| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych2)

Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 103, poz. 872).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 maja 2007 r. pod numerem 2007/0287/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).


Załącznik 1. [ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. (poz. 752)

ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

Poz.

Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad

Symbol PKWiU

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

 

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

% poziomu

 

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

odzysku

recyklingu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

opakowania razem

bez względu na symbol PKWiU

501)

271)

511)

301)

531)

351)

551)

401)

571)

451)

58,51)

501)

601)

551)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

bez względu na symbol PKWiU

161)2)

171)2))

181)2)

191)2)

201)2)

21,51)2)

22,51)2)

3

opakowania z aluminium

bez względu na symbol PKWiU

411)

431)

451)

471)

481)

491)

501)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

bez względu na symbol PKWiU

251)

291)

331)

371)

421)

461)

501)

5

opakowania z papieru i tektury

bez względu na symbol PKWiU

491)

501)

521)

541)

561)

581)

601)

6

opakowania ze szkła gospodarcze­go, poza ampułkami

bez względu na symbol PKWiU

391)

411)

431)

461)

491)

551)

601)

7

opakowania z drewna

bez względu na symbol PKWiU

151)

151)

151)

151)

151)

151)

151)

8

akumulatory kwasowo-ołowiowe

31.40.21
31.40.22

wszystkie zgłoszo­ne

wszyst­kie zebrane

wszystkie zgłoszo­ne

wszyst­kie zebrane

wszyst­kie zgło­szone

wszyst­kie zebrane

wszystkie zgłoszo­ne

wszystkie zebrane

wszystkie zgłoszo­ne

wszyst­kie zebrane

wszystkie zgłoszo­ne

wszyst­kie zebrane

wszyst­kie zgłoszo­ne

wszystkie zebrane

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

Akumulatory niklowo-kadmowe (wielkogaba­rytowe)

31.40.23

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 

 

10

Akumulatory niklowo-kadmowe (małogabary­towe)

31.40.23

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

 

11

Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogaba­rytowe)

31.40.23

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

 

 

12

Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabary­towe)

31.40.23

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

 

13

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i batem galwanicz­nych

31.40.1,
z wyłącze­niem 31.40.12

18

183)

20

203)

22,5

22,53)

25

253)

30

303)

35

353)

40

403)

14

- oleje smarowe, z wyłączeniem

23.20.18-50

50

354)

50

354)

50

354)

50

354)

50

354)

50

354)

50

354)

z wyłącze­niem

– oleje smarowe do przeprowadza­nia

23 20 18-50 10

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18-50.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.18-50 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju
stosowanych w autobusach i samochodach

 

75

15

75

15

75

15

75

15

75

15

75

15

75

15

25.11.13-55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ciężarowych, o współczynniku obciążenia
121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia
> 121

25.11.13-57.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

25.11.14-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

 

25.11.14-06.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy,

25.11.14-08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfiko­wane

25.11.14-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony używane pneumatyczne z gumy

25.11.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10-30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10-50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

25.12.10-90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

2)Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych

4)Recyklingiem jest wyłącznie regeneracja olejów w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »