| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 czerwca 2007 r.

w sprawie połączenia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytutu Celulozowo-Papierniczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 lipca 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000043133, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240000138, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 14 września 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Włókien Syntetycznych i Sztucznych, zmienionym zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie przystosowania organizacji instytutu specjalnego pod nazwą Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych do wymagań ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej i zarządzeniem nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych oraz działający na podstawie zarządzenia nr 26/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 27 lutego 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego zarządzeniem nr 391/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 września 1992 r., i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Włókien Chemicznych w Łodzi (Dz. U. Nr 49, poz. 352);

2) Instytut Celulozowo-Papierniczy z siedzibą w Łodzi, numer identyfikacyjny REGON 000123694, numer identyfikacji podatkowej NIP 7240000606, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 7 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Celulozowo-Papierniczego, zmienionym zarządzeniem nr 52/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 324/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 18 lipca 1990 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 52/Org/86 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 24 marca 1986 r. oraz statutu Instytutu Celulozowo-Papierniczego w Łodzi i zmienionym zarządzeniem nr 186/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1992 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Instytutu Celulozowo-Papierniczego z siedzibą w Łodzi do Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z siedzibą w Łodzi.

§ 2.
Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, zwany dalej „Instytutem”.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest miasto Łódź.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce oraz przetwarzanie, modyfikacja i zastosowanie biopolimerów, włókien chemicznych, innych materiałów polimerowych i produktów pokrewnych.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii wytwarzania i przetwarzania biopolimerów, włókien chemicznych oraz innych materiałów polimerowych, zwłaszcza o przeznaczeniu specjalnym;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie biomateriałów i w zakresie modyfikacji biopolimerów;

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w następujących dziedzinach:

a) technologii wytwarzania mas celulozowych z różnych surowców włóknistych,

b) technologii wytwarzania papieru oraz tektury, a także innych wyrobów papierniczych,

c) technologii przetwórstwa papierniczego oraz wytwarzania opakowań z papieru i tektury,

d) technologii wytwarzania mas włóknistych metodami papierniczymi,

e) ochrony środowiska w obszarze stosowanych i badanych technologii związanych z przemysłem papierniczym;

4) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie stosowania włókien chemicznych oraz oceny właściwości biopolimerów, włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych;

5) współpraca naukowa z zagranicą w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, wymiana specjalistów, udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach;

6) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;

7) prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności patentowej oraz informacji naukowo-technicznej.

§ 6.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

3. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »