| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 163) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 926,0483 ha położone na terenach miast: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk, Lubaczów, Lublin, Mielec, Ropczyce, Sanok i Zagórz oraz gmin: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Laszki, Leżajsk, Ostrów i Trzebownisko.”;

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.”;

3) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec:

a) opis granic i terenu Podstrefy Zagórz otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Zagórz

Część 1

Obręb ewidencyjny Zagórz – Zasław, arkusze map: 185.243.022, 024, 031, 033

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 376/74, granica biegnie w kierunku północnym po zachodniej granicy tej działki do pkt nr 2. Następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki 376/105. Z pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 376/107 do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki 376/107 do pkt nr 5. Pkt nr 5 stanowi północno-wschodni narożnik działki 376/107. Z pkt nr 5 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki 376/107, do pkt nr 6, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki 376/107 dochodzi do pkt nr 7. Pkt nr 7 jest południowo-zachodnim narożnikiem działki 376/105. W pkt nr 7 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 376/100 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca na zachód i południowymi granicami działek: 376/100, 376/74 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Zagórz – Zasław, arkusze map: 185.243.022, 224

Począwszy od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 351/9, granica biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11 wzdłuż zachodnich granic działek 351/9 i 1066/2.

W pkt nr 11 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt nr 12 biegnie do pkt nr 13 wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 13 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17 do pkt nr 18 wzdłuż wschodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1066/2, 351/2 i 347/1 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20 wzdłuż południowej granicy działki 351/2. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/2, 351/9 i 344 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 22, 23 do pkt nr 24 wzdłuż granicy działki 351/9 z działką 344. W pkt nr 24 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/9, 351/6 i 344 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 25 wzdłuż południowej granicy działki 351/9 do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.”,

b) opis granic i terenu Podstrefy Jarosław otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Jarosław

Kompleks I

Część 1

Obręb ewidencyjny Jarosław 4, arkusze map: 117, 120

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/44, 3228/15 i 3228/62, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3241/1. W pkt 4 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3241/3. W pkt nr 5 ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3240. W pkt nr 7 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3241/1, 3240 i 3228/62 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek 3228/62 i 3228/61 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3228/53, 3228/54 i 3228/21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 11, 12 do pkt nr 13 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3228/48. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Jarosław 4, arkusz mapy 120

Począwszy od pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/22, 3228/53 i 3228/23, granica biegnie przez pkt nr 21 do pkt nr 22 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29 wzdłuż południowo-wschodnich granic działek: 3228/24 i 3228/23. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Część 3

Obręb ewidencyjny Jarosław 4, arkusz mapy 120

Począwszy od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/54, 3228/25 i 3228/26, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 31 wzdłuż granicy działki 3228/26 z działką 3228/25. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 32 do pkt nr 33 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 33 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawężnika przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Część 1

Obręb ewidencyjny Jarosław 5, arkusz mapy 87

Począwszy od pkt nr 36, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2990/5, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 38 biegnie do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 40 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3990/5. W pkt nr 40 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 36, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Jarosław 5, arkusz mapy 88

Począwszy od pkt nr 41, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3000/4, granica biegnie północno-zachodnią granicą działki 3000/4 do pkt nr 42, skąd biegnie północno-wschodnią granicą działki 3000/4 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 43, 44, 45 do pkt nr 46 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3010, 3000/4 i 3013/6. Z pkt nr 46 biegnie południowo-wschodnią granicą działki 3000/4 do pkt nr 47. Pkt nr 47 jest zlokalizowany u zbiegu granic działek: 3000/4, 3013/6 i 3000/3. W pkt nr 47 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks III

Obręb ewidencyjny Tuczempy, arkusz mapy 5

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2210/87, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 2, 3, 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2210/89. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7 i 8 do pkt nr 9 wzdłuż wschodnich granic działek: 2210/88 i 2210/87. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2210/87, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Głogów Małopolski, w Kompleksie I opis granic i terenu Części 1 otrzymuje brzmienie:

„Część 1

Obręb ewidencyjny Rogoźnica, arkusz mapy 1

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 189/1, przylegającego bezpośrednio do torów kolejowych, granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż rowu graniczącego ze wsią Wola Cicha północnymi granicami działek 189/1, 192/1, 195 do pkt nr 2 położonego w północno-zachodnim narożniku działki 195. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 3 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 195. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 195. W pkt nr 5 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 6 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 190/2. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 7 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 194/19. Dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy drogi położonej na działkach: 194/18, 193/3 i 191/2 w kierunku południowym do pkt nr 8 położonego u zbiegu granic działek: 191/2, 191/3, 191/9. Z pkt nr 8 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 9, 10, 11 do pkt nr 12. Punkty te są zlokalizowane wzdłuż północnej granicy drogi (działka 191/9). Pkt nr 12 jest położony w południowo-wschodnim narożniku działki 191/6, na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 12 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 15 położonego u zbiegu granic działek: 191/6, 96, 191/7. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku północnym do pkt nr 16 zachodnią stroną drogi położonej na działkach: 191/7, 190/5 i 187/4. W pkt nr 16 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 17 północną granicą działek: 187/4 i 187/5. Z pkt nr 17 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 187/1 biegnie w kierunku północnym do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) opis granic i terenu Podstrefy Lubaczów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Lubaczów

Część 1

Obręb ewidencyjny Lubaczów, arkusze map: 61, 68, 62, 54, 55.63

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4616/4, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 północno-zachodnią granicą działek 4616/4 i 4616/9. Z pkt nr 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 3, 4, 5, 6 do pkt nr 7 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4616/9, 4616/10 i 4472. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 8 do pkt nr 9 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 4621. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działek: 4620 i 4619 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 4634/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 4619, 4634/1, 4616/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki 4616/4 przez pkt nr 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 4616/4 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 4616/4 przez pkt nr: 15 i 16 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Lubaczów, arkusze map: 22.30.23, 31, 41.33

Począwszy od pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3200/6, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek 3200/6 i 3217/6 do pkt nr 19. W pkt nr 19 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 3217/6 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 3201/3 i 3200/6 do pkt nr 17, od którego rozpoczęto opis.”,

e) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec dodaje się opis granic i terenów podstref: Trzebownisko, Robczyce i Lublin, w brzmieniu:

„Podstrefa Trzebownisko

Kompleks I

Część 1

Obręb ewidencyjny Tajęcina, arkusz mapy 12

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/4, granica biegnie w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3 wzdłuż zachodnich granic działek: 717/4, 720, 713, 291 i 290. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 290. W pkt nr 4 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 5, 6, 7 do pkt nr 8 wzdłuż wschodnich granic działek: 290, 291 i 713. W pkt nr 8 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 i 10 do pkt nr 11 wzdłuż północnej granicy działki 720. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 720, 715 i 289 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 12 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 717/4. W pkt nr 12 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 13, 14, 15 do pkt nr 16 wzdłuż zachodniej granicy działki 717/3. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 17. W pkt nr 17 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 717/2, 717/4 i 716/1 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 717/4 dochodzi do pkt nr 19 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 717/4. W pkt nr 19 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 20 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Działki nr 379 i 412/1 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Część 2

Obręb ewidencyjny Tajęcina, arkusz mapy 12

Począwszy od pkt nr 21, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 338/2, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 22. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 338/2 dochodzi do pkt nr 23. W pkt nr 23 zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 338/2 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny Jasionka, arkusz mapy 9

Począwszy od pkt nr 24, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1904/1, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 26. W pkt nr 26 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 27 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1904/3. W pkt nr 27 skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki 1904/3 dochodzi do pkt nr 28. W pkt nr 28 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1904/3 skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodnich granic działek 1904/3 i 1904/4 dochodzi do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ropczyce

Kompleks I

Część 1

Obręb ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa, arkusze map: 7.126.26.22.1, 7.126.26.22.3

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek 1752/3 i 1752/2, granica biegnie w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 4, 5, 6 dochodzi do pkt nr 7 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1752/1. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 8 dochodzi do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa, arkusze map: 7.126.26.22.1, 7.126.26.22.3

Począwszy od pkt nr 10, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1803/1, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki 1803/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1803/1, 1803/2 i 1757 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 12. W pkt nr 12 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1803/1 skręca w kierunku południowym i przez pkt nr 13 i 14 dochodzi do pkt nr 10, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Obręb ewidencyjny Ropczyce, arkusze map: 7.125.26.07.1, 7.125.26.07.03

Począwszy od pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 171/13, 237/10 i 238/4, granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek 237/10 i 238/4 do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 18 do pkt nr 19 położonego u zbiegu granic działek: 237/8, 236/4, 2233/6 i 237/5. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2233/11. W pkt nr 23 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 24. W pkt nr 24 zlokalizowanym w północnym narożniku działki 2233/11 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 25 do pkt nr 26 wzdłuż północno-wschodnich granic działek: 2233/11, 2233/13 i 2233/5. W pkt nr 26 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/5, 227/2 i 2234/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 27 wzdłuż granicy między działkami: 2233/5, 2233/13 z działką 2234/4. W pkt nr 27 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/13, 2234/4 i 171/12 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 28, 29 dochodzi do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lublin

Kompleks I

Część 1

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/60, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 3 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki 1/60 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część 2

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/72, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 10, 11 i 12 do pkt nr 13. W pkt nr 13 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 14, 15 do pkt nr 16 wzdłuż północnej granicy działki 1/65. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowym i przez pkt nr 17, 18, 19 i 20 biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 22 dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Część 3

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/63, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 25 i 26 dochodzi do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 28 dochodzi do pkt nr 29 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/63. W pkt nr 29 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Część 4

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 30, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 1/67, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 32 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/67. W pkt nr 32 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 33 dochodzi do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Część 5

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 34, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/66, granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 35 i 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 40 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/66. W pkt nr 40 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 41 dochodzi do pkt nr 34, od którego rozpoczęto opis.

Część 6

Obręb ewidencyjny Felin, arkusz mapy 3

Począwszy od pkt nr 42, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/13, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 44 dochodzi do pkt nr 45 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/14. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 47 dochodzi do pkt nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks II

Część 1

Obręb ewidencyjny Dziesiąta Wieś, arkusz mapy 2

Począwszy od pkt nr 48, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 225/11, granica biegnie w kierunku północnym do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 50. W pkt nr 50 zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 225/12 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt 54 skręca w kierunku południowym do pkt nr 55. W pkt nr 55 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek 225/11 i 43/10 do pkt nr 57 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 43/10. W pkt nr 57 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 43/10 przez pkt nr: 58, 59, 60, 61 do pkt nr 62. W pkt nr 62 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 43/10 i 225/11 do pkt nr 48, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »