| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie nowych inwestycji, usług doradczych i udziału w targach i wystawach, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.), na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi udzielane są jako pomoc indywidualna.

2. Udzielanie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, ulg, o których mowa w ust. 1, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem § 3.

§ 2.
Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w zakresie produktów rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), a także do działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych oraz produkcją i obrotem produktami mającymi imitowaćlub zastępować mleko i przetwory mleczne;

2) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, z wyjątkiem pomocy na pokrycie kosztów udziału w targach handlowych, kosztów badań lub usług konsultingowych przeprowadzanych w celu wprowadzenia nowego bądź istniejącego produktu na nowy rynek;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych;

4) udzielanej w sektorze górnictwa węgla.

§ 3.
W przypadkach gdy:

1) ogólna kwota kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowi równowartość co najmniej 25 000 000 euro oraz wielkość pomocy wynosi co najmniej 50 % intensywności brutto wskazanej w:

a) § 6 ust. 2 – jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali albo w sektorze włókien syntetycznych,

b) § 6 ust. 3 – jeżeli inwestycje dotyczą przetwarzania i obrotu produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

c) § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) – w pozostałych przypadkach, lub

2) ogólna wartość pomocy brutto stanowi równowartość co najmniej 15 000 000 euro, lub

3) wnioskującym o pomoc jest średni przedsiębiorca, który realizuje proces restrukturyzacji z wykorzystaniem pomocy publicznej

pomoc taka stanowi pomoc indywidualną, podlegającąnotyfikacji, która może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez KomisjęEuropejską.

§ 4.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64);

2) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju.

§ 5.
Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielona na:

1) nową inwestycję;

2) usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych;

3) udział w targach i wystawach.

§ 6.
1. Intensywność pomocy brutto na nową inwestycję, obliczona na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów zatrudnienia, nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) 45 % – dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy;

2) 55 % – dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 65 % – dla inwestycji realizowanych na obszarach niewymienionych w pkt 1 i 2.

2. Intensywność pomocy brutto na nową inwestycję realizowaną przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych nie może przekraczać:

1) 15 % – w przypadku małych przedsiębiorców;

2) 7,5 % – w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. W przypadku gdy inwestycje dotyczą przetwarzania i obrotu produktami rolnymi wymienionymi w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 50 %.

4. Pomoc jest udzielana pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą w regionie lokalizacji inwestycji, na którą pomoc jest udzielana, przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zakończenia inwestycji i wkład przedsiębiorcy w jej finansowanie wyniesie co najmniej 25 %.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4.

6. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z pomocy na nową inwestycję obliczanej na podstawie kosztów inwestycji oraz na podstawie kosztów zatrudnienia, to maksymalną wielkość pomocy na nową inwestycję oblicza się jako iloczyn intensywności pomocy, o której mowa odpowiednio w ust. 1, 2 albo 3, i wyższej kwoty, kwalifikujących się do objęcia pomocą, kosztów inwestycji albo kosztów zatrudnienia.

7. W przypadku gdy pomoc jest udzielana w sektorze budownictwa okrętowego, pomoc na nową inwestycję może być udzielona wyłącznie na inwestycje związane z polepszeniem stanu lub modernizacją istniejących stoczni, bez powiązania z restrukturyzacją finansową stoczni oraz z zamiarem poprawy wydajności istniejących urządzeń.

§ 7.
1. Do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy i związane z inwestycją, następujące koszty:

1) wydatki na grunty, budynki, maszyny i urządzenia, a w przypadku nabycia przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, cenę jego nabycia;

2) wydatki na nabycie technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technologicznej.

2. W sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję nie zalicza się wydatków na środki transportu i urządzenia transportowe, z wyjątkiem wydatków na tabor kolejowy.

3. Do kosztów zatrudnienia kwalifikujących się do objęcia pomocą na nową inwestycję zalicza się, poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy i związane z nowo tworzonymi miejscami pracy, dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli:

1) miejsca pracy będą związane z realizacją nowej inwestycji i zostaną utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;

2) nastąpi wzrost netto liczby pracowników, w rozumieniu art. 2 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za okres ostatnich dwunastu miesięcy;

3) nowo utworzone miejsca pracy będą utrzymane przez okres co najmniej pięciu lat.

§ 8.
1. Wielkość pomocy brutto na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może przekroczyć 50 % wartości kosztów tych usług.

2. Pomoc na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, stała obsługa prawna lub doradztwo marketingowe.

§ 9.
1. Wielkość pomocy brutto na udział w określonych targach i wystawach nie może przekroczyć 50 % wartości dodatkowych kosztów poniesionych na wynajem, ustawienie i prowadzenie stoiska.

2. Pomoc na udział w określonych targach i wystawach może być udzielona tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w określonych targach lub wystawie.

§ 10.
Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą publiczną, pomocą de minimis lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy intensywności pomocy określonej w § 6, 8 i 9.
§ 11.
Rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

2) Zakres spraw uregulowany rozporządzeniem był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych (Dz. U. Nr 95, poz. 954), które utraciło moc z dniem 31 maja 2007 r. na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »