reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.”;

2) uchyla się § 6 i 11;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) I tabela otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) w II tabeli:

– w części I:

– – część „Kierownicze stanowiska urzędnicze” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Główny księgowy

XVI–XX

9

według odrębnych przepisów

2.

Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XV–XVIII

8

wyższe2)

5

3.

Audytor wewnętrzny

XV–XVIII

8

według odrębnych przepisów

4.

Zastępca głównego księgowego

XIV–XVIII

8

wyższe ekonomiczne
lub podyplomowe ekonomiczne

3

5.

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII–XVII

6

wyższe2)

5

6.

Kierownik zespołu

X–XVII

6

wyższe2)

5

 

1

2

3

4

5

6

7.

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X–XVI

5

wyższe2)

4

8.

Kierownik sekcji (zmiany, referatu)

X–XVI

5

wyższe2)

4”

 

– – w części „Stanowiska pracownicze”:

– – – Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„35.

Rzemieślnik specjalista

VII–XIII

średnie zawodowe

4”

 

 

 

 

Zasadnicze
zawodowe4)

 

 

– – – Ip. 39 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„39.

Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysokowykwalifikowany

VI–XI

średnie zawodowe

3”

 

 

 

 

Zasadnicze
zawodowe4)

 

 

– – – Ip. 48 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„48.

Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania

VII–VIII

średnie3)

2”

 

– – – po Ip. 61 dodaje się część „Pracownicy wykonujący zawody medyczne” w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

62.

„Pracownicy wykonujący zawody medyczne

 

 

według odrębnych przepisów

Starszy lekarz

XVII–XVIII

 

63.

Lekarz

XV–XVII

64.

Starsza pielęgniarka

XII–XV

65.

Pielęgniarka

XI–XIII

 

c) część II otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„II. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1.

Doradca zawodowy II stopnia

XIII–XVII

 

 

doradca zawodowy I stopnia

XII–XV

 

 

 

doradca zawodowy

XI–XIV

 

 

 

doradca zawodowy – stażysta

IX–XI

 

 

2.

Pośrednik pracy II stopnia

XIII–XVII

 

 

pośrednik pracy I stopnia

IX–XV

 

 

 

pośrednik pracy

VIII–XIV

 

 

 

pośrednik pracy – stażysta

VII–XI

 

 

3.

Samodzielny specjalista do spraw programów

XIII–XVII

według odrębnych przepisów

 

specjalista do spraw programów

X–XIV

 

4.

Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego

XIII–XVII

 

 

specjalista do spraw rozwoju zawodowego

X–XIV

 

5.

Lider klubu pracy

IX–XIV

 

6.

Doradca EURES

X–XVI

wyższe2)

1 rok w publicznych służbach zatrudnienia

7.

Asystent EURES

IX–XIV

średnie3)

8.

Specjalista ds. rejestracji

VII–XIV

wyższe

1

średnie

2

9.

Specjalista ds. ewidencji i świadczeń

VII–XIV

wyższe

1

średnie

2

10.

Specjalista ds. analiz rynku pracy

VII–XIV

wyższe

1

średnie

2

 

1

2

3

4

5

6

11.

Specjalista ds. aktywizacji

VII–XIV

wyższe

1

 

 

 

średnie

2

12.

Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy

VII–X

wyższe

 

średnie

13.

Referent ds.: szkoleń, EURES, rejestracji

VII–X

średnie

–”

 

d) w części III:

– tytuł otrzymuje brzmienie „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej”,

– w części „Stanowiska pracownicze”:

– – Ip. 11 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„11.

Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIV–XVI

wyższe2)

5”

 

– – Ip. 15 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„15.

Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej

XIII–XV

wyższe2)

–”

 

– – Ip. 18 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„18.

Starsza: pielęgniarka, położna

XII–XV

według odrębnych przepisów”

 

– – Ip. 20 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„20.

Starsza opiekunka dziecięca

XII–XIV

Średnie
medyczne

5”

starszy instruktor terapii zajęciowej

Średnie
i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

 

– – Ip. 24 i 25 otrzymują brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„24.

Pielęgniarka, położna

XI–XIII

według odrębnych przepisów

 

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

 

starsza opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie

5

25.

Opiekunka dziecięca

XI–XIII

średnie medyczne

–”

 

technik fizjoterapii

 

instruktor terapii zajęciowej

średnie3)
i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

 

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

 

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

 

e) w części V po Ip. 13 dodaje się Ip. 14 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„14.

Opiekun dzieci i młodzieży (przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły)

I–IV

podstawowe5)

–”

 

f) część VI otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

„VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV–XVII

6

wyższe2)

5

Stanowiska pracownicze

1.

Starszy dyspozytor

XIII–XV

3

wyższe2)

5

2.

Geodeta, geolog

XII–XIV

wyższe2)

4

3.

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X–XI

2

Zasadnicze
zawodowe4)

4.

Administrator cmentarza

VIII–X

podstawowe5)

5.

Ekspedytor

V–VII

Zasadnicze
zawodowe4)

2

6.

Ogrodnik terenów zielonych

VI–VII

Zasadnicze
zawodowe4)

7.

Dozorca cmentarza, grabarz

III–IV

podstawowe5)

–”

 

4) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w dniu 1 maja 2008 r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego głównego księgowego, ustalona na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, byłaby niższa od wysokości tych składników wynagrodzenia przysługujących na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuje on prawo do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości dotychczasowej.

§ 3.
Kwoty wynagrodzeń określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;

2) § 1 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 kwietnia 2008 r. (poz. 430)

I TABELA

stanowisk pracowniczych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy

Lp.

Stanowisko

Kwota

Wymagania kwalifikacyjne1)

 

 

wynagrodzenia zasadniczego do

dodatku funkcyjnego do

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1

Dyrektor (kierownik) jednostki, komendant straży gminnej (miejskiej)

5 000

2 000

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki, zastępca komendanta straży gminnej (miejskiej)

4 600

1 700

wyższe2)

5

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama