| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 21 września 2007 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych.
§ 2.
1. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, zwane dalej „stypendiami”, są przyznawane w drodze konkursu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”, w terminie do dnia 31 marca danego roku, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

3. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, powołuje do oceny wniosków o przyznanie stypendium, przedstawienia propozycji wysokości stypendium oraz okresu, na jaki jest ono przyznawane, zespół, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy.

4. Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

1) wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych;

2) dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia;

3) dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności zgłoszenia patentowe, patenty, w tym wykorzystane gospodarczo oraz inne formy wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w praktyce gospodarczej;

4) znaczenie prowadzonych badań naukowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;

5) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

5. Środki finansowe na wypłatę stypendium przekazywane są stypendyście na podstawie umowy, w ratach miesięcznych. Kwota stypendium określona przez ministra nie ulega waloryzacji.

6. W przypadku zaprzestania działalności naukowej przez stypendystę w okresie pobierania stypendium dotychczas wypłacone raty stypendium podlegają zwrotowi, na warunkach określonych w umowie.

§ 3.
1. Należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznawanych na stypendium umarza się, jeżeli wystąpi jedna z następujących przestanek:

1) dłużnik zmarł;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Minister, na uzasadniony wniosek dłużnika lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od dłużnika.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 4.
W przypadku współfinansowania stypendiów ze środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, stosuje się przepisy o warunkach i trybie finansowania i rozliczania zadań z tych środków.
§ 5.
Środki finansowe na wypłatę stypendiów, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są wypłacane i rozliczane na zasadach dotychczasowych.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września
2007 r. (poz. 1305)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »