| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 408, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) najniższym uposażeniu – rozumie się przez to miesięczne najniższe uposażenie zasadnicze dla stanowiska służbowego referenta ustalone przy zastosowaniu najniższego mnożnika kwoty bazowej określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) czasie służby – rozumie się przez to czas służby, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 29, poz. 363, z 2002 r. Nr 43, poz. 397, z 2005 r. Nr 187, poz. 1570 oraz z 2008 r. Nr 217, poz. 1386);

3) okresie rozliczeniowym – rozumie się przez to okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Funkcjonariuszowi można na czas określony, nie dłuższy niż rok, przyznać dodatek specjalny, z zastrzeżeniem § 9a, z tytułu:

1) okresowego zwiększenia obowiązków służbowych;

2) powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności.

2. Dodatek specjalny z tytułów, o których mowa w ust. 1, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % uposażenia zasadniczego.”;

3) po § 9 dodaje się § 9a i 9b w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Z tytułu wykonywania zadań służbowych w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłużonym czasie służby, funkcjonariuszowi przysługuje dodatek specjalny, jeżeli nie został mu udzielony czas wolny od służby i nie został mu przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

2. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się na wniosek funkcjonariusza za każdą rozpoczętą godzinę przedłużonego czasu służby. Kwotę godzinowej stawki przedłużonego czasu służby oblicza się dzieląc miesięczną stawkę uposażenia wraz z dodatkiem za stopień służbowy i wieloletnią służbę przez liczbę godzin służby przypadających w miesiącu w przyjętym okresie rozliczeniowym.

3. Wniosek składa się do kierownika urzędu, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego, nie później niż 14 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien zawierać w szczególności liczbę godzin przedłużonego czasu służby, za które funkcjonariusz chce uzyskać dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1.

4. Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się niezwłocznie po złożeniu wniosku.

5. W przypadku gdy wniosek nie obejmuje wszystkich godzin przedłużonego czasu służby, za pozostałe godziny w okresie rozliczeniowym funkcjonariuszowi udziela się czasu wolnego od służby na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

6. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz nie wystąpi z wnioskiem o wypłatę dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 9b. Przyznanie dodatku specjalnego powinno być potwierdzone na piśmie, z wyraźnym określeniem okoliczności uzasadniających przyznanie tego dodatku.”.

§ 2.
1. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego z tytułu wykonywania zadań służbowych w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłużonym czasie służby stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

2. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres rozliczeniowy upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, funkcjonariusz, ubiegający się o dodatek specjalny z tytułu wykonywania zadań służbowych w komórkach organizacyjnych zgłoszeń celnych, zwalczania przestępczości oraz szczególnego nadzoru podatkowego w przedłużonym czasie służby, powinien złożyć wniosek, o którym mowa w § 9a ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 53, poz. 311.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208, poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 296.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »