renty strukturalnej;

2) § 10 ust. 3, dołącza odpis skrócony aktu zgonu ubiegającego się o rentę strukturalną oraz dowody potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

§ 18.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji potwierdza, na podstawie dowodu osobistego lub paszportu albo wyciągu z akt stanu cywilnego, następujące dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, datę zawarcia związku małżeńskiego przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca ubiega się o zwiększenie renty strukturalnej, o którym mowa w § 12 ust. 2.

2. Dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. a, są:

1) akt notarialny;

2) prawomocne orzeczenie sądu;

3) wypis z księgi wieczystej;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków;

5) zaświadczenie właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta);

6) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające łączną powierzchnię, położenie i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego.

3. Dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. b, są dokumenty wymienione w ust. 2 oraz:

1) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej;

2) oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej w okresach nieobjętych ubezpieczeniem, o którym mowa w pkt 1.

4. Dokumentem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 5 pkt 1 lit. c, jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej potwierdzają dokumenty określone w załączniku do rozporządzenia.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 5, z wyłączeniem oświadczeń, na żądanie wnioskodawcy podlegają zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika biura powiatowego Agencji.

§ 19.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje wniosek o przyznanie renty strukturalnej, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1, w terminie 40 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Weryfikując wniosek, kierownik biura powiatowego Agencji ustala:

1) spełnienie warunków określonych w § 4 pkt 1–4;

2) łączną powierzchnię, położenie posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegała ta powierzchnia w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku;

3) stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegał ten stan prawny w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku;

4) spełnienie warunku posiadania kwalifikacji zawodowych przez osobę wskazaną we wniosku jako przejmująca gospodarstwo rolne lub przejmująca użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego;

5) łączną powierzchnię, położenie i stan prawny gospodarstwa rolnego należącego do przejmującego gospodarstwo przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego.

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie renty strukturalnej zostanie ustalone, że wnioskodawca:

1) nie spełnia warunków określonych w § 4 pkt 1–4 lub § 11 lub

2) nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych określonej w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem, ani właścicielem takiego gospodarstwa nie jest małżonek rolnika

– kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyznania renty strukturalnej.

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia warunki określone w § 4 pkt 1–4 i § 11 oraz jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych określonej w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, współwłaścicielem takiego gospodarstwa wraz z małżonkiem albo właścicielem takiego gospodarstwa jest małżonek rolnika, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu tych warunków, w terminie 40 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

5. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje zażalenie.

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera także:

1) pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu i terminu przekazania gospodarstwa rolnego oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej;

2) informację o ustaleniach dotyczących spełnienia warunku posiadania kwalifikacji zawodowych przez wskazanego we wniosku przejmującego;

3) pouczenie o konieczności spełnienia warunku dotyczącego powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o której mowa w § 4 pkt 5 lub § 6 ust. 1 pkt 2.

7. Wnioskodawca, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia, powinien przekazać gospodarstwo rolne i zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem § 21.

§ 20.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania renty strukturalnej:

1) wnioskodawcy, który otrzymał postanowienie, o którym mowa w § 19 ust. 4, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez tego wnioskodawcę dowodów potwierdzających przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej;

2) w przypadku, o którym mowa w § 10, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego wniosku.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o okolicznościach powodujących:

1) zawieszenie wypłaty renty strukturalnej;

2) zmniejszenie wysokości renty strukturalnej.

3. Dowodem potwierdzającym przekazanie gospodarstwa rolnego jest akt notarialny.

4. Dowodami zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej są w szczególności:

1) oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 6 ust. 1;

2) zaświadczenie właściwego organu podatkowego o niepodleganiu wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

5. Dowody, o których mowa w ust. 4, dotyczą stanu prawnego po przekazaniu gospodarstwa rolnego.

§ 21.
1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym i w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym, termin składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

2. Termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 marca danego roku.

3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o liczbie wydanych w danym roku postanowień, o których mowa w § 19 ust. 4.

4. Termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji o przekroczeniu o 5 % liczby beneficjentów przyjętej w Programie na dany rok jego realizacji w zakresie działania „Renty strukturalne", którym wydano postanowienie określone w § 19 ust. 4.

§ 22.
W przypadku określenia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, limitu środków na dany rok realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na działanie „Renty strukturalne", postanowienia określone w § 19 ust. 4 wydaje się do osiągnięcia tego limitu.
§ 23.
Uprawniony do pobierania renty strukturalnej informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zaistnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na prawo do wypłaty i wysokości renty strukturalnej, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
§ 24.
1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. warunek, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, uważa się za spełniony, jeżeli przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Do wniosku o przyznanie renty strukturalnej, w przypadku określonym w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których położone są dziatki rolne przeznaczone do zalesienia, lub

2) zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

§ 25.
Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju za rok 2006 przyjmuje się na podstawie informacji ogłoszonych przez Prezesa Agencji na podstawie art. 56 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.
§ 26.
Termin składania w 2007 r. wniosków o przyznanie renty strukturalnej Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości, w sposób określony w § 21, do dnia 31 lipca 2007 r.
§ 27.
Do postępowań w sprawach przyznania rent strukturalnych prowadzonych w ramach wdrażania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
§ 28.
W przypadku wniosków o przyznanie renty strukturalnej złożonych w 2007 r. postanowienia, o których mowa w § 19 ust. 4, wydaje się od dnia zatwierdzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przez Komisję Europejską.
§ 29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

Załącznik 1. [DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZYDATNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 czerwca 2007 r. (poz. 750)

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZYDATNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

1. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia rolniczego:

1) wyższego – jest dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, lub studiów wyższych magisterskich na kierunku wymienionym w ust. 6;

2) średniego – jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie wymienionym w ust. 7;

3) zasadniczego zawodowego – jest świadectwo ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom ukończenia szkoły z tytułem wykwalifikowanego robotnika, albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 8.

2. Dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej jest świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 9, wydane przez państwową komisję egzaminacyjną, lub świadectwo albo zaświadczenie ukończenia trzech stopni zespołu przysposobienia rolniczego, albo świadectwo ukończenia szkoły przysposobienia rolniczego.

3. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia innego niż rolnicze:

1) wyższego – jest dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku innym niż wymieniony w ust. 6;

2) średniego – jest świadectwo ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie innym niż wymieniony w ust. 7.

4. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych jest świadectwo ich ukończenia wraz z wykazem przedmiotów objętych programem studiów oraz ich wymiarem godzinowym.

5. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia:

1) podstawowego – jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) gimnazjalnego – jest świadectwo ukończenia gimnazjum.

6. Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej, są:

1) rolnictwo;

2) ogrodnictwo;

3) weterynaria;

4) technika rolnicza i leśna;

5) zootechnika;

6) architektura krajobrazu.

W przypadku ukończenia studiów na kierunku innym niż wymienione w pkt 1–6 uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej kierunki studiów, na których w zakres kształcenia wchodziły przedmioty dotyczące technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej, albo melioracji wodnych w wymiarze co najmniej 120 godzin.

7. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia średniego zawodowego:

1) technik rolnik;

2) technik ogrodnik;

3) technik architektury krajobrazu;

4) technik hodowca o specjalności:

a) hodowla drobiu,

b) hodowla zwierząt;

5) technik hodowca koni;

6) technik pszczelarz;

7) technik rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb;

8) technik weterynarii – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla zwierząt;

9) technik ekonomista o specjalności:

a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych,

b) rachunkowość i rynek rolny;

10) technik towaroznawca o specjalności surowce rolne;

11) technik agrobiznesu;

12) technik mechanizacji rolnictwa;

13) technik melioracji wodnych;

14) technik inżynierii środowiska i melioracji.

8. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia zasadniczego zawodowego:

1) rolnik;

2) ogrodnik;

3) pszczelarz;

4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

5) rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb.

9. Wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, uzyskiwanych w systemie pozaszkolnym:

1) rolnik:

a) wykwalifikowany rolnik,

b) mistrz rolnik;

2) rolnik upraw polowych:

a) wykwalifikowany rolnik upraw polowych,

b) mistrz – rolnik upraw polowych;

3) rolnik łąkarz:

a) wykwalifikowany rolnik łąkarz,

b) mistrz – rolnik łąkarz;

4) rolnik chmielarz:

a) wykwalifikowany rolnik chmielarz,

b) mistrz – rolnik chmielarz;

5) rolnik hodowca bydła:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca bydła,

b) mistrz – rolnik hodowca bydła;

6) rolnik hodowca trzody chlewnej:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca trzody chlewnej,

b) mistrz – rolnik hodowca trzody chlewnej;

7) rolnik hodowca owiec:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca owiec,

b) mistrz – rolnik hodowca owiec;

8) rolnik hodowca koni:

a) wykwalifikowany rolnik hodowca koni,

b) mistrz – rolnik hodowca koni;

9) hodowca drobiu:

a) wykwalifikowany hodowca drobiu,

b) mistrz – hodowca drobiu;

10) hodowca zwierząt futerkowych:

a) wykwalifikowany hodowca zwierząt futerkowych,

b) mistrz – hodowca zwierząt futerkowych;

11) pszczelarz:

a) wykwalifikowany pszczelarz,

b) mistrz pszczelarz;

12) ogrodnik:

a) wykwalifikowany ogrodnik,

b) mistrz ogrodnik;

13) ogrodnik sadownik:

a) wykwalifikowany ogrodnik sadownik,

b) mistrz – ogrodnik sadownik;

14) ogrodnik szkółkarz:

a) wykwalifikowany ogrodnik szkółkarz,

b) mistrz – ogrodnik szkółkarz;

15) ogrodnik warzywnik:

a) wykwalifikowany ogrodnik warzywnik,

b) mistrz – ogrodnik warzywnik;

16) ogrodnik upraw kwiaciarskich:

a) wykwalifikowany ogrodnik upraw kwiaciarskich,

b) mistrz – ogrodnik upraw kwiaciarskich;

17) ogrodnik pieczarkarz:

a) wykwalifikowany ogrodnik pieczarkarz,

b) mistrz – ogrodnik pieczarkarz;

18) traktorzysta – wykwalifikowany traktorzysta;

19) traktorzysta kombajnista – wykwalifikowany traktorzysta kombajnista;

20) rolnik obsługi maszyn rolniczych – mistrz rolnik obsługi maszyn rolniczych;

21) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych:

a) wykwalifikowany mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,

b) mistrz – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;

22) rybak stawowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak stawowy,

b) mistrz – rybak stawowy;

23) rybak jeziorowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak jeziorowy,

b) mistrz – rybak jeziorowy;

24) rybak rzeczny – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb:

a) wykwalifikowany rybak rzeczny,

b) mistrz – rybak rzeczny;

25) rybak śródlądowy – w przypadku gdy w gospodarstwie jest prowadzony chów lub hodowla ryb.

10. Inne formy wykształcenia rolniczego równoważne z uzyskaniem tytułów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 9:

1) zespół przysposobienia rolniczego;

2) szkoła przysposobienia rolniczego.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »