| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 114, poz. 786 i Nr 185, poz. 1316 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 596) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, stanowiących podstawę do ustalenia podatku rolnego, oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o pomoc, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2)) lub”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) nachyleniu gruntu – rozumie się przez to kąt wyznaczony przez prostą przechodzącą przez punkt najwyższy i najniższy gruntu oraz płaszczyznę poziomą zawierającą punkt najniższy.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych jest przyznawana rolnikowi w rozumieniu przepisów art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1782/2003”, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zarządzających mieniem Skarbu Państwa na podstawie przepisów o lasach, zwanemu dalej „rolnikiem”, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia gruntów, na których do dnia złożenia wniosku o pomoc była prowadzona działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 1782/2003, zgodnie z minimalnymi wymaganiami utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (normami), określonymi w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

– zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach;

3) zobowiązał się do prowadzenia założonej uprawy leśnej, o której mowa w pkt 2 lit. b, przez 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;

4) zobowiązał się do przestrzegania minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm) w całym gospodarstwie.”,

b) w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) stanowiących grunty orne lub sady, do których przyznano jednolitą płatność obszarową w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pomoc, i które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) stanowiących własność lub współwłasność rolnika;

3) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli grunty przewidziane do zalesienia nie odpowiadają wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, pomoc na zalesianie może być przyznana każdemu co najmniej z 3 rolników, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o pomoc i jeżeli grunty tych rolników przewidziane do zalesienia:

1) sąsiadują ze sobą;

2) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1 i 2;

3) mają łączną powierzchnię nie mniejszą niż 2 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu, nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż te, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, zwanych dalej „gruntami innymi niż rolne”, jest przyznawana rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną lub wymagających ochrony z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez 5 lat od dnia wykonania zalesienia

– zgodnie z planem zalesienia w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne jest przyznawana rolnikowi do gruntów:

1) wykazanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywanych do produkcji rolniczej;

2) położonych poza obszarami Natura 2000;

3) przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, gdy zalesienie tych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4) spełniających wymagania, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 albo ust. 3 pkt 1 i 3.”;

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość wsparcia na zalesienie i premii pielęgnacyjnej jest uzależniona od nachylenia gruntu przewidzianego do zalesienia.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 1 pkt 2, sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, a jeżeli grunty są położone na obszarze dwóch lub więcej nadleśnictw – nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia większej części gruntów przeznaczonych do zalesienia, zwany dalej „nadleśniczym”, na wniosek rolnika, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia, a w przypadku braku tego planu – zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie, że grunty do zalesienia są położone poza obszarem Natura 2000;

3) oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;

4) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;

5) kopię części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, lub jej powiększenie, obejmującą grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami gruntu do zalesienia albo

6) mapę do planu zalesienia, sporządzoną przez osobę posiadającą w tym zakresie uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) na podkładzie mapy zasadniczej, lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierającą:

a) w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne:

– granice gruntów przewidzianych do zalesienia,

– granice oraz powierzchnie gruntów w poszczególnych klasach gleboznawczych,

– łączną powierzchnię gruntów przewidzianych do zalesienia,

b) w przypadku ubiegania się o płatność dla gruntu o nachyleniu powyżej 12° – oznaczenie najwyższego i najniższego punktu gruntu przeznaczonego do zalesienia;

7) opinię wydaną przez wojewódzkiego konserwatora przyrody, właściwego ze względu na położenie gruntu planowanego do zalesienia – jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w rezerwacie przyrody lub parku krajobrazowym lub na obszarze ich otulin;

8) opinię wydaną przez dyrektora parku narodowego – jeżeli grunt planowany do zalesienia jest położony w parku narodowym lub na obszarze jego otuliny.”,

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Nadleśniczy nie sporządza planu zalesienia, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, o czym wnioskodawcę informuje na piśmie, podając przyczyny niesporządzenia planu zalesienia.”,

c) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zawiera:

a) w szczególności elementy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) dokumenty, o których mowa w ust. 2;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jest sporządzany odrębnie dla gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne, przy uwzględnieniu stanu faktycznego gruntów przeznaczonych do zalesienia, których granice są oznakowane w terenie.”;

6) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku o pomoc dołącza się:

1) kopie planu zalesienia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego;

2) pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów rolnych lub gruntów innych niż rolne, jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności;

3) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

4) wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o dochodach uzyskanych w sposób określony w § 3 pkt 1 lit. b, w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych;

5) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w § 3 pkt 1 lit. a i b, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów – jeżeli rolnik ubiega się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych.”;

7) w § 10 w ust. 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wojewódzki konserwator przyrody wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 7, lub

4) dyrektor parku narodowego wydał negatywną opinię, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 8.”;

8) w § 11 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 3 m od granicy sąsiedniego gruntu użytkowanego w sposób inny niż wymieniony w pkt 1”;

9) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy na zalesianie, jeżeli rolnik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2, do dnia 20 czerwca:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po złożeniu wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę”.

5. Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; do wniosku o wypłatę przepisy § 9 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.”;

10) w § 15 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5.”;

11) w § 16:

a) uchyla się ust. 2,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 4:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się dokumenty określone w § 9 ust. 4 pkt 3–5 oraz:”,

– uchyla się pkt 2;

12) w § 18:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie lub premię pielęgnacyjną za dany rok kalendarzowy, w wysokości, która jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że:”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie, w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli nie wykonał tego ogrodzenia lub siatka użyta do grodzenia nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.”;

13) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

14) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

15) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.

Załącznik 1. [WARUNKI ZALESIANIA GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Z SUKCESJĄ NATURALNĄ LUB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE WODOOCHRONNE LUB GLEBOOCHRONNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 lipca 2008 r. (poz. 853)

Załącznik nr 1

WARUNKI ZALESIANIA GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE Z SUKCESJĄ NATURALNĄ LUB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE WODOOCHRONNE LUB GLEBOOCHRONNE

1. Grunty z sukcesją naturalną powinny spełniać następujące warunki:

1) na gruncie występują drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej, należące do rodzimych gatunków lasotwórczych, z tym że:

a) gatunki drzew lub krzewów, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, występują w kępach o powierzchni co najmniej 5 arów,

b) kępę stanowią drzewa lub krzewy gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli ich zagęszczenie wynosi:

– dla drzew lub krzewów o średniej wysokości do 0,5 m nie mniej niż 50 % liczby sadzonek drzew na hektar poszczególnych gatunków określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

– dla drzew lub krzewów o średniej wysokości, co najmniej 0,5 m nie mniej niż 30 % liczby sadzonek drzew na hektar poszczególnych gatunków określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) powierzchnia zajmowana przez kępę lub kępy, o których mowa w pkt 1 lit. b, stanowi nie mniej niż 10 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia;

3) wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie przekracza 20 lat.

2. Jeżeli kępa lub kępy, o których mowa w ust. 1:

1) obejmują więcej niż 50 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to cały ten grunt jest objęty wsparciem, o którym mowa w lp. 1 w lit. G albo H w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz premią pielęgnacyjną określoną w lp. 2 w lit. C w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) obejmują do 50 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej przeznacza się do adaptacji, a pozostała część gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeń, jest objęta wsparciem określonym w lp. 1 w lit. A–D w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz premią pielęgnacyjną określoną w lp. 2 w lit. A w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Grunty wymagające zalesienia z uwagi na funkcje wodochronne lub glebochronne są objęte wsparciem określonym w lp. 1 w lit. E albo F w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz premią pielęgnacyjną określoną w lp. 2 w lit. B w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z tym że jeżeli kępa lub kępy, o których mowa w ust. 1:

1) obejmują więcej niż 50 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to cały ten grunt jest objęty wsparciem, o którym mowa w lp. 1 w lit. G albo H w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz premią pielęgnacyjną określoną w lp. 2 w lit. C w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) obejmują do 50 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia, to drzewa lub krzewy pochodzące z sukcesji naturalnej przeznacza się do adaptacji, a pozostała część gruntu bez sukcesji naturalnej, na której jest planowane wprowadzanie nasadzeń, jest objęta wsparciem określonym w lp. 1 w lit. E albo F w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz premią pielęgnacyjną określoną w lp. 2 w lit. B w tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Załącznik 2. [ELEMENTY PLANU ZALESIENIA]

Załącznik nr 2

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

1. Plan zalesienia zawiera w szczególności następujące informacje:

1) dane rolnika, w tym:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) określenie miejsca zamieszkania i adresu albo siedziby i adresu.

c) numer identyfikacyjny rolnika nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) powierzchnię uprawy leśnej, stanowiącą podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustaloną zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

 

Pomoc na zalesianie:

Powierzchnia w ha

Iglaste

Liściaste

Wsparcie na zalesienie

 

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji1)

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową

ha:

 

mb:

 

Premia pielęgnacyjna

 

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

Zastosowanie indywidualnych środków ochrony

– zabezpieczanie repelentami

 

– zabezpieczanie 3 palikami

 

– zabezpieczanie owczą wełną

 

Premia zalesieniowa

 

 

 

1) Grunty o nachyleniu nie większym niż 12°.

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

 

Pomoc na zalesienie:

Powierzenia w ha

Iglaste

Liściaste

Wsparcie na zalesienie

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Sadzonki mikoryzowane z zakrytym systemem korzeniowym

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Zalesienia w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Zalesienie z wykorzystaniem sukcesji naturalnej2)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

 

Zabezpieczenie przed zwierzyną – grodzenie 2-metrową siatką metalową

ha:

 

mb:

 

Premia pielęgnacyjna

 

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

Zalesienia w warunkach niekorzystnych (grunty wodochronne i glebochronne)

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

Zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej

na terenach o korzystnej konfiguracji

 

na gruntach o nachyleniu powyżej 12°

 

Zastosowanie indywidualnych środków ochrony

– zabezpieczanie repelentami

 

– zabezpieczanie 3 palikami

 

– zabezpieczanie owczą wełną

 

 

 

2) Dotyczy przypadku, gdy sukcesja naturalna występuje na więcej niż 50 % powierzchni gruntu objętego planem zalesienia.

3) dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, z wyszczególnieniem:

a) nazwy województwa, gminy oraz obrębu geodezyjnego,

b) użytków gruntowych w gospodarstwie rolnym wraz z ich powierzchnią, według stanu faktycznego, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu I i Schematu II

 

Poz.

Numer

Użytki gruntowe

Klasa gruntów

Powierzchnia (w ha)

Uwagi

arkusza mapy

działki ewidencyjnej

działki ewidencyjnej

użytków

do zalesienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

4) określenie typów siedliskowych lasu dla gruntów przeznaczonych do zalesienia z uwzględnieniem opisu tworzenia strefy ekotonowej i zakładania ognisk biocenotycznych;

5) określenie składu gatunkowego upraw leśnych dla poszczególnych typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem strefy ekotonowej, zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla Schematu I: Zalesianie gruntów rolnych

 

Poz.

Klasa gruntu

Typ siedliskowy lasu

Skład gatun-kowy uprawy leśnej
(w %)

Powierzch-nia do zalesienia
(w ha)3)

Powierzchnia do zalesienia poszczególnymi gatunkami (w ha)

Powierzchnia w układzie grup gatunków

.....

.....

.....

.....

Gatunki bioceno-tyczne

Iglaste

Liścias-te

 

 

 

 

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

Razem:

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

W tym strefa ekotonowa:

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

W tym ogniska biocenotyczne

 

.....

.....

.....

.....

 

 

 

 

 

3)Podstawowy parametr do wyliczenia wszystkich składników płatności na zalesianie gruntów rolnych.

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

 

 

Powierzch­nia objęta planem zalesienia (w ha)

Szacowany stopień pokrycia powierzchni odnowie-niem naturalnym (w %)

Powierzch­nia zajęta przez odnowie­nie naturalne (w ha)

Skład gatunkowy odnowienia natural-nego (w %)

Powierzch-nia odnowienia naturalnego w układzie grup gatunków
(w ha)4)

Po-wierzch-nia do dolesie-nia (w ha)

Powierzchnia do dolesienia poszczególnymi gatunkami (w ha)

Powierzch-nia do dolesienia w układzie grup gatunków
(w ha)5)

Igla-ste

Liścia-ste

...

...

...

Gatunki bioce-no-tyczne

Iglaste

Liś-cias-te

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym strefa ekoto-nowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym ogniska biocenoz-tyczne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Podstawowy parametr do wyliczenia płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną, w przypadku gdy odnowienie naturalne zajmuje więcej niż 50 % powierzchni objętej planem zalesienia.

5)Podstawowy parametr do wyliczenia płatności na zalesianie gruntów innych niż rolne z sukcesją naturalną, w przypadku gdy odnowienie naturalne zajmuje od 10 do 50 % powierzchni objętej planem zalesienia.

6) określenie odległości między sadzonkami drzew i krzewów (więźby), warunków techniczno-produkcyjnych sadzonek, liczby sadzonek na hektar, liczby sadzonek potrzebnych do zalesienia oraz formy zmieszania gatunków drzew i krzewów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu I oraz dla Schematu II – w przypadku wprowadzania nasadzeń

 

Gatunek

Charakterystyka sadzonek

Przyjęta więźba sadzenia
(w m)

Forma zmieszania

Liczba sadzonek
(w tys./ha)

Powierzchnia do zalesienia
(w ha)

Liczba sadzonek
(w tys. szt.)

Symbol produkcyjny

Wymagania dla przygo-towania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

7) określenie powierzchni zajętej przez kępę lub kępy drzew pochodzących z sukcesji naturalnej, metodą pomiarowo-szacunkową (poprzez określenie średnicy lub szerokości i długości kępy) przez osobę sporządzającą plan zalesienia w obecności właściciela gruntów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela dla Schematu II: Zalesianie gruntów innych niż rolne

 

Powierzch-nia objęta planem zalesienia
(w ha)

Opis sukcesji naturalnej

Powierzch-nia zajęta przez odnowienie naturalne
(w ha)

Gatu-nek
%

Wiek

Forma występowania

Powierzchnia odnowienia naturalnego poszczególnych gatunków (w ha)

Pokrycie powierzchni (w %)

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

podpis rolnika

data:

podpis osoby sporządzającej plan zalesienia

 

8) wskazanie, czy planowane zalesienie ma charakter zalesienia pełniącego funkcje wodochronne lub glebochronne zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.

2. Plan zalesienia, oprócz informacji wymienionych w ust. 1, zawiera informacje dotyczące:

1) uprawy gleby na gruntach przewidzianych do zalesienia, w tym:

a) sposobu przygotowania gleby,

b) wymagań, jakie powinien spełniać sprzęt służący do przygotowania gleby,

c) określenia terminu przygotowania gleby;

2) sadzenia sadzonek drzew i krzewów, w tym:

a) metody sadzenia drzew i krzewów poszczególnych gatunków,

b) określenia terminu i kolejności sadzenia:

– na poszczególnych gruntach,

– poszczególnych gatunków tych drzew i krzewów;

3) czynności wykonywanych w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej oraz opisu sposobu i terminu wykonania poprawek, czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rok

Nazwa czynności

Sposób wykonania

Częstotliwość wykonania

Termin wykonania prac

Założenia uprawy

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ochrony uprawy leśnej przed zwierzętami, w tym:

a) sposobu grodzenia, powierzchni przewidzianej do grodzenia oraz terminu wykonania grodzenia,

b) sposobu stosowania repelentów, powierzchni, na której przewidziano ich zastosowanie, i terminu ich zastosowania;

5) ochrony przeciwpożarowej uprawy leśnej, w tym:

a) sposobu zakładania pasa przeciwpożarowego, określenia jego lokalizacji, długości i szerokości w metrach oraz terminu wykonania,

b) sposobu i miejsca wykonania punktu czerpania wody, dojazdu do tego punktu oraz terminu wykonania;

6) wymagań, jakie powinno spełniać zalesienie ze względu na potrzeby ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych.

3. Część graficzną planu zalesienia stanowi kopia części mapy ewidencji gruntów i budynków lub jej powiększenie z naniesionymi oznaczeniami poszczególnych gruntów przewidzianych do zalesienia. Grunty oznacza się na kopii części mapy ewidencji gruntów i budynków w następujący sposób:

1) linia niebieska – oznacza granice gruntów objętych planem zalesienia;

2) linia czarna – oznacza granice między nasadzeniami głównych gatunków lasotwórczych; nasadzenia oznacza się symbolem gatunku określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3) linia czerwona – oznacza granicę polno-leśną;

4) linia zielona ciągła – oznacza granice strefy ekotonowej;

5) punkt zielony lub linia zielona przerywana – oznacza grupę gatunków domieszkowych i biocenotycznych;

6) linia żółta – oznacza granice pasów ochrony przeciwpożarowej;

7) linia brązowa – oznacza granice pomiędzy gruntami przeznaczonymi do zalesienia a gruntami stanowiącymi własność innego podmiotu, użytkowanymi jako grunty leśne albo rolne.

Załącznik 3. [KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW LEŚNYCH]

Załącznik nr 3

KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW LEŚNYCH

 

Stopień pokrycia powierzchni uprawy

Przydatność hodowlana (cechy zdrowotne dostosowanie do siedliska, formy zmieszania, inne)

%

symbol klasyfikacyjny

%

symbol klasyfikacyjny

powyżej
90

1

uprawy zdrowe, zgodne z siedliskiem, założone prawidłowo, dopuszczalne wady pojedynczo do 10 %

1

71–90

2

wady 11–20%

2

51–70

3

wady 21–30 %

3

do 50

4

wady powyżej 30 %

4

 

Udatność ocenianej uprawy jest określana dwucyfrowym symbolem klasyfikacyjnym, w którym pierwsza cyfra oznacza wskaźnik stopnia pokrycia, a druga – przydatność hodowlaną, zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela dla nasadzeń sztucznych

 

Symbol klasyfikacyjny

Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4,

uprawy udane

3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4

uprawy nieudane

 

Tabela dla gruntu z sukcesją naturalną

 

Symbol klasyfikacyjny

Ocena

1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4

uprawy udane

4-1, 4-2, 4-3, 4-4

uprawy nieudane

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »